This tender in no longer available.

Tender description

Finalizarea lucrarilor de constructie a Variantei de Ocolire Mihailesti, avand un progres fizic la data rezilierii de 30.70 %.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 40 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 25 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 50 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 25 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.

Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 25.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 2 contracte. *) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro =4,7452 Lei, 2020 – 1Euro =4,8163 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Proportia de subcontractare Cerinta 3: Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3D. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica si/sau profesionala). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: a) Statie de asfalt – 1 buc; b) Autobasculante – 10 buc; c) Excavator – 1 buc; d) Esaloane de asfalt (1 Repartizator asfalt + 3 cilindri compactori) – 1 set; e) Autogredere – 4 buc; f) Macara -1 buc. Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. Nota 3: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pt a verifica modul de indeplin a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, categoria de drum, valoarea lucrarilor, perioada de executie a lucr. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorit Contractante, certificate/ documente care atesta indeplin cerintei, si anume: documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatat emise de autorit contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele neces pt confirm indeplinirii cerintei de capacit tehnica. Aceste docum vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pt indeplin cerintei. Nota 1: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucr pt confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in DUAE. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacit tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Form nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electr extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajam de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin docum prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajam ferm, cu oferta, si vor fi semnate cu semn electr extinsa, in conditiile legii. c) documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacit tehnica. Documentele mention la pct c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contr, la solicitarea Autorit Contr, cu respect cerintelor privind semnarea electr a documentel...

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3D. In conformitate cu prevederile Clauzei 7 [Subcontractare] din Conditiile Generale de Contract aprobate prin HG 1/2018 "Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept "subcontracte" pentru scopul prezentului Contract." In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile; - vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara, suma aferenta partii de Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, in corelare cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7; - vor preciza modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele (a) - (f) din sub-clauza 50.1 [Situatia de lucrari] din Conditiile Generale in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuata de Beneficiar Subcontractantului in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplini...

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3C. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 2: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori s...

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pt anii 2017, 2018 si 2019 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. A "Motive referitoare la condamnari penale".

De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

[...]

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte:

Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire.

Formularul C va fi incarcat in SEAP in mod obligatoriu odata cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

[...]

IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

Director General – dna. Mariana IONITA

Director General Adjunct – dl. BARBIER Ovidiu Marian

Consilier Director General - dl. TANASESCU Anghel

Director Directia Achizitii– dl. TRIFAN Valentin Florin

Sef Departament Fonduri Externe – dl. NICOLAE Mihai Horia

PREDA Daniela Constanta, FILIP Ioana, BURDUSEL Raluca Elena – salariati in cadrul Serviciului Achizitii Produse si Servicii

BOBALCA Anca Elena, Sef Serviciu Contracte si Achizitii Directe,

GHEORGHE Cecilia Florentina, PALAMARIUC Cristina Stefania, MTIR Claudia Agipsina, salariati in cadrul Serviciului Contracte si Achizitii Directe

Director Directia Implementare Proiecte – dl. SCARLAT Florin Sorin

Director Adjunct Directia Implementare Proiecte – dna. DRAGOMIRESCU Otilia Florentina

GHEORGHE Sabina Elena – Sef UIP 2 DN

IORDACHE Alin Marian, DUMITRACHE Florin, MOMIRLEANU Catalin, VLAD Elena Loredana, DUMITRACHE Anca-Ioana - salariati in cadrul U.I.P. 2 DN

Director Directia Juridica - dl. ZANFIR Valeriu Bebe

HLIBOCIANU Mihaela Ruxandra– Sef Serviciu Avizare Legala si Consultanta

CAMBOSIE Laura, STAN Mihai Iulian, STANESCU Roxana Mihaela, SERBAN Aura Georgiana, Dumitru Cristina, SULTANA Bogdan-Aurel, BERDEI Mihai Daniel – salariati in cadrul Serviciului Avizare Legala si Consultanta

Director Directia Economica si Financiara - dl. MASALA Ionut Laurentiu

Sef Departament Gestiune Fonduri (pana la 01.04.2020) - dl. EFTIME Ioan Catalin

Sef Birou Analiza Preturi (pana la 01.04.2020) – MACREA Mihai Vladimir

Sef Serviciu CFP propriu – TICU Catalin Alexandru

DUINA Neluta Veronica, GIVAN Danut Grigore, OTELEA Victor Georgian, DOGARU Victor Ioan, ROMAN Diana Aurelia– salariati in cadrul Serviciului CFP

BUZASU Septimiu - Presedinte Consiliul de Administratie al CNAIR S.A,

FERENCZ Stefania Gabriella, NAZARE Alexandru, MURESAN Mircea Cornel, BOSOANCA Iulian Cristian, TIRCA Fabian, COSTACHE Cristian Florin- Membri in Consiliul de Administratie al CNAIR S.A.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNAIR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica.

V. Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) – SC Consitrans SRL.

[...]

Avand in vedere numarul limitat de caractere disponibil in SEAP pentru aceasta sectiunea, a se consulta Anexa 1 la Documentatia de Atribuire pentru textul complet.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Nota 2: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta documentele care atesta forma de inregistrare si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Not... detalii pe www.e-licitatie.ro

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 11.000.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017 –1 Euro = 4,5681 Lei, 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei si 2019 - 1 Euro = 4, 7452 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/ info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-09-14

15:00

In SEAP.

Membrii Comisiei de Evaluare si observatorii desemnati de ANAP, daca este cazul, precum si orice alta persoana din cadrul Autoritatii Contractante imputernicita in acest sens.

Tip de concurs
Open
Data
2020-09-14
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2021-04-14
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-13
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, si/sau de modificarea contractului de finantare, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, si/sau cererea de finantare nu va acoperi valoarea ofertei desemnate castigatoare, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică.

Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestrul al II-lea al anului 2020.

2. Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.

3. Durata contractului este de 72 luni si cuprinde: 12 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de garantie a lucrarilor ofertata de operatorul economic desemnat castigator.

4. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019 publicate. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).

5. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.

6. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.

Precise information on deadline(s) for review procedures
10 zile, conform art. 8, alin (1) lit. a) din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția achiziții – Serviciul achiziții produse și servicii

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

București

010873

+40 212643292

[email protected]

+40 213186662

www.cnadnr.ro

Main CPV code 45233120

Bidding information

Bidding deadline

14 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 38.8 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 38.8 million

Obiectul contractului il reprezinta Finalizarea lucrarilor de constructie a Variantei de Ocolire Mihailesti.

Realizarea variantei de ocolire va cuprinde următoarele lucrări:

• Realizarea propriu zisa a variantei de ocolire si modernizarea străzii Potcoavei

• Amenajarea intersecțiilor existente in cadrul proiectului;

Varianta de ocolire

— km 21+200 al DN 6 - intersecție giratorie

— km 24+800 al DN 6 - intersecție giratorie

Strada Potcoavei

Realizare de intersecții la nivel prin racordare simpla cu arc de cerc

• Realizarea de trotuare de 1.00m in intravilanul localității

• Asigurarea descărcării apelor meteorice prin realizarea de:

— șanțuri betonate,

— rigole carosabile,

— casiuri din beton,

— podețe de „tip P2” si „tip D5”.

• Realizare rețelei de iluminat public

• Lucrări de siguranța circulației;

• Lucrări pentru protecția mediului.

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. modificari ale partilor contractante;

2. Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;

3. Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;

4. Prelungirea Duratei de Execuţie în baza mecanismului contractual prevăzut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Condiţiile Generale ale Contractului, fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sancţiunile prevăzute în Contract, ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului;

5. Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

6. Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];

7. Modificari generate de renuntarea si/sau suplimentarea cantitatilor aferente anumitor articole de lucrari ca urmare a remasuratorilor acestora;

8. Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari ca urmare a situatiei din teren;

9. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului;

10. Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

11. Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;

12. Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;

13. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

14. Modificări generate de schimbarea personalului cheie/non-cheie, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

15. Modificări generate de expertize tehnice;

16. Modificări generate de cerinte privin cercetarea si lucrarile arheologice;

17. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.).

18. Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/216.

Modificările vor fi realizate ulterior semnarii contractului, în conformitate atât cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin. (7indice1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Main site or place of performance

Jud. Giurgiu si Bucuresti

Award criteria

Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertarea unei perioade de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni

12

88

Yes

Varianta de ocolire Mihailesti

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Construction work

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services of building installations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Shepton Mallet - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Geotechnical engineering services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling