This tender in no longer available.

Tender description

Salubrizare vagoane de călători, automotoare și/sau rame electrice – împărțită în trei loturi:

— lot 1 – salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Suceava – Revizia de Vagoane Suceava;

— lot 2 – salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Brasov – Revizia de Vagoane Brasov;

— lot 3 – salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița.

SNTFC 35/2020.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1, 2, 3. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, conform caietului de sarcini, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea acordului-cadru.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile referitoare la utilaje, instalatii, echipamentele tehnice de care pot dispune prin completarea cu cantitatea de utilaje necesara realizarii prestatiei. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— Dan Marian Costescu – director general;

— Livia Ciurtin – director financiar-contabil;

— Carmen Popescu – director achizitii;

— Bogdan Timis – director tractiune;

— Viorel Fabian – director vagoane;

— Ion Ivan – sef Serviciu exploatare tractiune;

— Petrica Dragomir – sef Serviciu exploatare vagoane;

— Georgeta Manole – sef Serviciu achiziţii produse, lucrari, servicii;

— Catalina Stanescu – expert achizitii publice – Serviciul achiziţii produse, lucrari, servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitati contractante, de regula a documentelor solicitate Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru sectorial.

Documentele se vor prezenta insotite traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative valabile la data depunerii prin care sa demonstreze indeplinirea informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I;

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv:

(a) operatori economici – persoane juridice române:

— autorizaţia de furnizor feroviar, cu termen de valabilitate şi viza anuală actualizate, eliberată de către AFER, în conformitate cu prevederile din OMT 290/2000, art. 1, care să ateste că agentul economic executant are capabilitatea de a presta serviciul de salubrizare a vagoanelor de călători valabile la momentul prezentarii - pentru obiectul acordului-cadru;

— agrement tehnic feroviar, cu termene de valabilitate actualizate, pentru prestarea serviciului de salubrizare a vagoanelor de călători, rame electrice si automotoare, cu respectarea prevederilor OMT 290/2000 art. 1 alin. (1), (2), anexa 5, cap. I, eliberate de AFER, valabile la momentul prezentarii – pentru obiectul lotului ofertat;

(b) operatori economici – persoane juridice straine: certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul acordului cadru emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a ofertantului, valabile la momentul prezentarii – pentru obiectul acordului-cadru.

(Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.



Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

Nu se vor admite participanti la procedura care detin documente constatatoare necorespunzatoare. Ref. la îndepl. si neexec. oblig. contr.

Note:

(a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi. a ofertei, prelungirea acestei perioade;

(b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab. a ofertei;

(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab. a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art. 138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum trei zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie, precum si contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate.

Modificarea acordului-cadru/contractului poate fi facuta numai în scris în conf. cu prev. Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016, Instructiunii nr. 2/2018 si a Instructiunii nr. 1/2019.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Oficiul juridic al SNTFC „CFR Călători” S.A.

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

București

010867

+40 213199528 / 122961

www.cfrcalatori.ro

Main CPV code 90917000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.5 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Brașov – Revizia de Vagoane Brașov

Value

RON 203,904

Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Brașov – Revizia de Vagoane Brașov

Achizitia de servicii salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Brasov – Revizia de Vagoane Brasov.

Volumul prestatiei, conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

Main site or place of performance

Conform caietului de sarcini.

Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Suceava – Revizia de Vagoane Suceava

Value

RON 127,728

Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Suceava – Revizia de Vagoane Suceava

Achizitia de servicii salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, la Depoul Suceava – Revizia de Vagoane Suceava.

Volumul prestatiei, conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

Main site or place of performance

Conform caietului de sarcini.

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița

Value

RON 1.2 million

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița

Achizitia de servicii de „Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița”.

Volumul prestatiei, conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

Main site or place of performance

Conform caietului de sarcini.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Aquaculture services

Germany

Value: Not specified