This tender in no longer available.

Tender description

Obiectul procedurii de atribuire il reprezinta atribuirea acordului-cadru de furnizare pentru achizitia de autoturiame prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024 – trei loturi astfel:

— lot 1 – autoturisme de teren clasa de echipare C – cantitate maxima 60 cpl.;

— lot 2 – autoturisme de teren – cantitate maxima 10 cpl.;

— lot 3 – autoturisme de oraș – cantitate maxima 10 cpl.

Termen-limita solicitare clarificari la documentatie atribuire: 17 zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor. Data de raspuns la toate solicitarile de clarificari: 10 zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate (buget local, buget de stat etc.) care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora (avand in vedere ca aceste documente se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, acestea se raporteaza la momentul prezentarii);

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art.167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice dupa caz; mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

— Valentin Becheru, conducatorul autoritatii contractante;

— Gica Gheban, Gheorghe Spoiala, Maria Taroiu, Marian Topa, Adrian Popescu, Ion Gîlmă, Stefan Oanca;

4. alte documente edificatoare, dupa caz

Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

Cerinta nr. 2. Operatorii economici ce depun oferta trebuia sa detina cod NATO de agent economic (certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de codificare sau codul SCAGE – atribuit de NAMSA –Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa in acest sens in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire urmand ca documentele justificative, respectiv certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau codul NCAGE – atribuit de NAMSA –Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic conform formularului NCAGE sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Pâna la semnarea contractului furnizorul trebuie sa obtina codul de agent economic NATO (NCAGE), acordat de catre Biroul National de Codificare. In temeiul art. 10 din HG nr. 445/2003, pentru a putea incheia un contract de achizitii cu MApN, furnizorul trebuie sa obtina codul NATO de agent economic. In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul solicitat mai sus, pentru partea din contract pe care o va realiza. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor sectiunii IV.3.6) „Limba de redactare a ofertei”, cerinta este obligatorie pentru persoanele juridice straine.

Cerinta nr. 3. Ofertantii vor face dovada ca au dreptul sa furnizeze autovehiculele ofertate in cadrul Programului de stimulare a innoirii parcului auto national, respectiv ca este validat de comitetul de avizare al Autoritatii Fondului pentru Mediu si au incheiat contract de finantare nerambursabila cu Administratia Fondului pentru Mediu (prevederile art. 12-13 din Ordinul ministerului mediului, apelor si padurilor nr. 324/27.2.2020 pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii parcului auto national).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, repectiv lista producatorilor validati si contractul de finantare nerambursabila incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii declarati castigatori in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru ofertantii straini se va depune document echivalent emis in tara de rezidenta si va fi prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-12

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-12
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-12
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

A. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

B. Pentru descarcarea fisierului semnat cu semnatura electronica este necesara instalarea unui soft, respectiv shellSAFE Verify, de pe pag. de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download

C. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, of. are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In acest sens, in situatia in care ofertantul va subcontracta o parte sau parti din contract, acesta va completa corespunzator DUAE;

E. Corespondenta si toate doc. depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana;

F. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea aferentă din cadrul procedurii de atribuire. OE vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

G. Fisa de date a achizitiei reprezinta instructiuni catre ofertanti;

H. Of. situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor, odata cu doc. solicitate pentru probarea situatiei personale si pentru indeplinirea cerintelor de calificare, va posta si certificatul de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau codul NCAGE – atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic conform formularului NCAGE.

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10 Main CPV code 34110000

Bidding information

Bidding deadline

12 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 6.2 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Autoturisme de teren

Value

RON 834,037

Autoturisme de teren Autoturisme de teren.

Main site or place of performance

ROMÂNIA, Bucuresti, Str. Floare de Colt nr. 1, sector 5.

Award criteria

Garanția produsului în luni

5

95

Autoturisme de teren clasa de echipare C

Value

RON 4.8 million

Autoturisme de teren clasa de echipare C Autoturisme de teren clasa de echipare C – 60 cpl.

Main site or place of performance

ROMÂNIA, Bucuresti, Str. Floare de Colt nr. 1, sector 5.

Award criteria

Garanția ofertată în luni

5

95

Autoturisme de oraș

Value

RON 548,772

Autoturisme de oraș Autoturisme de oraș.

Main site or place of performance

ROMÂNIA, Bucuresti, Str. Floare de Colt nr. 1, sector 5.

Award criteria

Garanția produsului

5

95

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Repair and maintenance services of ships

Norway

Value: Not specified

Norway : Korgen - Fire engines

Norway

Value: 8.9 million Norwegian Krone

Norway : Gardermoen - Signs and related items

Norway

Value: Not specified

Norway : Molde - Career guidance services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Norway : Kopervik - Road signs

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Northampton - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro