Tender description

Acord-cadru de furnizare diverse categorii de reactivi chimici/24 de luni. Fiecare operator economic interesat poate sa depuna oferte pe unul sau mai multe loturi. Fiecare lot in parte va fi atribuit cate unui singur operator economic.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

• Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

— Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor,

— Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

 certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

 Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință.

• Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea98/2016.

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele care detin functie de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Director General, Dr. Simona Pârvu,

Director Gen.Adj.Economic Ec. Harabagiu Steluta

Medici sef centru: Mihaela Noditi, Curta Anda- Ioana, Luminita Smaranda Iancu, Jeszenszky Klara, Popovici Florin

Sefi Birou economic: Tirlea Carmen, Lidia Solschi, Damian Liviu Victor, Szilagyi Agi Katalin,

Sef serviciu juridic: Tomescu Mihnea

Consilieri juridici: Sovaroiu Ilona

Sef birou achizitii: Vintila Daniela

Responsabili viza CFP: Eftene Stela, Nitu Steluta

Coordonatori Nationali Programe de Sanatate: Rodica Popescu Manuela, Anca Sirbu, Neamtu Andra

Membrii Birou Achizitii INSP: Zidaru Raluca, Chiran Carmen, Podaru Luciana

Persoane care au participat la intocmirea caietului de sarcini: Csiszer Attila, Vitalyos Orsolya, Fieraru Maria, Brinzei Gabriela, Brehar - Cioflec Dana, Minea Manuela Luminita, Lunca Catalina, Lovin Diana, Mintenas Mariana, Creta Calina, Rebreanu Ramona, David Elena, Horga Cristina, Ana Maria Cornienco, Donise Andreea, Negru Mihaela, Neagu Liliana, Badea Paula, Copoiu Oana, Anca Sorescu, Doina Obreja.

Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara derezidență, că este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa în SICAP, în mod direct, după autentificare, cu informațiile aferente situației lor, răspunsurile la DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar. Aceste documente sunt:

— Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.Procedură

Data
2020-06-22
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-09-22
Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-06-22

15:00

In SEAP

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termene de exercitare a căii de atac sunt prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.
Informații suplimentare

VI.3. Informatii suplimentare.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura. Analiza documentelor prezentate de catre ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Daca vor fi doua sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-un termen rezonabil stabilit, prin intermediarul SEAP.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatie de atribuire in timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia contractului.

Toate documentele depuse în SICAP (oferta, solicitari de clarificari etc.) vor fi scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 din HG nr. 395/2016.

Data expedierii prezentului anunț
2020-05-19 Main CPV code 33696000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2020

25 days remaining

Total estimated value

RON 2.2 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Antibiotice (I)

Value

RON 2,958

Antibiotice (I) Antibiotice conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Medii si suplimente EPI (I)

Value

RON 49,266

Medii si suplimente EPI (I) Medii si suplimente conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi chimici (V)

Value

RON 13,500

Reactivi chimici (V) Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Indicatori

Value

RON 29,950

Indicatori Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5,

PCR IN HOUSE

Value

RON 256,292

PCR IN HOUSE Kituri PCR in house conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Antibiotice (II)

Value

RON 15,357

Antibiotice (II) Antibiotice conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Fixatori si revelatori

Value

RON 25,400

Fixatori si revelatori Reactivi conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Tulpini de referinta (I)

Value

RON 51,400

Tulpini de referinta (I) Tulpini de referinta conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Kit si standard pentru aflatoxina

Value

RON 10,200

Kit si standard pentru aflatoxina Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Solutii eliminare acizi nucleici si Rnaze

Value

RON 3,780

Solutii eliminare acizi nucleici si Rnaze Solutii eliminare acizi nucleici si Rnaze conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi teste citogenetice (II)

Value

RON 2,080

Reactivi teste citogenetice (II) Reactivi conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Tulpini de referinta (II)

Value

RON 3,400

Tulpini de referinta (II) Tulpini de referinta conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Etaloane

Value

RON 4,120

Etaloane Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

PCR kituri multiplex pentru Rotor Gene Q si Stratagene

Value

RON 294,856

PCR kituri multiplex pentru Rotor Gene Q si Stratagene Kituri PCR multiplex pentru Rotor Gene Q si Stratagene conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi biologie moleculara

Value

RON 3,520

Reactivi biologie moleculara Reactivi biologie moleculara conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi chimici (III)

Value

RON 29,800

Reactivi chimici (III) Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Medii si suplimente (III)

Value

RON 48,660

Medii si suplimente (III) MEdii si suplimente conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

MRC

Value

RON 46,075

MRC Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi chimici PCR

Value

RON 800

Reactivi chimici PCR Reactivi chimici PCR conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Medii si suplimente (I)

Value

RON 23,140

Medii si suplimente (I) Medii si suplimente conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Medii si suplimente EPI (II)

Value

RON 16,960

Medii si suplimente EPI (II) Medii si suplimente conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Acizi si alcooli

Value

RON 137,644

Acizi si alcooli Acizi si alcooli, conform caracteristicilor din Caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Medii si suplimente (II)

Value

RON 68,788

Medii si suplimente (II) Medii si suplimente conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Seruri EPI (I)

Value

RON 56,476

Seruri EPI (I) Seruri conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi chimici (IV)

Value

RON 26,590

Reactivi chimici (IV) Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

PCR kituri

Value

RON 16,750

PCR kituri Kituri PCR conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

ELISA EPI

Value

RON 195,210

ELISA EPI Truse ELISA conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Seruri EPI (II)

Value

RON 33,898

Seruri EPI (II) Seruri aglutinare conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi chimici (I)

Value

RON 8,388

Reactivi chimici (I) Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi si mixuri

Value

RON 116,900

Reactivi si mixuri Reactivi chimici si mixuri conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

ELISA si IMMUNOBLOT

Value

RON 101,780

ELISA si IMMUNOBLOT Truse ELISA si IMMUNOBLOT conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Solutii standard (II)

Value

RON 45,010

Solutii standard (II) Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5,

Reactivi teste citogenetice (I)

Value

RON 35,715

Reactivi teste citogenetice (I) Reactivi conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Reactivi chimici (II)

Value

RON 109,485

Reactivi chimici (II) Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

IMMUNOBLOT

Value

RON 88,000

IMMUNOBLOT TruseIMMUNOBLOT conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

PCR kituri pentru CFX96

Value

RON 227,450

PCR kituri pentru CFX96 Kituri PCR pentru CFX96 conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5, Bucuresti

Solutii standard (I)

Value

RON 17,470

Solutii standard (I) Reactivi chimici conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Str. Dr. Leonte, nr 1 - 3, sector 5,

SIMILAR TENDERS

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical consumables

Malta

Value: Not specified

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Orthopaedic services

Norway

Value: 4.9 billion Norwegian Krone

Iceland : Reykjavik - Medical equipments

Iceland

Value: Not specified