This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wstępnej, dokumentacji projektowej oraz budowa wieży stalowej o konstrukcji kratownicowej, konstrukcja samonośna bez odciągów w leśnictwie Cisewo, dz. nr 767/6 o wysokości 45 m n.p.t., obręb ewidencyjny Reptowo, gmina Kobylanka – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w dokumentacji postępowania tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, znajdującej się pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_kliniska
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

•zrealizował co najmniej 2 usługi, polegające na wykonywaniu prac z zakresu projektowania obiektów o konstrukcji stalowej na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł brutto (każda usługa oddzielnie).

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

• zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonywaniu robót z zakresu budowy obiektów o konstrukcji stalowej na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł brutto (każda robota oddzielnie).

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Co najmniej 1 osobą posiadającą:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – w zakresie umożliwiającym projektowanie tego typu budowli, co przedmiot zamówienia.

Oraz

Co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu, w tym w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę obiektu o konstrukcji stalowej.

— uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy) bez ograniczeń legitymującym się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2 robotach budowlanych polegających na budowie w okresie ostatnich pięciu lat (przed terminem otwarcia ofert) 2 obiektów o konstrukcji stalowej. Przez ww. uprawnienia Zamawiający rozumie posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji Kierownika budowy w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane do zadań związanych z budową obiektów inżynieryjnych. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 65). Szczegółowy opis warunków udziału zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).



Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-09-18
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
08:30
Warunki otwarcia ofert

2018-09-18

09:00

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie w Sali Kominkowej.

Szczegółowe informacje dotyczące osób upoważnionych oraz informacji o procedurze otwarcia znajdują się pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_kliniska

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść w terminie 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/ Szczecin, nr rachunku:

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę uznania rachunku Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 3. powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi zawierać pełną nazwę zamówienia którego dotyczy oraz kwotę zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w trakcie realizacji umowy lub naruszenia zobowiązań z niej wynikających, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji/poręczenia zawiera SIWZ dostępna na stronie Zamawiającego pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_kliniska.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 500,00 zł.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_kliniska.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-08
Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Main CPV code 45223200

Bidding information

Bidding deadline

18 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 170,000

Locations

Polska, Kliniska Wielkie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 170,000

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wstępnej, dokumentacji projektowej oraz budowa wieży stalowej o konstrukcji kratowej, samonośnej bez odciągów w leśnictwie Cisewo, dz. nr 767/6 o wysokości 45 m n.p.t, obręb ewidencyjny Reptowo, gmina Kobylanka. Przedmiot zamówienia obejmuje:

A) Wykonanie koncepcji wstępnej inwestycji wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów realizacji, która po akceptacji Zamawiającego będzie podstawą do opracowania projektu technicznego.

B) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję.

C) Uzyskanie pozwolenia na budowę – uzyskane na podstawie wszelkich koniecznych uzgodnień otrzymanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

D) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250). Budowa wieży stalowej o konstrukcji kratowej na podstawie projektu techniczno-budowlanego.

F) Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego masztu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień.

G) Rozbiórka istniejącego masztu stalowego o konstrukcji rurowej, zamocowanego w blokach fundamentowych o wysokości 32 m n.p.t, znajdującego się w tej samej lokalizacji, co nowo budowana wieża. Rozbiórkę należy wykonać do 30.4.2019 r.

Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej należy zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz. Wszystkie materiały tekstowe takie jak: opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formacie Word lub Excel lub równoważnym. Rysunki powinny być zapisane w formacie DWG. Ponadto zawartość dokumentacji z kompletnymi podpisami osób sporządzających powinna być zapisana w formacie PDF. Wykonawca zobowiązany jest również objąć dokumentacją projektową niezależnie od w/w elementów również wszystkie te elementy, które są konieczne ze względu na znane mu przeznaczenie inwestycji, stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania.

Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnego przeszacowania wartości przedmiotu zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy od wykonania przedmiotu umowy. Przeszacowanie dokonane zostanie na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Na stronie tytułowej dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca umieści informację o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wzór znaku w wersji elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

End

2019-04-30

Yes

POIS.02.01.00-00-0007/16

Additional information

Zadanie jest realizowane w Nadleśnictwie Kliniska zgodnie z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Main site or place of performance

Teren Nadleśnictwa Kliniska, Leśnictwo Cisewo, obręb ewidencyjny Reptowo, gmina Kobylanka, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Molde - Building installation work

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Norway : Straume - Road construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work

Norway

Value: 55.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Londonderry - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dumbarton - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Tralee - Electrical installation work

Ireland

Value: Not specified