Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SIWZ oraz części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V SIWZ, zamieszczonych na stronie Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymZamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
An electronic auction will be used
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 084-190452
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587803http://www.uzp.gov.pl
Informacje dodatkowe
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 1 112 946 734,01 PLN brutto. W niniejszym postępowaniu w dniu 28.6.2018 złożono dwie oferty, których ceny ofertowe przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1) Oferta nr 1 Konsorcjum Torpol S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań – Lider i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie – Partner, z ceną w wysokości 1 843 571 925,52 PLN brutto, 2) Oferta nr 2 Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa, z ceną w wysokości 1 961 607 482,57 PLN brutto. Mimo przeprowadzenia aukcji elektronicznej w toku trwania procedury przetargowej ceny wszystkich złożonych ofert przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W dniu 12.9.2018 Zmawiający uzyskał informację z Agencji Wyk. Kom. Europejskiej INEA dotyczącą możliwości przedłużenia okresu finansowania przedmiotowej inwestycji z programu CEF o 2 lata, tj. do roku 2022. Wobec tak znaczącej zmiany warunków brzegowych projektu, Zamawiający postanowił dokonać istotnych zmian założeń realizacji i warunków zamówienia, tj. m.in. wydłużyć czas realizacji robót, co w obecnej sytuacji rynkowej pozwoli na uzyskanie ofert optymalnych pod względem kosztów, a w konsekwencji do bardziej racjonalnego wykorzystania środków finansowych. W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania oraz wykonanie zamówienia w przewidzianych w SIWZ warunkach nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie UZP – Sekretariat Departamentu Odwołańul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587803http://www.uzp.gov.pl Main CPV code 45000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, w tym wykonanie następujących elementów:Przebudowa: stacji kolejowej Gdynia Port obejmujące następujące rejony:— GPA, GPB, GPC, GPD, GPE, GPF, GPW, oraz rejony przedportowe P1, P4, P6, P14, P15, P16 i P17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z liniami kolejowymi:Linii nr 201 (Gdynia Główna – Gdynia Port) od km 205,885 do km 210,763;Linii nr 228 (Gdynia Port GPF – Gdynia Port Oksywie) od km 5,618 do km 11,227;Linii nr 723 (Gdynia Chylonia – Gdynia Port GPF) od km -0,400 do km 2,078;Linii nr 961 (Gdynia Postojowa GP14 – Gdynia Port GPC) od km 0,000 do km 1,103.Linii nr 724 (Gdynia Port GPD – Gdynia Port GPO) od km 1,209 do km 2,157;Linii nr 725 (Gdynia Główna R21 – Gdynia Port GPD) od km – 0,164 do km 2,247.Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:1. Realizacji robót w zakresach:— nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem i odwodnieniem,— urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),— urządzenia i systemy telekomunikacyjne,— sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,— urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV oraz do 110 kV,— obiekty inżynieryjne,— obiekty kubaturowe,— instalacje, sieci i urządzenia sanitarne,— przejścia i przejazdy kolejowe,— nawierzchnia drogowa,— geologia.2. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.3. Dokumentacji powykonawczej, w tym:= opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,= opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:— pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,— protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,— numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.= opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,= opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V SIWZ.

Yes

Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”(CEF).

Award criteria

Termin realizacji30 %Doświadczenie personelu Wykonawcy10 %60 %

Main site or place of performance

Stacja Gdynia Port.

SIMILAR TENDERS

Building construction work

Ireland

Value: 20.0 million Euro

Painting work of buildings

Norway

Value: 43.0 million Norwegian Krone

Playground equipment

Norway

Value: Not specified

Servers

Norway

Value: Not specified

Overhaul and refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

Overhaul and refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 8.7 million Euro