Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SIWZ oraz części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V SIWZ, zamieszczonych na stronie Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 084-190452
An electronic auction will be used
tak
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie UZP – Sekretariat Departamentu Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Informacje dodatkowe
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 1 112 946 734,01 PLN brutto. W niniejszym postępowaniu w dniu 28.6.2018 złożono dwie oferty, których ceny ofertowe przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1) Oferta nr 1 Konsorcjum Torpol S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań – Lider i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie – Partner, z ceną w wysokości 1 843 571 925,52 PLN brutto, 2) Oferta nr 2 Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa, z ceną w wysokości 1 961 607 482,57 PLN brutto. Mimo przeprowadzenia aukcji elektronicznej w toku trwania procedury przetargowej ceny wszystkich złożonych ofert przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W dniu 12.9.2018 Zmawiający uzyskał informację z Agencji Wyk. Kom. Europejskiej INEA dotyczącą możliwości przedłużenia okresu finansowania przedmiotowej inwestycji z programu CEF o 2 lata, tj. do roku 2022. Wobec tak znaczącej zmiany warunków brzegowych projektu, Zamawiający postanowił dokonać istotnych zmian założeń realizacji i warunków zamówienia, tj. m.in. wydłużyć czas realizacji robót, co w obecnej sytuacji rynkowej pozwoli na uzyskanie ofert optymalnych pod względem kosztów, a w konsekwencji do bardziej racjonalnego wykorzystania środków finansowych. W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania oraz wykonanie zamówienia w przewidzianych w SIWZ warunkach nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

22 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, w tym wykonanie następujących elementów:

Przebudowa: stacji kolejowej Gdynia Port obejmujące następujące rejony:

— GPA, GPB, GPC, GPD, GPE, GPF, GPW, oraz rejony przedportowe P1, P4, P6, P14, P15, P16 i P17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z liniami kolejowymi:

Linii nr 201 (Gdynia Główna – Gdynia Port) od km 205,885 do km 210,763;

Linii nr 228 (Gdynia Port GPF – Gdynia Port Oksywie) od km 5,618 do km 11,227;

Linii nr 723 (Gdynia Chylonia – Gdynia Port GPF) od km -0,400 do km 2,078;

Linii nr 961 (Gdynia Postojowa GP14 – Gdynia Port GPC) od km 0,000 do km 1,103.

Linii nr 724 (Gdynia Port GPD – Gdynia Port GPO) od km 1,209 do km 2,157;

Linii nr 725 (Gdynia Główna R21 – Gdynia Port GPD) od km – 0,164 do km 2,247.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Realizacji robót w zakresach:

— nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem i odwodnieniem,

— urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

— urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

— sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

— urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV oraz do 110 kV,

— obiekty inżynieryjne,

— obiekty kubaturowe,

— instalacje, sieci i urządzenia sanitarne,

— przejścia i przejazdy kolejowe,

— nawierzchnia drogowa,

— geologia.

2. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

3. Dokumentacji powykonawczej, w tym:

= opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,

= opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

— pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,

— protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,

— numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

= opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,

= opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V SIWZ.

Main site or place of performance

Stacja Gdynia Port.

Award criteria

Termin realizacji

30 %

Doświadczenie personelu Wykonawcy

10 %

60 %

Yes

Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”(CEF).

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Building construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Installation of cable laying

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 31.0 million Pound Sterling

Ireland : Cavan - Information systems and servers

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Earthmoving and excavating machinery, and associated parts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 70.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hillingdon - Scaffolding work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling