Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wstępnej, dokumentacji projektowej oraz budowa wieży stalowej o konstrukcji kratownicowej, konstrukcja samonośna bez odciągów w leśnictwie Cisewo, dz. nr 767/6 o wysokości 45 m n.p.t., obręb ewidencyjny Reptowo, gmina Kobylanka – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Main CPV code 45223200

Bidding deadline

18 Sep 2018
Remaining: 31 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

PLN 170,000

Locations

Polska, Kliniska Wielkie

LOTS

Lot

Value

PLN 170,000

Lot Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wstępnej, dokumentacji projektowej oraz budowa wieży stalowej o konstrukcji kratowej, samonośnej bez odciągów w leśnictwie Cisewo, dz. nr 767/6 o wysokości 45 m n.p.t, obręb ewidencyjny Reptowo, gmina Kobylanka. Przedmiot zamówienia obejmuje:A) Wykonanie koncepcji wstępnej inwestycji wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów realizacji, która po akceptacji Zamawiającego będzie podstawą do opracowania projektu technicznego.B) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję.C) Uzyskanie pozwolenia na budowę – uzyskane na podstawie wszelkich koniecznych uzgodnień otrzymanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.D) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250). Budowa wieży stalowej o konstrukcji kratowej na podstawie projektu techniczno-budowlanego.F) Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego masztu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień.G) Rozbiórka istniejącego masztu stalowego o konstrukcji rurowej, zamocowanego w blokach fundamentowych o wysokości 32 m n.p.t, znajdującego się w tej samej lokalizacji, co nowo budowana wieża. Rozbiórkę należy wykonać do 30.4.2019 r.Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej należy zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz. Wszystkie materiały tekstowe takie jak: opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formacie Word lub Excel lub równoważnym. Rysunki powinny być zapisane w formacie DWG. Ponadto zawartość dokumentacji z kompletnymi podpisami osób sporządzających powinna być zapisana w formacie PDF. Wykonawca zobowiązany jest również objąć dokumentacją projektową niezależnie od w/w elementów również wszystkie te elementy, które są konieczne ze względu na znane mu przeznaczenie inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania.Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnego przeszacowania wartości przedmiotu zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy od wykonania przedmiotu umowy. Przeszacowanie dokonane zostanie na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.Na stronie tytułowej dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca umieści informację o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wzór znaku w wersji elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Main site

Teren Nadleśnictwa Kliniska, Leśnictwo Cisewo, obręb ewidencyjny Reptowo, gmina Kobylanka, POLSKA.

End date

2019-04-30

Eu programme related

POIS.02.01.00-00-0007/16

Additional informantion

Zadanie jest realizowane w Nadleśnictwie Kliniska zgodnie z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

SIMILAR TENDERS

Fences

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.3 million Pound Sterling

Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Works for complete or part construction and civil engineering work

Malta

Value: Not specified

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 207,000 Pound Sterling

Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling