This tender in no longer available.

Tender description

Furnizarea si livrarea de motorina EN 590 vrac pentru autovehicule.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita, respectiv 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici in termenul prevazut, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: se va completa in SEAP Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

Nota: DUAE trebuie completat de urmatoarele categorii de operatori economic: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractanti propusi, sustinatori (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 113 alin. (12) si art. 182 din Legea nr. 98/2016).

Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 locuri, au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati, subcontractanti propusi si terti sustinatori (daca este cazul).

Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul provizoriu, sunt:

1) cazierul judiciar al operatorului economic;

2) cazierele judiciare ale membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si al celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

3) cazierul fiscal al operatorului economic;

4) certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind achitarea catre bugetul consolidat al statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident). Certificatul de atestare fiscala trebuie sa reflecte cuantumul datoriilor restante la sfarsitul lunii anterioare lunii in care s-a solicitat depunerea acestuia;

5) certificate fiscale privind impozitele si taxele locale emise de autoritatile locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident). Se vor depune certificate fiscale privind impozitele si taxele locale pentru sediul social, sediile secundare si punctele de lucru;

6) alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Cazierele judiciare si fiscale, certificatele de atestare fiscala si certificatele fiscale, se depun în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” cu semnatura si stampila ofertantului.

Persoanele juridice straine vor prezenta documentele în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si cu semnatura si stampila ofertantului, la care se va alatura traducerea autorizata.

Ofertanții își pot demonstra neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 prin depunerea de documente din care să rezulte că beneficiază de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții își pot demonstra neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 prin depunerea de informații și/sau documente relevante prin care face dovada că se încadrează în situațiile derogatorii prevazute la art. 167 alin. (2) și art. 171 din a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa detina experienta similara in domeniul care face obiectul acordului-cadru, astfel ca in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa mai fi furnizat si livrat produse similare, la nivelul a minim un contract si maxim 3 contracte, in valoare cumulata de minim 3 000 000 RON fara TVA. Prin produse similare se intelege combustibili lichizi pentru autovehicule si utilaje propulsate prin intermediul motoarelor cu ardere interna.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Ofertantii trebuie sa dispuna de o baza tehnico-materiala care sa-i permita sa livreze produsul care face obiectul acordului-cadru, respectiv sa dispuna prin orice forma legala de cel putin 2 (doua) autocisterne specializate pentru transportul combustibililor, ale caror capacitati de incarcare si transport sa satisfaca cerintele impuse prin caietul de sarcini cu privire la modul de livrare.

Proportia de subcontractare. Ofertantii trebuie sa declare eventualii subcontractanti desemnati si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia, precum si specializarea acestora.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa in SEAP Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016). Odata cu oferta, ofertantii au obligatia de a prezenta angajamentul tertului sustinator, insotit de documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea. In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, oferta va fi insotita de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare. Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 locuri au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati si terti sustinatori (daca este cazul). Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul provizoriu, sunt: contracte sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care contractul/contractele depus/depuse pentru dovedirea experientei similare contine/contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din contract/contracte care contin referinte cu privire la partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnaturile/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate „conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Modul de calcul al perioadei de demonstrare a experientei similare nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Se vor lua in considerare doar furnizarile certificate ca fiind efectuate pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Facturile emise de furnizor, indiferent daca sunt acceptate de catre beneficiar, nu constituie documente prin care se poate face dovada experientei similar. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv 2016, 2017, 2018. Pentru anul 2019 se va utiliza cursul RON/alta valuta comunicat de BNR valabil pentru ziua de 12.12.2019. In cazul asocierilor, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin cumularea valorilor experientei similare declarate de catre fiecare asociat in parte, scop in care asociatii au obligatia de a depune documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei.

Se va completa in SEAP Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractantii sau sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016). Odata cu depunerea DUAE, ofertantii au obligatia de a prezenta angajamentul tertului sustinator, insotit de documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea. In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, se va prezenta acordul de asociere, respectiv acordul de subcontractare. Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 locuri au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati, subcontractanti sau terti sustinatori (daca este cazul). Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul provizoriu sunt: orice documente care fac dovada ca dispun de mijloacele de transport declarate, in copie lizibila certificata „conform cu originalul” si cu semnatura si stampila ofertantului.

Se va completa in SEAP Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractantii desemnati. Odata cu depunerea ofertei, ofertantii vor depune obligatoriu si acordul de subcontractare.Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-04-20
Tip de concurs
Open
Data
2020-01-20
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-01-20

15:00

In SEAP.

Membrii comisiei de evaluare.

The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Informații suplimentare
Procedura de atribuire se desfasoara online, astfel incat corespondenta cu potentialii ofertanti va avea loc prin intermediul SICAP-ului, la anuntul de participare atasandu-se atat eventualele solicitari de clarificari, cat si raspunsurile ofertantilor. In cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti, o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente în SICAP, care va contine noi preturi. Acordul-cadru va fi perfectat cu ofertantii situati pe primele 3 locuri in clasamentul final. Achizitorul se obligă ca ori de cate ori doreste sa incheie un contract subsecvent sa invite promitentul-furnizor situat pe primul loc in clasamentul final. In cazul in care promitentul-furnizor situat pe primul loc in clasamentul final comunica ca nu poate semna contractul subsecvent, achizitorul se va adresa promitentului-furnizor situat pe loc 2 in clasamentul final. In cazul in care si acesta comunica ca nu poate semna contractul subsecvent, achizitorul se va adresa promitentului-furnizor situat pe loc 3 in clasament final. In cazul in care va fi necesara modificarea acordului-cadru sau a contractelor subsecvente, aceasta se poate face numai in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Data expedierii prezentului anunț
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 – Compartiment Achiziții Publice

Intrarea Av. Lt. Gheorghe Caranda nr. 9, sector 6

Bucureşti

061521

+40 214101681

[email protected]

+40 213141826

https://adps6.ro

Main CPV code 09134220

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 6.0 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 6.0 million

Furnizarea si livrarea de motorina EN 590 pentru autovehicule.

Cantitatea maxima estimata de produs – 1 000 tone.

Cantitatea minima estimata de produs – 200 tone.

Cantitatea maxima estimata de produs care ar putea face obiectul unui contract subsecvent – 500 tone.

Cantitatea minima estimata de produs care ar putea face obiectul unui contract subsecvent – 100 tone.

Main site or place of performance

La sediile achizitorului din Bucuresti, Bulevardul Regiei nr. 6-8 si Bulevardul Timisoara nr. 110, sector 6.

Award criteria

Termen de garantie acordat produselor.

10

Termen de livrare

10

80

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Ropotovo - Special-purpose road passenger-transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 21.0 million Denar

Norway : Bodø - Non-scheduled passenger transport

Norway

Value: 17.5 million Norwegian Krone

Norway : Bodø - Non-scheduled passenger transport

Norway

Value: 36.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified