This tender in no longer available.

Tender description

Furnizare proteze, endoproteze si accesorii pentru ortopedie – conform caietului de sarcini. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti:

— prof. univ. dr. Catalin-Florin Cirstoiu – manager interimar;

— conf. univ. dr. Pop Corina Silvia – director medical interimar;

— ec. Stan Georgeta – director financiar-contabil;

— as. Turchina Speranta Mihaela – director ingrijiri si

— ing. ec. Madalin Necula – sef Serviciu achizitii publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe primele trei locuri.

Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar operatorilor economici clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului, in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine, ca modalitate de indeplinire a cerintei, este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2021-02-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Această achiziție este periodică
da
Estimated timing for further notices to be published
25.5.2024.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-13
Informații suplimentare

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro

Instructiuni privind DUAE – a se vedea documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți” atasat prezentei documentatii de atribuire, punctul 1 – „Instructiuni privind DUAE”. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primele trei locuri, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Legea 101/2016 cu modificările și completările ulterioare. Main CPV code 33183200

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 253.2 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Endoproteze primare și de revizie pentru artroplastia șoldului

Value

RON 77.9 million

Endoproteze primare și de revizie pentru artroplastia șoldului Furnizare proteze, endoproteze si accesorii pentru ortopedie – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Award criteria

Componenta calitativa.

5

95

Implante artroplastice primare și de revizie de genunchi

Value

RON 39.5 million

Implante artroplastice primare și de revizie de genunchi Implante artroplastice primare si de revizie de genunchi – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Award criteria

Componenta calitativa.

5

95

Endoproteze articulare pentru membrul superior și ciment ortopedic

Value

RON 12.8 million

Endoproteze articulare pentru membrul superior și ciment ortopedic Endoproteze articulare pentru membrul superior si ciment ortopedic – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Award criteria

Componenta calitativa.

5

95

Endoproteze articulare complexe

Value

RON 69.5 million

Endoproteze articulare complexe Endoproteze articulare complexe conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Award criteria

Componenta calitativa.

5

95

Proteze totale articulare de primă intenție

Value

RON 53.4 million

Proteze totale articulare de primă intenție Proteze totale articulare de prima intentie – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Award criteria

Componenta calitativa.

5

95

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - Public security services

Norway

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Geotechnical engineering services

Germany

Value: Not specified

Ireland : Naas - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 1 Euro

Ireland : Cork - Engineering design services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Public-opinion polling services

Ireland

Value: 450,000 Euro