This tender in no longer available.

Tender description

ANMDMR initiaza procedura de achizitie pentru semnarea mai multor contracte de furnizare avand ca obiect „Furnizare echipamente de laborator, analizoare/echipamente de testare dispozitive medicale si echipamente de testare cu generatori de radiatii ionizante” – 29 de loturi, conform caietelor te sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Prezentarea listei principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, dar daca este nevoită, indiferent de motive, autoritatea contractanta va proceda la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat), din care sa reiasa ca a furnizat produse similare, continand denumire produse, valori, perioade contractuale, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati,. Nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data publicarii anuntului de participare. Se solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale prin prezentarea experientei similare cu scopul de a analiza activitatea generală a ofertantului. Prin prezentarea acestor informatii, operatorul economic poate dovedi: •capacitatea tehnică şi posibilitatea de a realiza obiectul contractului de achiziţie publică, prin demostrarea furnizarii unor echipamente similare in industria farmaceutica. •existența unui prin nivel corespunzător de experiență prin raportare la contractele executate în ultimii 3 ani, experienta necesară realizării contractului.

Loturile: 14,28 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Prezentarea listei principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, dar daca este nevoită, indiferent de motive, autoritatea contractanta va proceda la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat), din care sa reiasa ca a furnizat produse similare, continand denumire produse, valori, perioade contractuale, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati,. Nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data publicarii anuntului de participare. Se solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale prin prezentarea experientei similare cu scopul de a analiza activitatea generală a ofertantului. Prin prezentarea acestor informatii, operatorul economic poate dovedi: •capacitatea tehnică şi posibilitatea de a realiza obiectul contractului de achiziţie publică, prin demostrarea furnizarii unor echipamente similare in industria farmaceutica. •existența unui prin nivel corespunzător de experiență prin raportare la contractele executate în ultimii 3 ani, experienta necesară realizării contractului.

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Prezentarea listei principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, dar daca este nevoită, indiferent de motive, autoritatea contractanta va proceda la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat), din care sa reiasa ca a furnizat produse similare, continand denumire produse, valori, perioade contractuale, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati,. Nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data publicarii anuntului de participare. Se solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale prin prezentarea experientei similare cu scopul de a analiza activitatea generală a ofertantului. Prin prezentarea acestor informatii, operatorul economic poate dovedi: •capacitatea tehnică şi posibilitatea de a realiza obiectul contractului de achiziţie publică, prin demostrarea furnizarii unor echipamente similare in industria farmaceutica. •existența unui prin nivel corespunzător de experiență prin raportare la contractele executate în ultimii 3 ani, experienta necesară realizării contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot: - documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/vor angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capac...

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot: - documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/vor angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capac...

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot: - documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/vor angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capac...

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații, corespunzătoare susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/...

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații, corespunzătoare susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/...

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații, corespunzătoare susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/...

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații, corespunzătoare susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/...

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor/lot. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 11). Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 12). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații, corespunzătoare susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va/...

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1. Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

2. Declaratie conform art.165 din Legea 98/2016

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

3. Declaratie privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016

Ofertantul (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. Acestea pot fi:

— motive de excludere privind insolvența/lichidarea,

— motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave,

— motive de excludere privind denaturarea concurenței,

— motive de excludere privind încetarea anticipată a contractelor, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.

4. Declaratie privind neîncadrarea în art. 60 din Legea 98/2016

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) declara ca nu se gaseste in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice alte situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, cu membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

Declaratia 60 va fi incarcata odata cu DUAE si garantia de participare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, impreuna cu Declaratiile 164, 165 167.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile la bugetul consolidat general si la bugetul local, care sa ateste lipsa datoriilor restante la data prezentarii acestora, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica si vor fi incarcate in SEAP.

Nota A: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Nota B: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Nota C: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

Factori de decizie:

BUJOR EUGEN ALMĂȘAN – Presedinte interimar ANMDMR

ALEXANDRU VASILIU – Expert Compartiment Achiziţii Publice si Protocol

GINA DOGARU – Expert Compartiment Achiziţii Publice si Protocol

TRAIAN CRUCERIU – Referent Compartiment Achiziţii Publice si Protocol

ADRIANA LUCIA MIHAI – Sef serviciu buget, financiar, contabilitate

MIRELA TAVAKOL – Director Directia control calitatea medicamentelor

DANIELA MADALINA DORU - Șef LDFCISMBFT

GIANINA NICOLETA ANDREI – Sef LDCCM

MARIA MAGDALENA ROSU – Sef LDFCIMS

IOANA TENE- Director general Directia Generala Dispozitive Medicale

ALEXANDRU GEORGE FLOREA – Sef Serviciu Unitatea Nucleara

AURELIAN ZAMFIR – Sef Serviciu incercari verificari

MIHAELA LUNGEANU - Inginer

ANDREI CARABELA- Inginer

CRISTINA POPA – biochim. pr.

DENISA EUGENIA PETRESCU – biochim. pr.

DANCIU MARIANA RODICA – chim. sp.

Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Conform art.173 al. 1, din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor/lot.

Nota A: In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.

Nota B: Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29 Cifra de afaceri anuala generala Prezentarea informațiilor generale aferente anilor 2017, 2018 și 2019. Condiție minimă: cifra minima de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie egală sau mai mare cu valoarea contractului, aferenta lotului/loturilor penru care depune oferta.

Loturile: 14,28 Cifra de afaceri anuala generala Prezentarea informațiilor generale aferente anilor 2017, 2018 și 2019. Condiție minimă: cifra minima de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie egală sau mai mare cu valoarea contractului, aferenta lotului/loturilor penru care depune oferta.

Loturile: 4 Cifra de afaceri anuala generala Prezentarea informațiilor generale aferente anilor 2017, 2018 și 2019. Condiție minimă: cifra minima de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie egală sau mai mare cu valoarea contractului, aferenta lotului/loturilor penru care depune oferta.

Loturile: 2,3,5,7,8,9 Cifra de afaceri anuala generala Prezentarea informațiilor generale aferente anilor 2017, 2018 și 2019. Condiție minimă: cifra minima de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie egală sau mai mare cu valoarea contractului, aferenta lotului/loturilor penru care depune oferta.

Loturile: 6 Cifra de afaceri anuala generala Prezentarea informațiilor generale aferente anilor 2017, 2018 și 2019. Condiție minimă: cifra minima de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie egală sau mai mare cu valoarea contractului, aferenta lotului/loturilor penru care depune oferta.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-20

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-20
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-20
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, prin intermediul sistemului electronic - e-licitație.ro, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, conform prevederilor art. 139 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 şi art. 49 alin.(8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a|contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10 Main CPV code 38000000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.1 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Analizor pentru verificarea aparatelor de electrochirurgie

Value

RON 35,294

Analizor pentru verificarea aparatelor de electrochirurgie Analizor pentru verificarea aparatelor de electrochirurgie - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Fantoma (digi) pt. teste de acceptanță pt.instalații radiologice digitale pt. mamografie

Value

RON 83,193

Fantoma (digi) pt. teste de acceptanță pt.instalații radiologice digitale pt. mamografie Fantoma (digi) pt. teste de acceptanță pt.instalații radiologice digitale pt. mamografie - 3 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Echipament de prelevare aer in vederea monitorizarii microbiologice

Value

RON 31,932

Echipament de prelevare aer in vederea monitorizarii microbiologice Echipament de prelevare aer in vederea monitorizarii microbiologice - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Sistem complet detectie endotoxine prin metoda cinetica

Value

RON 131,092

Sistem complet detectie endotoxine prin metoda cinetica Sistem complet detectie endotoxine prin metoda cinetica - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Termometre digitale monitorizare parametrii sterilizator cu aer cald

Value

RON 1,764

Termometre digitale monitorizare parametrii sterilizator cu aer cald Termometre digitale monitorizare parametrii sterilizator cu aer cald - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Multimetru digital

Value

RON 3,529

Multimetru digital Multimetru digital - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Sistem centralizat de monitorizare a temperaturii si umiditatii

Value

RON 25,210

Sistem centralizat de monitorizare a temperaturii si umiditatii Sistem centralizat de monitorizare a temperaturii si umiditatii - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Frigidere profesionale de laborator

Value

RON 49,579

Frigidere profesionale de laborator Frigidere profesionale de laborator - 3 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizor pentru pompe de infuzie

Value

RON 14,285

Analizor pentru pompe de infuzie Analizor pentru pompe de infuzie - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizor defibrilator cu stimulator EKG incorporat

Value

RON 35,294

Analizor defibrilator cu stimulator EKG incorporat Analizor defibrilator cu stimulator EKG incorporat - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizor/Tester pentru aparatele de hemodializa

Value

RON 15,126

Analizor/Tester pentru aparatele de hemodializa Analizor/Tester pentru aparatele de hemodializa - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizoare pentru incubatoare nou-nascuti

Value

RON 47,899

Analizoare pentru incubatoare nou-nascuti Analizoare pentru incubatoare nou-nascuti - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Loggere pentru masurarea presiunii in sterilizatorul cu aburi

Value

RON 21,008

Loggere pentru masurarea presiunii in sterilizatorul cu aburi Loggere pentru masurarea presiunii in sterilizatorul cu aburi - 4 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Termohigrometru

Value

RON 1,932

Termohigrometru Termohigrometru - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Fantoma pentru testarea ecografelor

Value

RON 45,378

Fantoma pentru testarea ecografelor Fantoma pentru testarea ecografelor - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Fantoma (digi) pt. teste de acceptanță pt. instalații radiologice digitale de radiografie

Value

RON 37,815

Fantoma (digi) pt. teste de acceptanță pt. instalații radiologice digitale de radiografie Fantoma (digi) pt. teste de acceptanță pt. instalații radiologice digitale de radiografie - 3 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizor pentru verificarea securitatii electrice

Value

RON 45,378

Analizor pentru verificarea securitatii electrice Analizor pentru verificarea securitatii electrice - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Microplacuta de referinta pentru calificarea cititorului ELISA

Value

RON 9,243

Microplacuta de referinta pentru calificarea cititorului ELISA Microplacuta de referinta pentru calificarea cititorului ELISA - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Dispozitiv taiere fiole de sticla

Value

RON 10,084

Dispozitiv taiere fiole de sticla Dispozitiv taiere fiole de sticla - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Densitometru

Value

RON 30,252

Densitometru Densitometru - 3 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizor si plaman artificial pentru testarea ventilatoarelor pulmonare

Value

RON 45,378

Analizor si plaman artificial pentru testarea ventilatoarelor pulmonare Analizor si plaman artificial pentru testarea ventilatoarelor pulmonare - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizor pentru verificarea securității electrice

Value

RON 57,983

Analizor pentru verificarea securității electrice Analizor pentru verificarea securității electrice - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Echipament pentru măsurarea parametrilor radiologici

Value

RON 100,000

Echipament pentru măsurarea parametrilor radiologici Echipament pentru măsurarea parametrilor radiologici - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Sistem de purificare a apei pentru obtinerea apei purificate tip I si tip II conform FE

Value

RON 63,025

Sistem de purificare a apei pentru obtinerea apei purificate tip I si tip II conform FE Sistem de purificare a apei pentru obtinerea apei purificate tip I si tip II conform FE - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Dispozitiv pt. măsurarea compresiei la instalațiile radiologice pentru mamografie

Value

RON 15,126

Dispozitiv pt. măsurarea compresiei la instalațiile radiologice pentru mamografie Dispozitiv pt. măsurarea compresiei la instalațiile radiologice pentru mamografie - 3 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Loggere pentru masurarea temperaturii in sterilizatorul cu aburi

Value

RON 6,722

Loggere pentru masurarea temperaturii in sterilizatorul cu aburi Loggere pentru masurarea temperaturii in sterilizatorul cu aburi - 2 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Combine frigorifice de laborator

Value

RON 73,949

Combine frigorifice de laborator Combine frigorifice de laborator - 3 bucati

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Miniultracongelator

Value

RON 29,411

Miniultracongelator Miniultracongelator - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

Str. Aviator Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

Analizor concentratii gaze anestezice

Value

RON 22,689

Analizor concentratii gaze anestezice Analizor concentratii gaze anestezice - 1 bucata

Additional information

1. Operatorii economici vor completa DUAE din intermendiul SICAP, pentru informatii privind completarea, salvarea, incarcare in sistemul de achizitii publice se va selecta ghidul pus la dispozitia operatorilor economici de catre AADR.

2. Participarea la procedura este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naționalitate, atât persoane fizice autoriz... detalii pe www.e-licitatie.ro

Main site or place of performance

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR)

B.dul. Nicolae Titulescu nr. 58, sector 1, Bucuresti

Award criteria

Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre ambele parti si data de livrare si instalare a produselor la locatia convenita (receptiei finale).

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Oxford - Industrial process control equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of a Modular and Unmanned Ground Vehicle with Detection Capabilities for EUSECTRA Training Centre

Germany

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling