This tender in no longer available.

Tender description

1.1 Wykonanie kompleksowo robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku kuchni i kotłowni na cele kuchni, kotłowni, pomieszczeń technicznych, socjalnych i biurowych, rozbiórką komina odprowadzającego spaliny z kotłowni wraz z budową nowego, budową i przebudową infrastruktury technicznej i realizacją budowlanych urządzeń towarzyszących przy ul. Radziwiłłowskiej 13 oraz robót zewnętrznych wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń i wyposażenia kotłowni, wymiennikowni w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016-2022 pn.: „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” na działce nr. ewid. 22/4, jedn. ewidencyjna Śródmieście – arkusz 2, obręb 36.

1.2 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

j. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

h. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

i. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów o którym mowa w w pkt. 5 ppkt. h może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku wraz z uzasadnieniem przyczyny złożenia innego dokumentu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Co najmniej 1 roboty budowlanej o podobnym charakterze tj roboty budowlanej przy obiektach budowlanych kategorii XI (zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane tj. z dnia 9.2.2016 r.) i obejmującej swoim zakresem wykonywanie co najmniej: robót budowlanych, instalacji elektrycznych (w tym instalacji niskoprądowych) oraz instalacji sanitarnych, o wartości nie niższej niż 6 500 000,00 PLN brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Warunki realizacji umowy

Umowa będzie realizowana zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek spełni Wykonawca posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości minimum: 3 600 000,00 PLN.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-04-27

10:30

Dział ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 10, ul, Staszica 16, 20-081 Lublin.

Komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Data
2018-04-27
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:15

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-16
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes UZP

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.181 ustawy PZP:

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

Terminy do wniesienia odwołania.

• Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy PZP zdanie drugie.

Albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Skarga do sądu.

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom...

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

d. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

g. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

h. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

i. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów o którym mowa w w pkt. 5 ppkt. h może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku wraz z uzasadnieniem przyczyny złożenia innego dokumentu.

j. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik numer 4 do SIWZ).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie stanowi załącznik numer 7 do SIWZ).

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wykonawcy mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty określone w paragrafie 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od W...

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Main CPV code 45453000

Bidding information

Bidding deadline

27 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1.1 Wykonanie kompleksowo robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku kuchni i kotłowni na cele kuchni, kotłowni, pomieszczeń technicznych, socjalnych i biurowych, rozbiórką komina odprowadzającego spaliny z kotłowni wraz z budową nowego, budową i przebudową infrastruktury technicznej i realizacją budowlanych urządzeń towarzyszących przy ul. Radziwiłłowskiej 13 oraz robót zewnętrznych wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń i wyposażenia kotłowni, wymiennikowni w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016-2022 pn.: „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” na działce nr. ewid. 22/4, jedn. ewidencyjna Śródmieście – arkusz 2, obręb 36.

1.2 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.

a) Wykonanie kompleksowo robót budowlano-instalacyjnych:

Związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku (E-13) kuchni i kotłowni na cele kuchni, kotłowni, pomieszczeń technicznych, socjalnych i biurowych, rozbiórką komina odprowadzającego spaliny z kotłowni wraz z budową nowego, budową i przebudową infrastruktury technicznej i realizacją budowlanych urządzeń towarzyszących przy ul. Radziwiłłowskiej 13 oraz robót zewnętrznych:roboty budowlane:, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne.

b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej - 2 egz. i CD (w formacie pdf. i dwg. oraz formatach edytowalnych).

c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie dla budynku E-13.

4. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (kryterium oceny ofert) w tym na zastosowane materiały budowlane. Gwarancja liczona będzie od dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy.

5. Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26.6.1974 roku Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu zamówienia, zwanych dalej Pracownikami,

9. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Prośbę o dokonanie wizji lokalnej należy przesyłać na adres e-mail: [email protected] Dokonanie wizji potwierdza przedstawiciel Zamawiającego na formularzu – Załącznik nr 10 do SIWZ. Wypełniony załącznik Zamawiający zaleca dołączyć do oferty.

10. Organizacja placu budowy powinna zapewnić ciągłość pracy istniejącego obiektu.

11. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Kożuchowski Architekci i przedmiarach robót, stanowiących odpowiednio załączniki nr ....... do SIWZ.

12. Przedmiot Zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową nowego budynku (projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie pozwoleniem na budowę, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w niniejszej SIWZ tj. standardy materiałowe.

14. W przypadku, gdy w dokumentacji /standardach/ zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji /standardach/.

Quality criterion

Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K)– 15 %

15

Price

60

Main site or place of performance

Lublin, SPSK 1.

Additional information

Rozbudowa i nadbudowa budynku E-13 w zakresie niezbędnym do uruchomienia i przekazania do eksploatacji kotłowni – termin max do dnia 30.9.2018 r.

Rozbudowa i nadbudowa budynku E-13 max do dnia 15.12.2018 r.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

Norway : Sandefjord - Landscape gardening services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Hokksund - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Downpatrick - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 18.0 million Pound Sterling

Norway : Strømmen - Architectural and related services

Norway

Value: Not specified