This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie usuwanie szkód powodziowych na dopływach rzeki Wisłok, w podziale na 2 części.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

A) dla części 1, 2:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie, budowie lub przebudowie, usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków, obwałowań, zbiorników lub stawów.

Zamówienia te winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.

Kwalifikacja na podstawie zał. nr 8 i 9 do oferty.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy według „Wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Procedura

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-10-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-22
Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

11:30

Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. 509, piętro V, POLSKA

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Informacje dodatkowe

1) Ad. IV.2.2) Miejsce składania ofert: Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pokój nr 509, piętro V, POLSKA.

2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Tak

3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

4) Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1. oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1-6 oraz 9-10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5pkt 1, 2-4 ww. Rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. Rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. Rozporządzenia.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

— Wykaz wykonanych robót budowlanych określone w pkt. III.1.3. ogłoszenia z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 8 do Formularza oferty) wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (załącznik nr 9 do Formularza oferty)

7) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5) i 6): Formularz oferty, Kosztorys ofertowy, Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Dowód wniesienia wadium, Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-12 Main CPV code 45246400

Bidding information

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Krosno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Młynówka”

Value

PLN Not specified

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Młynówka” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: pomiarów, prac ziemnych ręcznych oraz koparkami, rozplantowania oraz plantowania, wykonania opaski, wykonania narzutu kamiennego.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40 %

60 %

Additional information

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 14.12.2018 r.,

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1 400,00 PLN.

End

2018-12-14

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa”

Value

PLN Not specified

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: karczowanie pni, robót ziemnych ręcznie oraz koparkami, formowanie nasypów, budowa faszynady, wykonanie opaski, plantowanie skarp, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie palisady z kołków.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40 %

60 %

Additional information

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy 2. Zakończenie: do 14.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1 400,00 PLN

End

2018-12-14

Main site or place of performance

Miejscowości województwo podkarpackie, region rzeszowski

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Luton - Emergency generator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Asbestos-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Molde - Modular and portable buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Rotherham - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Sweden : Stockholm - Exhibition equipment

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Plymouth - Passenger boarding bridges for ships

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling