This tender in no longer available.

Tender description

Achiziţie de carburanţi auto (benzină şi motorină) pentru autovehiculele din parcul auto al RAR – RA, conform cerinţelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

A. Potrivit prevederilor art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, modificată prin OUG nr. 107/2017 (numită, în continuare „Legea 98”, inclusiv cu modificările şi completările ulterioare) şi ale art. 103 alin. (1) din Normele metodologice la Legea nr. 98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016 şi modificate prin HG nr. 419/2018 (numite, în continuare, „Norme”, inclusiv cu modificările şi completările ulterioare), orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea unui termen-limită de 18 zile anterior datei-limită de depunere a ofertelor;

B. Conform prevederilor art. 160 alin. (2) şi ale art. 161 din „Legea 98”, precum şi ale art. 27 alin. (2)-(4) şi ale art. 103 alin. (2) din „Norme”, autoritatea contractantă va răspunde consolidat, în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare în a 10-a zi anterioară termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor;

C. Autoritatea contractantă nu va răspunde la o solicitare de clarificări/informaţii suplimentare, primită în intervalul de 17 zile anterior termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, solicitarea fiind considerată a fi fost transmisă tardiv.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat =Operatorii economici (ofertantul individual/ fiecare dintre membrii unei asocieri, subcontractanţii declaraţi, terţii susţinători-care pot acorda susţinere ofertantului, după caz, fie pentru punerea la dispoziţie de resurse tehnice şi/sau profesionale, fie pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia tehnică şi/sau profesională, conform art. 182 din "Legea 98", după caz), vor oferi informaţii cu privire la capacitatea tehnică şi/sau profesională de care dispun, pentru a executa contractul de achiziţie. ●Cerinţa privind nivelul minim al principalelor livrări de produse, cu valori sau cantităţi, după caz, perioade de furnizare, beneficiari: din datele prezentate să reiasă că, la nivelul unui contract sau al mai multor contracte, op.ec. a livrat, în ultimii 3 ani, calculaţi prin raportare invers calendaristică faţă de termenul limită de depunere oferte, produse similare, respectiv produse care pot fi încadrate în categoria carburanţi auto, în valoare/ valoare cumulată de cel puţin 5.386.500,00 RON. ●Ţinând cont de prevederile art. 193 alin. (1) lit. c) şi ale art. 193 alin. (2) din "Legea 98", potrivit calităţii în care participă la procedură şi a situaţiei proprii, operatorii economici ante-menţionaţi vor completa în Documentul Unic de Achizitie European (DUAE: detalii suplimentare în Secţiunea VI.3), următoarele rubrici: -"Criterii selectie", Capitol "C: Capacitatea tehnica si profesionala", în rubrica "Pentru contractele de achizitie de produse: livrarea de produse de tipul specificat", în câmpurile create, se introduc datele privind experienţa similară a op.ec., cu detalii despre: numărul şi data documentului invocat drept experienţă similară, obiectul achiziţiei, valoarea (în lei, fără TVA), beneficiarul, pt. perioada solicitată în cerinţă. ●În cazul invocării susţinerii unui terţ/unor terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia tehnică şi profesională, împreună cu DUAE, conform art. 182 alin. (3) şi (4) din "Legea 98", op.ec. va prezenta angajamentele terţilor pentru susţinerea acordată (se pot utiliza modelele din secţiunea "Formulare"), precum şi documentele transmise ofertantului de către terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care aceştia vor asigura îndeplinirea propriilor angajamente de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivele angajamente; angajamentele de susţinere vor conţine precizarea că operatorul economic ofertant şi terţii susţinători răspund în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 184 din "Legea 98". ●În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai unei asocieri beneficiază de susţinerea unui terţ/unor terţi, angajamentele de susţinere vor conţine precizarea că îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceştia răspund în mod solidar, inclusiv împreună cu terţul/terţii, pentru executarea contractului de achiziţie, în condiţiile art. 185 din "Legea 98". ●În cazul în care op.ec. ofertant intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contractul de achiziţie, împreună cu DUAE, conform art. 193 alin. (3) din "Legea 98", op.ec. va prezenta acordurile de subcontractare (formular D3 din secţiunea "Formulare"); acestea vor conţine datele solicitate prin art. 55 alin. (1) din "Legea 98": denumirea şi datele de contact ale subcontractanţilor, partea/ părţile din contract, care urmează a fi îndeplinită/îndeplinite de către aceştia (descriere şi procent).

Proportia de subcontractare =Informaţie privind subcontractarea

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

=Probarea îndeplinirii criteriilor conform DUAE: 1. Potrivit art. 196 din "Legea 98" şi art. 132 din "Norme", ofertantul (individual/ în asociere, prin liderul său), clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, pentru sine şi pentru fiecare dintre membrii asocierii, subcontractanţii declaraţi, precum şi pentru terţii susţinători, după caz, următoarele documente justificative din partea op.ec. citaţi, care confirmă îndeplinirea celor asumate în DUAE completate de aceştia [art. 179 din "Legea 98"]: a. Certificate constatatoare; b. Documente de predare-primire; c. Recomandări; d. Certificări de bună practică; e. Procese-verbale de recepție; f. Orice alte documente relevante care conţin informaţiile solicitate (contracte etc.). 2. Documentele justificative trebuie să aibă nr. de înregistrare, dată, să fie semnate şi parafate de către beneficiar (care poate fi o autoritate contractantă sau un beneficiar privat), să conţină date prin care se constată/ confirmă furnizarea produseor, tipul acestora, cantitățile aferente, beneficiarul, durata contractului, valoarea, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale etc.. ●La momentul prezentării lor, documentele enumerate, incl. cele prezentate de persoanele juridice/fizice străine, trebuie să fie actualizate, respectiv să cuprindă informaţii reale/valabile. Documentele doveditoare depuse de persoanele juridice/fizice străine vor fi insoţite de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. ●Conversia lei/altă monedă, pentru valori prezentate în altă monedă, se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte, aferent datelor respective. ●În condițiile art. 20 alin. (7) din "Norme", în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE și cele prevăzute în “Fișa de date” din Anunţul de participare, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.

=Precizarea procentului de subcontractare, pentru fiecare dintre subcontractanţi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

=Probarea îndeplinirii criteriilor conform DUAE: 1. Potrivit art. 196 din "Legea 98" şi art. 132 din "Norme", ofertantul (individual/ în asociere, prin liderul său), clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, pentru sine şi pentru fiecare dintre membrii asocierii şi terţii susţinători, după caz, următoarele documente justificative din partea op.ec. citaţi, care confirmă îndeplinirea celor asumate în DUAE completate de aceştia [art. 177 din "Legea 98"]: 1.1. Situaţiile financiare sau Extrase din situaţiile financiare la 31 decembrie pentru anii precizaţi în cerinţă; aceste documente trebuie să conţină informaţia din care rezultă cifrele de afaceri aferente anilor menţionaţi (Contul de profit şi pierdere), sau 1.2. Orice alt document considerat adecvat de autoritatea contractantă (rapoarte de audit financiar, evidenţe contabile) şi care conţine informaţiile solicitate la punctul 1.1., în cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte situaţiile financiare sau extrasele din acestea, ori publicarea acestora nu este prevăzută de legislaţia ţării iîn care este stabilit operatorul economic. ●La momentul prezentării lor, documentele enumerate, incl. cele prezentate de persoanele juridice/fizice străine, trebuie să fie actualizate, respectiv să cuprindă informaţii reale/valabile. Documentele doveditoare depuse de persoanele juridice/fizice străine vor fi insoţite de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. 3. Conversia lei/altă monedă, pentru valori prezentate în altă monedă, se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte, aferent datelor respective. ●În condițiile art. 20 alin. (7) din "Norme", în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE și cele prevăzute în Fișa de date din Anunţul de participare, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.

Prezentarea documentelor probante menţionate în cerinţă.

Prezentarea documentelor probante menţionate în cerinţă.

Respectarea cerintei privind nivelul mediei cifrei de afaceri, în cadrul anilor de activitate declaraţi.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

●Operatorii economici (ofertantul individual/ fiecare dintre membrii unei asocieri, subcontractanţii declaraţi, terţii susţinători, după caz) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din "Legea 98".

●Ţinând cont de prevederile art. 193 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (3) din "Legea 98", potrivit calităţii în care participă la procedură, operatorii economici ante-menţionaţi vor prezenta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE: detalii suplimentare în Secţiunea VI.3), precum şi alte informaţii/documente necesare, după cum urmează:

1) Conform situaţiei proprii, ofertantul individual/liderul unei asocieri şi fiecare dintre membrii acesteia completează toate rubricile din DUAE, menţionate în continuare:

— "Info autoritate contractanta"; "Info procedura de atribuire" etc.,

— "Info ref. la operator economic", Capitol "A: Info privind op.ec."=date de identificare şi alte info, ca de ex.: dacă e microîntreprindere/ e agreat sau are certificare de precalificare; dacă poate prezenta certificate fiscale; dacă participă la procedură împreună cu alţii (se completează numai pentru asocieri) etc.; Capitol "B: Info privind reprezentanţii op.e.c"=toate datele solicitate pt. reprezentant: dacă acesta nu este administratorul societăţii, rubricile "Functia" şi "Detalii" se completează cu funcţia, formele împuternicirii, întinderea mandatului, scopul..., sau se precizează "Imputernicire" care se prezintă, separat, semnată de administrator (formular D2 din secţiunea "Formulare"); Capitol "C: Info privind utilizarea capacitatilor altor entitati"=terţi susţinători care au rolul de a demonstra capacitatea economico-financiară sau capacitatea tehnică şi profesională ); Capitol "D: Info privind subcontractantii pe ale caror capacitati declarantul nu se bazeaza"=dacă se declară subcontractanţi, aceştia se nominalizează, cu date de identificare,

— "Motive de excludere", "Capitolele A, B, C"=se completează integral, conform formular.

2) Conform situaţiei proprii, terţii susţinători şi/sau subcontractanţii completează rubricile menţionate la punctul 1), cu excepţia rubricilor din Capitol "C: Info privind utilizarea capacitatilor altor entitati", Capitol "D: Info privind subcontractantii pe ale caror capacitati declarantul nu se bazeaza".

!=Depunerea de către ofertant, odată cu oferta, a DUAE necompletat în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă sau nedepunerea DUAE, odată cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/subcontractant/terţ susţinător, după caz), atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă [art. 137 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din "Norme"].

3) Împreună cu DUAE, în aplicarea art. 53 din "Legea 98", se va prezenta acordul de asociere (formular D3 din secţiunea "Formulare"), al operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire; acordul va conţine precizarea că membrii asociaţi răspund în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică [art. 185 alin. (1) din "Legea 98"].

4) Împreună cu DUAE, conform art. 182 alin. (3) si (4) din "Legea 98", se vor prezenta angajamentele de susţinere ale terţilor (se pot utiliza modelele din secţiunea "Formulare"), precum şi documentele transmise ofertantului de către terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care aceştia vor asigura îndeplinirea propriilor angajamente de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivele angajamente, probând susţinerea acordată; angajamentele de susţinere vor conţine precizarea că operatorul economic ofertant şi terţii susţinători răspund în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 184 din "Legea 98".

5) Împreună cu DUAE, conform art. 193 alin. (3) din "Legea 98", se vor prezenta acordurile de subcontractare (formular D4 din secţiunea "Formulare"); acestea vor conţine datele solicitate prin art. 55 alin. (1) din "Legea 98": denumirea şi datele de contact ale subcontractanţilor, partea/ părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia (descriere şi procent-nu se indică valori).

6) Alte informaţii necesare:

a) Potrivit art. 51 din "Legea 98", operatorii economici (ofertantul individual/ fiecare dintre membrii unei asocieri, terţii susţinători, subcontractanţii declaraţi, după caz) vor confirma că la elaborarea ofertei au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă; instituţiile de la care se pot solicita informaţii suplimentare sunt: Ministerul Mediului, inspectoratele teritoriale de munca şi inspectoratele teritoriale pentru situaţii de urgenţă, precum şi orice organism public cu atribuţii în domeniu (pentru legislaţia în vigoare se pot consulta site-urile www.mmediu.ro, www.mmuncii.ro, precum şi www.igsu.ro).

b) Conform art. 58-62 din "Legea 98", autoritatea contractantă va lua măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici. În aplicarea art. 63 din "Legea 98", autoritatea contractantă precizează numele persoanelor din cadrul R.A.R.-R.A. care deţin funcţii de decizie, ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire, precum şi rezultatul acesteia: Radian Tufă-Director General, Alina Mihaela Niţă-Director Economic, Dorin Iosif Cândea-Director Adjunct, George-Adrian Dincă-Director Infrastructură, Cătalin Petre Dumanschi-Şef Departament Transport, Paul-Tiberiu Prioteasa- Şef Departament Juridic, Anca Florina Babii-Şef Compartiment Juridic, Marinică Matei-Şef Serviciu Planificare Achiziţii Contracte, Ion Dumitrescu-Şef Compartiment Proceduri Achiziţii, Aurel Vitalia-Şef Compartiment Plan Achiziţii Valoare Estimată.

●Probarea îndeplinirii criteriilor conform DUAE:

A.Ofertantul (individual/ în asociere, prin liderul său), clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, pentru sine şi pentru fiecare dintre membrii asocierii, subcontractanţii declaraţi, terţii susţinători, după caz, următoarele documente justificative din partea op.ec. citaţi, care confirmă îndeplinirea celor asumate în DUAE completate de aceştia:

a. Cazierul judiciar al operatorului economic;

b. Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c. Certificate din care să reiasă lipsa, la momentul prezentării, a datoriilor restante către bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local/bugetele locale), referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor;

d. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de excepţiile/derogările prevăzute de "Legea 98", conform: art. 166 alin. (1); art. 165 alin. (3) sau art. 166 alin. (2); art. 167 alin. (2) şi art. 171 alin. (2);

e. Alte documente edificatoare, după caz.

B.Pentru confirmarea îndeplinirii obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, ofertantul individual/ fiecare dintre membrii unei asocieri, subcontractanţii declaraţi, terţii susţinători, după caz, vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere (formular F8 din secţiunea "Formulare").

C.Pentru confirmarea neîncadrării în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din "Legea 98" privind conflictul de interese, ofertantul individual/ fiecare dintre membrii unei asocieri, subcontractantii declaraţi, terţii susţinători, după caz, vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere (formular F9 din secţiunea "Formulare"), în care vor preciza numele persoanelor cu funcţii de decizie la care se referă declaraţia.

●Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta documente edificatoare eliberate de instituţiile autorizate ale ţării de origine (caziere judiciare, certificate de atestare fiscală, alte documente echivalente etc.), prin care să dovedească faptul că îndeplinesc cele asumate prin completarea DUAE, potrivit art. 168 din "Legea 98". Documentele doveditoare vor fi însoţite de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat.

●La momentul prezentării lor, documentele enumerate la punctele A, B şi C, incl. cele prezentate de persoanele juridice/fizice străine, trebuie să fie actualizate, respectiv valabile (cu excepţia certificatelor fiscale, pentru care nu se impune o anumită valabilitate în afara celei prevăzute de documentele respective) şi să cuprindă informaţii reale/valabile.

●În condițiile art. 20 alin. (7) din "Norme", în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE și cele prevăzute în Fișa de date din Anunţul de participare, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.

[Înscrierea în registrul comerţului]

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

●Operatorii economici (ofertantul individual/ fiecare dintre membrii unei asocieri, subcontractanţii declaraţi, terţii susţinători, după caz), vor oferi informaţii cu privire la forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

●Ţinând cont de prevederile art. 193 alin. (1) lit. b) din "Legea 98", potrivit calităţii în care participă la procedură şi a situaţiei proprii, operatorii economici ante-menţionaţi vor ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cifra de afaceri anuala generala =Operatorii economici (ofertantul individual/ fiecare dintre membrii unei asocieri, terţii susţinători-care pot acorda susţinere ofertantului, după caz, fie pentru punerea la dispoziţie de resurse financiare, fie pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, conform art. 182 din "Legea 98", după caz), vor oferi informaţii cu privire la capacitatea economică şi financiară de care dispun, pentru a executa contractul de achiziţie. ●Cerinţa privind nivelul minim al mediei cifrei de afaceri globale [art. 175 alin. (2) lit. a) din "Legea 98"] pentru anii 2017, 2018 şi 2019 sau pentru perioada efectivă de activitate începută în unul dintre cei trei ani: 5.386.500,00 RON. ●Ţinând cont de prevederile art. 193 alin. (1) lit. c) şi ale art. 193 alin. (2) din "Legea 98", potrivit calităţii în care participă la procedură şi a situaţiei proprii, operatorii economici ante-menţionaţi vor completa în Documentul Unic de Achizitie European (DUAE: detalii suplimentare în Secţiunea VI.3), următoarele rubrici: -"Criterii selectie", Capitol "B: Capacitatea economica si financiara", în rubrica "Cifra de afaceri anuală generală", în câmpurile create, se introduc datele privind cifrele de afaceri anuale generale, apoi "Cifra de afaceri medie anuală" şi "Numar de ani", pentru anii solicitaţi sau cei disponibili (dacă nu există date pentru toţi anii solicitaţi). ●În cazul invocării susţinerii unui terţ/unor terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, împreună cu DUAE, conform art. 182 alin. (3) şi (4) din "Legea 98", op.ec. va prezenta angajamentele terţilor pentru susţinerea acordată (se pot utiliza modelele din secţiunea "Formulare"), precum şi documentele transmise ofertantului de către terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care aceştia vor asigura îndeplinirea propriilor angajamente de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivele angajamente; angajamentele de susţinere vor conţine precizarea că operatorul economic ofertant şi terţii susţinători răspund în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 184 din "Legea 98". ●În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai unei asocieri beneficiază de susţinerea unui terţ/unor terţi, angajamentele de susţinere vor conţine precizarea că îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară se demonstrează pri...

Specificati cifra de afaceri medie anuala Conform informaţiilor de mai sus: nivelul minim care trebuie îndeplinit pentru media cifrei de afaceri pentru anii 2017, 2018 şi 2019 sau pentru perioada efectivă de activitate începută în unul dintre cei trei ani este 5.386.500,00 RON.

Cifra de afaceri medie anuala Conform informaţiilor de mai sus: se inscrie informaţia privind media cifrelor de afaceri pentru numărul de ani solicitat.

Detalii privind operatorul economic Cerinţa priveşte perioada efectivă de activitate începută în unul dintre cei trei ani: 2017, 2018, 2019.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-13

15:00

In SEAP

-

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-13
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-13
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

1.Mod de obţinere a documentaţiei de atribuire: prin acces direct şi nemijlocit la fişierele electronice ataşate în SEAP la anunţul de participare, Secţiunea "Documentatie si clarificari"; după descărcarea fişierelor cu extensie "p7m", pentru vizualizarea lor, se instalează aplicaţia "verifierx86.exe" care se poate descărca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download, se face dublu click pe fişier, se selectează butonul View sau Save; documentaţia poate fi descărcată gratuit.

— Documentele ofertei se prezintă, în condiţiile exprimate în Secţiunea IV.4.3. literele A, B şi C, prin intermediul SEAP, iar orice solicitări/comunicări/informări/răspunsuri/remiteri de documente din partea operatorilor economici/ a autorităţii contractante se transmit/au loc utilizând mijloacele precizate în Secţiunea IV.4.3. punctul e.1.; programul de lucru al R.A.R.-R.A.: Luni-Joi: 08:00-16:30, Vineri: 08:00-14:00.

2.Pentru completare DUAE, se recomandă consultarea "Ghidului de utilizare DUAE de către operatorii economici", din Notificarea A.N.A.P. nr. 240/2016, disponibil la adresa http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/ 2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf, cu completările ulterioare.

3.Mod de departajare a ofertelor: Atribuirea acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", iar clasamentul ofertelor se stabileşte de către SEAP prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obţinute de ofertele op.ec. participanţi, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea care a obţinut cel mai mare punctaj. Dacă două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, iar în situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, oferta câştigătoare urmând a fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, după verificarea documentelor justificative DUAE.

4.Informarea ofertanţilor/comunicarea rezultatului procedurii are loc conform art. 214, art. 215 din "Legea 98" şi art. 142 din "Norme".

5.Încheierea contractului are loc conform art. 143 şi art. 144 din "Norme".

6.Mod de realizarea a modificărilor contractuale în perioada de execuţie a acordului-cadru.

— În situaţia necesităţii modificării cantităţilor de produse prevăzute în acordul-cadru, prin creşteri necesare ale volumului (în litri) aferente livrărilor de carburant, pentru volumul suplimentat se va încheia un contract subsecvent separat, modificarea fiind permisă, în conformitate cu prevederile art. 221, alin. (1) lit. e) din "Legea 98" şi cu neîncadrarea în alin. (7) şi (7 indice 1),

— Ajustarea preţului (valorii) contractului, prin act adiţional, se poate aplica în condiţiile precizate în secţiunea II.3 din prezenta Fişă de date/Instrucţiuni pentru ofertanţi, ca urmare a identificării situaţiilor în care se impun astfel de măsuri, prin corelare cu prevederile contractuale şi legislaţia incidentă.

7.Dacă este cazul, orice document prezentat în altă limbă decât limba română, va fi însoţit de o traducere autorizată.

Precise information on deadline(s) for review procedures
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Registrul Auto Român – R.A.

Calea Griviţei nr. 391A, sector 1

Bucureşti

010719

+40 212027000

[email protected]

+40 213181754

www.rarom.ro

Main CPV code 09132100

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 20.4 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 20.4 million

Achiziţionarea carburanţilor auto, pe baza de carduri, pentru alimentarea cu carburant a autovehiculelor R.A.R.-R.A. pe teritoriul naţional. Preţul carburantului auto care determină valoarea decontată din card, este cel în vigoare la data livrării în staţiile de distribuţie ale furnizorului (la pompă).

a) Cantităţi (litri):

*pentru un contract subsecvent (min. în An III/max. în An III): pe tip de carburant (anual)

=benzină: 150.000; =motorină: 250.000 / =benzină: 400.000; =motorină: 650.000.

*pentru acordul-cadru (min./max.): pe tip de carburant (4 ani)

=benzină: 600.000; =motorină: 1.000.000 / =benzină: 1.600.000; =motorină: 2.600.000.

b) Valori (lei, fără TVA):

*cel mai mare contract subsecvent: pe tip de carburant (An IV)

=benzină: 2.000.000; =motorină: 3.386.000.

Total=5.386.500.

*acord-cadru (min./max.): pe tip de carburant (4 ani)

=benzină: 2.082.000/7.560.000; =motorină: 3.690.000/12.792.000.

Total (min./max.)=5.772.000/20.352.000.

c) Ofertanţii vor calcula Valoarea minimă a acordului-cadru şi Valoarea maximă a acordului-cadru potrivit Anexei la Propunerea financiară. Detalii despre modul de calcul: în secţiunea "Formulare".

Main site or place of performance

La pompă, în staţiile de distribuţie ale furnizorului, în România.

Award criteria

Componenta tehnică

5

95

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

Norway : Varhaug - Petrol

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.4 million Pound Sterling

Norway : Lillesand - Petroleum and distillates

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Kumanovo - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 26.5 million Denar