This tender in no longer available.

Tender description

Incheierea unui contract de furnizare reactivi si materiale consumabile pentru laboratorul de analize medicale, conform caietului de sarcini si a sectiunii III.4) „Lista loturi”.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a patra zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii ofertei ca innaceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, intrucat autoritatea contractanta incheie contractul de furnizare cu un operator economic.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz, in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, se vor prezenta la solicitarea autoritatii doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la finalizarea evaluarii.

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ioniță-Radu Florentina; Bazga Ionut; Jinga Mariana; Împăratu Anca-Andreea; Dumitrescu Gheorghe; Georgescu George; Tudor Gabriela; Boboc Daniela; Amariei Ligia; Mitrea Marius; Oczelak Cristina; Mirea Carmen; Taubner Corina; Eftimie Ioana; Tutunaru Ionela.

Nota 1: autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 2: în cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare.

Nota 3: fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana,aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.Toate documentele se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele justificative solicitate prin fisa de date.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire,(deoarece autoritatea contractanta doreste sa incheie un contract de furnizare) sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune,dupa caz, si de catre tertul sustinator. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul declarat castigator, intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie contractul de furnizare cu un operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Imposibilitatea demonstrarii înregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice având in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.

Documentele se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevedrilor art. 60 alin. (4) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei, conditie referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in baza art. 134-137 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-07-28

15:00

In SEAP.

Taubner Corina, Eftimie Ioana, Tutunaru Ionela.

Tip de concurs
Open
Data
2020-07-28
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-28
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Informații suplimentare

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna un contract de furnizare cu operatorul economic declarat castigator, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: in cazul in care se constata ca au fost depuse/introduse in SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici depunerea unor noi propuneri financiare, pana la departajarea operatorului economic clasat pe locul 1. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna un contract de furnizare cu operatorul economic declarat castigator, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: in cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar op. ec. vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut. In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SEAP, AC va mai solicita maximum doua clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obigatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie European), instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr. 7/2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana la adresa de internet https://ec.europa.eu.growth/toolsdatabases/espd/filter

Documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Biroul juridic (șef birou – col. just. mil. George Georgescu)

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1

București

010825

+40 213115840

[email protected]

+40 213115840

www.suumc.ro

Main CPV code 33696200

Bidding information

Bidding deadline

28 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 10.5 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Reactivi de extracție și amplificare a SARS CoV-2

Value

RON 7.4 million

Reactivi de extracție și amplificare a SARS CoV-2 Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

Test imunocromatografic pentru detecția simultană a anticorpilor IgG si IgM SARS-CoV-2

Value

RON 2.3 million

Test imunocromatografic pentru detecția simultană a anticorpilor IgG si IgM SARS-CoV-2 Cantitate necesara: 40 000 de teste.

Main site or place of performance

Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

Consumabile de biologie moleculară

Value

RON 759,520

Consumabile de biologie moleculară Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified

Norway : Alta - Pharmaceutical products

Norway

Value: Not specified