This tender in no longer available.

Tender description

Reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie tip Pathfast:

— test hsCTnI – troponina I high sensitive,

— test CK-MB-creatinin kinaza,

— test D-Dimer,

— test Myo-mioglobina,

— test NT proBNP-peptid natriuretic,

— test hsCRP – proteina C reactiva,

— test Presepsin – marker sepsis,

— varfuri de reactie – 96 mm,

— hartie termica – 58 mm lungime si 30 mm diametrul.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Declaratia ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor privind neincadrarea situatiilor prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Prin aceste documente, ofertantul declara ca nu se incadreaza in situatiile de excludere indicate la articolele respective.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantii terti sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, celor clasati pe primele 5 locuri.

Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante (de exemplu: certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, avize, autorizatii, certificari sau alte documente solicitate). Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente pot fi: declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, conform art. 60 sectiunea a IV-a din Legea 98/2016. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Legat de conflictul de interese, nominalizam toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

— ec. Pintea Sorina – manager,

— ec. Checiches Marcela – director financiar-contabil,

— dr. Stoicovici Adriana Georgeta – medic primar sef Sectie ATI,

— as. pr. Ofrim Reghina – as. sef ATI,

— dr. Pop Calin – medic sef Sectia Cardiologie,

— as. pr. Barboloviciu Gina – as. sef Sectia Cardiologie,

— dr. Roman Dan Claudiu – medic primar Medicina de Urgenta – sef Sectie U.P.U.,

— as. pr. Prelucan Florina – as. sef U.P.U.,

— jr. Horgos Alize – sef Birou Juridic,

— ec. ing. Santa Ionel – sef Serviciu Achizitii,

— ing. Nemes Romeo – sef Bir. Achizitii,

— ref. Fat Anamaria – Serv. Achizitii.

Cerinta nr. 1.

— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Certificatul se va prezenta în original sau copie legalizata sau copii semnate si stampilate „conform cu originalul”.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certif. constatator.

In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate. Cerinta 1. Se va prezenta esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante. Cerinta nr. 2. Declaratia de conformitate produs pentru confirmarea marcajului CE.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

— In cazul esantioanelor se vor trasmite la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii castigatori la finalizarea evaluarii ofertelor, la Registratura Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constatin Opris” Baia Mare, Str. George Cosbuc nr. 31, de luni-vineri intre orele 7:30-15:30, in plic inchis pe care se va mentiona titlul procedurii: „Esantioane pentru procedura licitatie deschisa reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie tip Pathfast”,

— Declaratia de conformitate este un document prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat din Spatiul Economic European (SEE) indica faptul ca produsul indeplineste toate cerintele din directivele aplicabile. Odata cu adoptarea Regulamentului 765/2008 si a Deciziei 768/2008, obligatiile producatorului sunt detaliate clar si se precizeaza ca prin folosirea marcajului CE producatorul isi asuma deplina responsabilitate privind conformarea la cerintele aplicabile din legislatia UE. Vor fi excluse ofertele pentru produsele care nu poarta marcajul CE. Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante. Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante. Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-05-01
Tip de concurs
Open
Data
2020-01-31
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-01-31

15:00

In SEAP.

The procurement involves the establishment of a framework agreement

5

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Informații suplimentare

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică); pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea Documentului unic de achizitii European (DUAE), inclusiv de eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.

— Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea linkului https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – „Intrebari” – din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. In cazul in care in urma solicitarii de reofertare operatorii economici prezinta tot o oferta cu acelasi punctaj, ca si criteriu suplimentar pentru diferentierea lor se va trece durata de livrare catre unitatea noastra a produselor, fiind declarate castigatoare ofertele cu durata de livrare cea mai mica.

Data expedierii prezentului anunț
2019-12-16
Precise information on deadline(s) for review procedures
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termenele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Serviciul Juridic al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

Str. George Coșbuc nr. 31

Baia Mare

430031

+40 262205100-2369

[email protected]

+40 2622218127

www.spitaljbm.ro

Main CPV code 33696200

Bidding information

Bidding deadline

31 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 7.5 million

Locations

România, Baia Mare

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 7.5 million

Reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie tip Pathfast:

— test hsCTnI – troponina I high sensitive – 33 936 teste/24 luni,

— test CK-MB-creatinin kinaza – 96 teste/24 luni,

— test D-Dimer – 27 120 teste/24 luni,

— test Myo-mioglobina – 96 teste/24 luni,

— test NT proBNP-peptid natriuretic – 28 176 teste/24 luni,

— test hsCRP-proteina C reactiva – 96 teste/24 luni,

— test PRESEPSIN – marker sepsis – 2 880 teste/24 luni,

— varfuri de reactie – 96 mm – 571 000 buc./24 luni,

— hartie termica – 58 mm lungine si 30 mm diametrul – 1 120 buc./24 luni.

Main site or place of performance

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” – Baia Mare, Str. George Cosbuc nr. 31.

Award criteria

Durata de livrare

10

90

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling