This tender in no longer available.

Tender description

Alcool sanitar 500 ml conform caietului de sarcini.

Conform caietului de sarcini.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti:

— dr. Ionut Negoi – manager;

— dr. Minoiu Aurelian-Costin – director medical interimar;

— ec. Cirstea Elena – director financiar-contabil interimar;

— Laura Munteanu-Rosu – director ingrijiri;

— insp. Mihaila Marian– sef Serviciu achizitii publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe locurile I, II si III.

Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului, in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local, in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine, ca modalitate de indeplinire a cerintei, este si completarea DUAE, conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul)

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative, in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze

indeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-18

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-18
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-18
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-13
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe locurile I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor trei ofertanti care au pretul cel mai scazut;

2. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura;

3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face conform art. 139 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin solicitarea in SICAP a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locurile I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I, pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai presta serviciile sau se reziliaza acordul-cadru cu acesta. In aceasta situatie, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III, daca cel clasat pe locul II refuza semnarea contractului subsecvent.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Legea 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Spitalul Clinic de Urgență București

Calea Floreasca nr. 8, sector 1

Bucureşti

014461

+40 215992300

[email protected]

www.urgentafloreasca.ro

Main CPV code 24322500

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.4 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.4 million

Lunar.

Main site or place of performance

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone