This tender in no longer available.

Tender description

Achizitia produselor — eprubete din sticlă cu dop filetat 18 x 110 mm., în cantitatile prevazute prin caietul de sarcini, având o valoare min. estimata: 225 000 RON fara TVA, respectiv o valoare max. estimată: 1 125 000 RON fara TVA.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor — 12.

Termen de raspuns al autoritatii contractante — 3 zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Lista cu principalele livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; se va completa DUAE.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Aceste documente (contracte/documente etc.) trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul clasat pe locul I.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164,165,167 din Legea nr. 98/2016;

2) Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in sensul organizarii, derularii si finalizarii procedurii de atribuire: Petrisor Jalba, Adrian Covaci, Radu Ciornodolea, Corina Gheorghe, Ioan Crivățu. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator);

3) Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul — cerinta minima: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat la momentul prezentarii. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Aceste certificate de atestare trebuie prezentate in original numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE, documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC (sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta), sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Procedură

Data
2019-04-15
Condiții de deschidere a ofertelor

2019-04-15

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-06-15
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-03-12
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/19.5.2016, cu modificările și completările ulterioare.
Informații suplimentare

DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Note:

1) După finalizarea evaluării financiare, comisia de evaluare va solicita ofertantului care va obtine punctajul cel mai mare, în termen de 48 de ore, mostre din lotul de produse ofertate. Acesta va prezenta un numar de minim 20 buc. produse din lotul castigat pentru testare. Mostrele vor fi testate de reprezentantul specialist al autoritatii contractante;

2) În cazul în care mostrele nu corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini, oferta va fi declarată neconformă și se va proceda la solicitarea unei altei mostre de la următorul ofertant clasat.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:

In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 33192500

Bidding information

Bidding deadline

15 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.1 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.1 million

Achizitia produselor pe un lot de produse – eprubete din sticlă cu dop filetat 18 x 110 mm., minim 500 000 buc. şi maxim 2 500 000 buc., astfel:

— cant. min. 500 000 buc., respectiv valoare min. estimata: 225 000 RON fara TVA,

— cant. max. 2 500 000 buc., respectiv valoare max. estimata: 1 125 000 RON fara TVA.

Se estimeaza incheierea unui contract subsecvent în fiecare trimestru/an calendaristic de derulare a acordului-cadru (8 contracte), astfel:

1) Perioada iulie 2019–decembrie 2019 — 2 contracte subsecvente — minim 125 000 buc., maxim 550 000 buc.:

— Cantitatea minimă pe trim III = 60 000 buc.,

— Cantitatea minimă pe trim IV = 65 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim III = 250 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim IV = 300 000 buc.;

2) Perioada ianuarie 2020–decembrie 2020 — 4 contracte subsecvente — minim 260 000 buc., maxim 1 300 000 buc.:

— Cantitatea minimă pe trim I = 60 000 buc.,

— Cantitatea minimă pe trim II = 50 000 buc.,

— Cantitatea minimă pe trim III = 100 000 buc.,

— Cantitatea minimă pe trim IV = 50 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim I = 250 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim II = 280 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim III = 500 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim IV = 270 000 buc.

3.Perioada ianuarie 2021–iunie 2021 — 2 contracte subsecvente — minim 115 000 buc., maxim 650.000 buc.:

— Cantitatea minimă pe trim I = 55 000 buc.,

— Cantitatea minimă pe trim II = 60 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim I = 300 000 buc.,

— Cantitatea maximă pe trim II = 350 000 buc.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este:

— valoarea estimata a cantitatii minime a celui mai mare contract subsecvent (perioada iulie 2020–septembrie 2020 — trim. III): 45 000 RON fara TVA, calculată pentru cantitatea minimă 100 000 buc.,

— valoarea estimata a cantitatii maxime a celui mai mare contract subsecvent (perioada iulie 2020–septembrie 2020 — trim. III): 225 000 RON fara TVA, calculată pentru cantitatea maximă 500 000 buc.

Award criteria

Componenta tehnica

10

90

Main site or place of performance

I.N.C.D.M.M. „Cantacuzino”, Splaiul Independenței 103, sector 5, București.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Fitness equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Occupational clothing, special workwear and accessories

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Driving-school services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Trowbridge - Counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Msida - Seeders, planters or transplanters

Malta

Value: Not specified