This tender in no longer available.

Tender description

Descriere succintă: achiziţia de cartele magnetice, carduri contactless reîncărcabile şi carduri contactless ultralight termosensibile, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20.

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile 1,2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experiența similară.

Cerința nr. 1. Ofertanţii vor prezenta o listă cu principalele livrări de produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achizitie, realizate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, cantităţilor, datelor de derulare şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată, astfel: pentru lot 1 – produse similare în valoare de 1 440 000 RON fără TVA/300 000 EUR; pentru lot 2 – produse similare în valoare de 7 200 000 RON fără TVA/1 500 000 EUR. În sensul cerinței menționate se vor considera produse similare, după cum urmează: pentru lotul 1: cartele pentru control acces cu bandă magnetică (cartele transport public, tichete sau cartele parcare, cartele pentru acces camera de hotel, vestiare cluburi fitness); pentru lotul 2: carduri pentru control acces (bancare, de fidelitate, acces parcări, camere hotel) cu tehnologie contactless.

Cerința nr. 2. Capacitatea tehnică şi profesională a unui ofertant sau a unui grup de ofertanţi poate fi susţinută de o terţă persoană, fizică sau juridică, indiferent de relaţiile juridice existente între aceasta şi ofertant. În acest caz, ofertantul are obligaţia de a dovedi că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens un angajament ferm al terţului/terţilor susţinător/susţinători, în sensul art. 196 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 si art. 55 din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin care se confirmă că acesta va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele invocate.

Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind situația economică și financiară sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp și angajamentul ferm. Pentru a fi luată în considerare susținerea trebuie demonstrată îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(a) Terțul/terții susținători pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului;

(b) Ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant.

Angajamentul ferm prezentat de ofertant privind acordarea susţinerii trebuie să precizeze modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura susţinerea şi se constituie ca instrument juridic care să asigure dreptul entităţii contractante de a solicita în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinatoare, entitatea contractantă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. La solicitarea entităţii contractante, ofertanții clasați pe primele trei locuri, după aplicarea criteriului de atribuire, au obligaţia de a prezenta documente puse la dispoziţie de către terţul/terţii susţinător/susţinători din care să […]

Loturile 1, 2. Proportia de subcontractare.

Cerința nr. 1. Subcontractare. Se va/vor preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Ofertanţii vor prezenta, dacă este cazul, o declaraţie cu precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze, cu nominalizarea fiecărui subcontractant, a părţii/părţilor şi valorii aferente acesteia/acestora, precum şi acordul acestora.

Cerința nr. 2. Informaţii privind asociații.

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate. Operatorul economic va furniza eșantioanele solicitate ale produselor care urmează să fie furnizate, a căror autenticitate trebuie certificată/confirmată (de ofertant prin declarație pe propria răspundere) la solicitarea entităţii contractante. Cerința minimă lot 1: pentru lotul 1: se va prezenta o cantitate de câte 100 de cartele pentru fiecare tip de suport – cartele magnetice cu frecventa de utilizare redusa și cartele magnetice cu durata mare de viaţă – long life. Cerința minimă lot 2: pentru lotul 2: se va prezenta o cantitate de 10 carduri reîncărcabile și 10 de carduri ultralight.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară, ofertanţii vor prezenta documente emise de beneficiarii menţionaţi în lista prezentată din care să rezulte derularea în mod corespunzator a contractelor prezentate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele trei locuri, după aplicarea criteriului de atribuire: recomandări/documente constatatoare; procesul-verbal de recepție sau orice alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiari, cantitati/valori, coduri CPV, perioade de derulare. Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: anul 2017: 1 EUR = 4,5681 RON; anul 2018: 1 EUR = 4,6535 RON; anul 2019: 1 EUR = 4,7452 RON. Pentru alte monede decât euro, mai întâi se face conversia în euro, utilizându-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Centrală Europeană (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu), apoi se va face conversia euro/lei, conform indicaţiilor de mai sus.

Cerința nr. 2: se va completa în DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Entitatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Cerința nr. 1: pentru îndeplinirea cerinţei, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta acordul de subcontractare până la data-limită a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele trei locuri, după aplicarea criteriului de atribuire.

Cerința nr. 2: in cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. La solicitarea entitatii contractante, doar ofertanții clasați pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintelor de calificare.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu confirmarea acordului de prezentare a eșantioanelor solicitate. Eșantioanele vor fi depuse la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la sediul Metrorex S.A. Bucuresti, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, sector 1, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Poarta A – Registratura. Ofertanţii vor avea grijă ca eșantioanele depuse să conţină elemente care să permită identificarea ofertantului căruia îi aparţin și vor fi însoțite de declarația ofertantului prin care se confirmă autenticitatea acestora.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinţa nr. 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, de către ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Acestea pot fi (de regulă):

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale;

— alte documente edificatoare, după caz.

Ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor/taxelor/contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Atenţionări speciale:

— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

— Odată cu depunerea ofertei şi a DUAE, ofertantul are obligaţia depunerii angajamentului ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia sau după caz, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere.

În cazul persoanelor juridice străine documentele vor fi însoţite de o traducere autorizată în limba română.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi, în sensul prevederilor alin. (3) al art. 184 din Legea 99/2016, care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) şi (5) ale aceluiaşi articol.

Ofertanţii pot ridica certificatele şi pot obţine informaţii cu privire la impozite şi taxe către bugetul de stat consolidat/bugetul local de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi respectiv de la primăriile de care aparţin.

Cerinţa nr. 2. În scopul efectuării verificărilor prevăzute la art. 71, art. 72 şi art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 litera d) şi e) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se completează formularul declarației prevăzut în secțiunea „Formulare”. Declaraţia va fi completată de fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător și se va prezenta odată cu oferta.

Persoanele care deţin funcţii de decizie la nivelul Metrorex S.A., corespunzător organizării prezentei proceduri, sunt următoarele:

1. director general, ec. Mariana Miclăuș (până la data de 2.7.2020);

2. director general, ing. Gabriel Daniel Mocanu (începând cu data de 3.7.2020);

3. director economic, ec. Angela Leancă;

4. director tehnic si investitii, ing. Constantin Mustăţea;

5. director achiziţii publice, ing. Constantin Marius Rudniţchi;

6. director comercial, ing. Valentin Mitrașcă;

7. director juridic, cons. jr. Sorin Cristea;

8. șef Serviciul achiziţii publice, ing. Emilia Săbău;

9. șef Serviciul urmarire contracte exploatare, ing. Ramona Carmen Paveliu;

10. șef Serviciul contractare, cons. jr. Valentina Icleanu;

11. șef Serviciul asistența juridică şi avize, cons. jr. Eduard Safciu;

12. șef Serviciul comercial, ing. Darius Ciprian Stoicescu;

13. șef Birou contracte și avize, cons.jur. Nina Dobre;

14. șef Birou achiziţii produse, ing. Emil Şerbănescu;

15. șef Secție comercială, ing. Mariana Pavel;

16. șef secție adjunct, ing. Costin Popescu;

17. Serviciul contractare, ing. Iulian Cristi Stoicof;

18. Serviciul contractare, cons. jr. Elena Dobrescu;

19. Birou contracte și avize, cons.jr. Lida Clinciu;

20. Biroul achiziţii produse, exp. a.p. Bianca Liana Militaru;

21. Biroul achiziţii produse, exp. a.p. Viorica Vlădescu;

22. Biroul control financiar preventiv, controlor financiar Angela Popoviciu;

23. Secția administrare, întreținere stații, ing. Elena Irimie.

Cerința nr. 1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2021-02-17
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

1. Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, însoţită de garanţia de participare şi de documentele sau de Documentul Unic de Achiziţie European. Entitatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor „Documentul Unic de Achiziţie European” (DUAE), care constă într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

(a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016;

(b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă;

2. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Entitatea contractantă poate solicita ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului-cadru, entitatea contractantă solicită ofertantilor clasati pe primele trei locuri după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

DUAE este ataşat la anunţul de participare împreună cu celelalte documente ale achiziţiei şi poate fi accesat în vederea completării de către operatorii economici interesaţi;

3. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În cazul în care egalitatea se menține, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

4. În cazul unei asocieri, oferta trebuie să cuprindă un acord preliminar de asociere. Prin acordul de asociere se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv şi că liderul asocierii este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea, că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociere pe întreaga durată a contractului. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă că în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, în original, înainte de data semnării contractului. Modelul acordului de asociere este prezentat în secţiunea „Formulare”;

5. Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:

(a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

(b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la secţiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la secţiunea „Documentaţie şi clarificări” din cadrul anunţului de partic […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Metrorex S.A., Direcția juridică

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

București

010873

+40 213193601/5389

[email protected]

+40 213125149

www.metrorex.ro

Main CPV code 30162000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 52.2 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot 2 – Carduri contactless reîncărcabile şi carduri contactless ultralight termosensibile

Value

RON 44.1 million

Lot 2 – Carduri contactless reîncărcabile şi carduri contactless ultralight termosensibile

Furnizare de carduri contactless reîncărcabile şi carduri contactless ultralight termosensibile – conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar fi putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și a contractelor subsecvente se regăsesc în caietul de sarcini, pagina 3.

Main site or place of performance

Bucuresti: depozitele aferente Metrorex S.A.

Award criteria

Componenta de calitate

10

90

Lot 1 – Cartele magnetice

Value

RON 8.1 million

Lot 1 – Cartele magnetice

Furnizare de cartele magnetice – conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar fi putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și a contractelor subsecvente se regăsesc în caietul de sarcini, pagina 3.

Main site or place of performance

Bucuresti: depozitele aferente Metrorex S.A.

Award criteria

Componenta de calitate

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Radio and television services

Ireland

Value: 3.2 million Euro

Malta : Floriana - Computer-related equipment

Malta

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Printed matter and related products

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling