Tender description

Acord-cadru incheiat pe 24 de luni pentru furnizare reactivi de laborator cu specificatiile tehnice, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 3-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor furnizări din ultimii 3 ani pentru produse similare conținând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Se va completa DUAE.

Lista cu persoanele ce deţinfuncţii de decizie în autoritatea contractantă, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, conform art. 58-63 din Legea 98/2016, cu modificarile si complaterile ulterioare, este următoarea:

— manager – Ștolică Bogdan Romeo Constantin,

— director medical – dr. Capisizu Ana,

— director financiar-contabil – ec. Cucu Viorica,

— șef Laborator Analize Medicale – chimist pr. Olariu Claudia,

— Patrulea Sabina – biolog,

— Pirlog Victoria – biochimist,

— Mușoiu Mariana – asistent medical,

— Vișanu Daniela – șef achiziții publice,

— Fetita Ligia Ioana – economist Birou Achizitii Publice,

— Sainciuc Adina – consultant cooptat,

— Niculae Cristina – economist.

Documentele justificative vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar operatorilor clasați pe primele 3 locuri și anume:

— certificat fiscal din care sa reiasa ca nu are datorii restante la bugetul de stat,

— cazier judiciar al operatorului economic.

Documentele vor fi prezentate: doar la solicitarea autorităţii contractante, în urma finalizării evaluării ofertelor, în copie lizibilă semnată şi ştampitală de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”.

Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

Documentele solicitate prin care se atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective):

— Cerinţa nr. 1. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor,

— Cerinţa nr. 2. Certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență.

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: se va completa DUAE şi doar la solicitarea autorităţii contractante vor prezenta certificatul, ofertanții clasați pe primele 3 locuri în urma finalizării evaluării ofertelor, în copie lizibilă semnată şişampitală de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”, informaţiile să fie reale/valabile la momentul prezentării,

— Cerinţa nr. 3. Avizul de funcționare eliberat de Ministerul Sănătății.

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: se va completa DUAE şi doar la solicitarea autorităţii contractante vor prezenta avizul de funcționare eliberat de Ministerul Sănătății, ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: completarea DUAE.

Procedură

Ora locală
15:00
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Autoritatea contractanta va incheia Contracte subsecvente in functie de necesitati si bugetul alocat, lunar. Cantitatea estima minim si cantitatea estimata maxima ale acordului cadru, precum si cantitatea estimata minima si cantitatea estimata maxima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza a fi atribuite pe durata Acordului... detalii pe www.e-licitatie.ro

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-04-01

15:00

In SEAP.

Data
2020-04-01
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-08-01

Informații complementare

Informații suplimentare

Modul de departajare a ofertelor egale. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord-cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel:

1) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SICAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut;

1.1) In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SICAP, autoritatea contractanta va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. In cazul in care in urma celor 3 solicitari de clarificari privind depunerea unei noi propuneri financiare si dupa reofertare, in continuare, nu se poate face departajarea ofertantilor de pe locul I, se va incheia acodul-cadru cu toti ofertantii cu preturi egale, urmand sa se incheie contracte subsecvente cu cantitatile impartite proportional intre ofertanti cu acelasi pret;

1.2) Noua propunere financiara se va depune in SICAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica in solicitarea transmisa in SICAP de catre autoritatea contractanta;

2) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SICAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul 1;

2.1) In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SICAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura;

3) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri finan imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locurile I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II;

3.1) In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut.

Această achiziție este periodică
nu
Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform termenelor legale în vigoare ale Legii nr. 101/2016.
Data expedierii prezentului anunț
2020-02-11
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

1 Apr 2020

38 days remaining

Total estimated value

RON 3.0 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Tulpini bacteriene de referință

Value

RON 19,800

Tulpini bacteriene de referință Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 3 960 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Sisteme de testare a sensibilității bacteriilor la substanțe antimicrobiene – metodă manuală

Value

RON 17,600

Sisteme de testare a sensibilității bacteriilor la substanțe antimicrobiene – metodă manuală Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 7 025 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Reactivi coagulare compatibili cu analizorul Sysmex CA 560

Value

RON 87,360

Reactivi coagulare compatibili cu analizorul Sysmex CA 560 Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 11 820 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Seruri aglutinante de diagnostic

Value

RON 6,900

Seruri aglutinante de diagnostic Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoarea maxima contract subsecvent 6 900 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Truse identificare bacteriană prin latexaglutinare

Value

RON 10,400

Truse identificare bacteriană prin latexaglutinare Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoarea maxima contract subsecvent 2 600 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Medii de cultură cromogene pentru detectarea tulpinilor multirezistente

Value

RON 164,000

Medii de cultură cromogene pentru detectarea tulpinilor multirezistente Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 20 500 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Reactivi imunologie compatibili cu analizorul Immulite 1000

Value

RON 821,320

Reactivi imunologie compatibili cu analizorul Immulite 1000 Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 102 840 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Kituri de colorare

Value

RON 760

Kituri de colorare Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 480 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Teste rapide de diagnostic prin imunocromatografie

Value

RON 117,700

Teste rapide de diagnostic prin imunocromatografie Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 15 650 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Truse de diagnostic prin latex-aglutinare

Value

RON 296

Truse de diagnostic prin latex-aglutinare Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 148 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Kituri pentru identificare microbiană și antibiogramă semiautomată compatibile cu analizorul de bacteriologie Micronaut-scan

Value

RON 236,602

Kituri pentru identificare microbiană și antibiogramă semiautomată compatibile cu analizorul de bacteriologie Micronaut-scan Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 60 878 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Reactivi pentru ionogramă compatibili cu ionometrul i-Smart 30 pro

Value

RON 443,200

Reactivi pentru ionogramă compatibili cu ionometrul i-Smart 30 pro Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 55 400 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Medii de cultură de uz general

Value

RON 972,244

Medii de cultură de uz general Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoare maxima contract subsecvent 117 906,50 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

Reactivi pentru determinarea parametrilor examenului sumar de urină compatibili cu analizorul Combiscan XL

Value

RON 68,200

Reactivi pentru determinarea parametrilor examenului sumar de urină compatibili cu analizorul Combiscan XL Subloturile, specificatiile tehnice si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Additional information

Valoarea maxima contract subsecvent 8 600 RON.

Main site or place of performance

Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, Bucuresti.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Anaesthesia devices

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - X-ray devices

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Operating-theatre devices

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Prescot - Lift installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Kirkwall - Freight transport agency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified