This tender in no longer available.

Tender description

Achiziția unui ”Sistem informatic integrat (platformă integrată front-office și back-office pentru furnizarea serviciilor electronice și managementul integrat al fluxurilor de activități),

Implementarea unui sistem informatic „la cheie", adică un sistem informatic complet funcțional, configurat conform specificului activității achizitorului și cu toate componentele solicitate în caietul de sarcini, explicit sau implicit, astfel încât să furnizeze toate funcționalitățile indicate

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat -Experiență similară -Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin 1.900.000 RON fara TVA la nivelul unui contract sau maxim 3 contracte. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: servicii de implementare sistem informatic integrat (platformă integrată front-office și back-office pentru furnizarea serviciilor electronice și managementul integrat al fluxurilor de activități). În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită din diverse motive să procedeze la decalarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experiență similară în intervalul de timp rezultat.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se completeaza DUAE, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire la solicitarea autoritatii sa prezinte certificari/documente pentru confirmarea celor inscrise in DUAE.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor accesând Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) din cadrul prezentei proceduri, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1.-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

2.-certificat de cazier fiscal al operatorului economic;

3.-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4.-după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

5.-alte documente edificatoare, după caz.

NOTA 1: Pentru persoane juridice străine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către buget. -Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.

NOTA 2: În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, se acceptă o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

NOTA 3: Ofertanții străini și români vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) ce vor fi depuse în urma solicitării autorității contractante adresate ofertantului clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situațiile cuprinse la art. 164, art. 165 și art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorități competente din țara respectivă; - în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în copie certificată „conform cu originalul", semnată de reprezentantul legal și vor fi însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. OFERTANȚII VOR COMPLETA DUAE. Pentru ofertantul clasat pe primul loc la evaluarea intermediara, la solicitarea autorității contractante, se vor accepta: - certificate – echivalent - cazier juridic – echivalent - declarații pe propria răspundere date în fața unui notar, autorități administrative sau judiciare sau asociații profesionale

NOTA 4: cerința privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 se adresează subcontractanților și terților susținători conf. art.170 alin.1 și art.183 alin.1 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, urmând să se prezinte DUAE conf. art.170 alin.3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. NOTA 5: Dacă există incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul să solicite informații. Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.60 alin.1, lit.e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:

1.Scripcaru George - Primarul Municipiului Brașov

2.Mihai Costel - Viceprimar al Municipiului Brașov

3.Barabás Laszlo - Viceprimar al Municipiului Brașov

4.Goran Adriana – Secretar Primaria Municipiului Brasov

5.Raul Negoita – pentru Director Executiv Direcția Tehnică

6.Petcu Liliana- Şef Birou Dispecerat Tehnic DTISE

7.Mavrodin Valeria - Șef Serviciul Contencios

8.Lala Floriana Daniela - Consilier juridic, Serviciu Contencios

9. Necsulescu Adriana - Consilier Juridic, Serviciu Contencios

10. Daniela Barliba- Inspector, SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

11. Magdalina Alina- Inspector, Serviciul Buget- CFP

12. Garcea Lucian- Directia Economica, Serviciul Financiar Contabilitate

13. Oprea Maria- Sef Serviciu Buget CFP

14. Tudorache Marilena - Director Direcția Economică

15. Bularca Adrian - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,

16. Viorica Cristoloveanu - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,

17. Cristina Vlaicu - Consilier Serviciul Buget CFP,

18. Butucea Rodica - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,

19. Cristina Iulia Racovita - Șef Serviciul Achiziții Publice

20. Cazanescu Laurentiu - Consilier Achiziții Publice

21. Fekete Claudia - Consilier Achiziții Publice

22. Madar Viorica -Consilier Achiziții Publice

23. Tofan Anna-Maria - Consilier Achiziții Publice

24. Dragos Neagu – Consilier Achiziții Publice

25. Laura-Maria Dumitru-Consilier Achiziții Publice

26. Fesa Nicolae- Consilier Juridic, Serviciu Contencios

27. Andreea Anamaria Cofaru- Sef Serviciu CIC

28.Agurita Stroe- Șef Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor

29.Gabriela VLAD- Director Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a presta serviciile care fac obiectul contractului. Ofertanții vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanții străini, document echivalent, emise în țara de rezidență, certificatul de Rezidență Fiscală, să fie prezentat doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul clasat pe locul I, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 și art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Nota 1: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mențiunea “CONFORM CU ORIGINALUL” și semnate de către o persoană autorizată; Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Informațiile cuprinse în acestea trebuie sa fie reale/valide la data prezentării. Documentele se vor posta în SEAP, cu semnătura electronica extinsă, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-18

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-18
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-18
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

office@cnsc.ro

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare
Nota 1: garanția de participare se restituie în condițiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica în oferta sa care sunt informațiile pe care le consideră confidențiale.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-14 Main CPV code 72200000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.0 million

Locations

România, Brașov

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 2.0 million

Achiziția unui ”Sistem informatic integrat (platformă integrată front-office și back-office pentru furnizarea serviciilor electronice și managementul integrat al fluxurilor de activități)

Main site or place of performance

SEDIUL MUNICIPIULUI BRASOV

Award criteria

Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un număr de 2 (doi) subfactori care vor fi utilizaţi de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului.

10

Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un număr de 3 (trei) subfactori care vor fi utilizaţi de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat în funcţie de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate în tabelul de mai jos.Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 9 sau 8, nota pentru calificativul "bine" este 4, nota pentru calificativul "acceptabil" este 2.

26

Experienta concretizata în numărul de proiecte/contracte la nivelul cărora au îndeplinit același tip de activități sau activități similare celor pe care urmează sa le îndeplinească în viitorul contrac

24

40

Additional information

Proiectului,,eFuncţionar+. Servicii electronice şi simplificare administrativă”, Cod SMIS 126380, în cadrul cererii de proiecte cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2

Yes

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2, pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică... detalii pe www.e-licitatie.ro

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling