Tender description

Furnizare, instalare si punere in functiune aparate radiologie.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

— Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru toate sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de ONRC inclusiv pentru acelea la care care nu există obligații de plată;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz; se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terți și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Forma de înregistrare – certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; se acceptă Documentul unic de achiziție european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— Autorizație specială/membrii ai unei anumite organizații – aviz de functionare emis pentru comercializare dispozitive medicale.

Punerea în funcțiune în domeniul dispozitivelor medicale și service pentru categoria de dispozitive medicale care fac obiectul achiziției conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; se acceptă Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— Autorizație specială/membrii ai unei anumite organizații – autorizație emisă de CNCAN pentru desfașurarea de activitate în domeniul nuclear, conform art. 8 din Legea nr. 111/1996 republicată privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare; se acceptă Documentul unic de achiziție european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Depunere copie contract.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cel putin un contract de furnizare aparate de imagistica medicala.

Procedură

Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-06-23

15:00

In SEAP.

Ora locală
15:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-23
Data
2020-06-23

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Data expedierii prezentului anunț
2020-05-19
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 33111000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

19 days remaining

Total estimated value

RON 1.3 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lor 1 – aparat radiologie digital mobil

Value

RON 220,000

Lor 1 – aparat radiologie digital mobil Furnizare, instalare si punere in functiune a unui aparat de radiologie digital.

Award criteria

Garantie totala

10

Propunere tahnica

40

50

Main site or place of performance

Aleea Cauzasi nr. 49-51, sector 3, Bucuresti.

Lot 2 – aparat de radiologie digitală (grafie și scopie)

Value

RON 1.0 million

Lot 2 – aparat de radiologie digitală (grafie și scopie) Furnizare, instalare si punere in functiune a unui aparat de radiologie digitala (grafie si scopie).

Award criteria

Garantie totala

10

Caracteristici tehnice

40

50

Main site or place of performance

Aleea Cauzasi nr. 49-51, sector 3, Bucuresti.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar

Ireland : Naas - Educational equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro