This tender in no longer available.

Tender description

Din cauza restrictiei de 5 000 caractere, se va vedea caietul de sarcini. Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare este in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru contractele de prestari de servicii: prestari de servicii de tipul specificat Ofertantul a prestat în ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere a ofertei,servicii similare în valoare cumulata de cel putin valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent lotului la care se depune oferta, valori prezentate in anexa loturi. .Prin servicii similare se întelege prestarea de servicii de reparare si intretinere a echipamentului medical si chirurgical, fara a conditiona domeniul în care au fost prestate . Odata cu depunerea DUAE, toti ofertantii trebuie sa depuna si acordul de asociere.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile serviciilor prestate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate: certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, serviciilor prestate/ valoarea corespunzatoare a serviciilor prestate in ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere a ofertei; Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (DOAR PENTRU SEDIUL SOCIAL); cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager – Jur. Robert AGAFITEI, Director Financiar Contabil – Ec. Mariana RADU, Director Medical - Conf.Dr. Bogdan GEAVLETE, Sef Serviciu Achizitii Publice – Ec. Mariana STAVRI, Ref. Niculae Tudoran - Sef Serv. Adm.-Tehnic-Aproviz, Ing Marian Chirita - Birou Tehnic

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica.

2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru verificarea, intretinerea si repararea dispozitivelor medicale (copie conf.cu originalul) conf. art.926 din Legea nr.95/2006-Titlul XIX dispozitive medicale -modificata si actualizata privind reforma in domeniul sanatatii

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv avizul mai sus mentionat sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

3. Autorizatie CNCAN conform art.8 din Legea nr.111/1996 republicata in M.O., partea I, nr. 552/ 27.06.2006. (pt.lotul nr.1, 2, 8, 16)

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv autorizatia mai sus mentionata sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-19

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-19
Additional information about electronic auction
In licitatia electronica intra numai operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Licitatia electronica va fi organizata in SICAP, intr-o singura runda de ofertare (24 de ore). Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi. Elementul ofertei: pretul/lot. Pretul va fi exprimat in lei, cu 2 zecimale. Nu exista limite pana la care elementul reofertarii ar putea fi imbunatatit. Licitatia electronica va incepe la o data stabilita ulterior de Autoritatea Contractanta si comunicata agentilor economici ale caror oferte au fost considerate admisibile. Nu se aplica pas de licitare.
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2021-02-19
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
An electronic auction will be used
da

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”

Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4

București

042122

+40 213674857

[email protected]

+40 213674857

www.sfib.ro

Main CPV code 50420000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.5 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 9

Value

RON 59,040

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 9 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=29.520,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 16

Value

RON 105,600

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 16 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=52.800,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 20

Value

RON 36,600

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 20 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=18.300,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 13

Value

RON 38,400

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 13 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=19.200,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 25

Value

RON 34,992

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 25 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=17.496,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 3

Value

RON 19,920

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 3 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=9.960,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 10

Value

RON 156,000

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 10 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=78.000,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 14

Value

RON 106,800

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 14 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=53.400,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 24

Value

RON 9,552

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 24 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=4.776,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 8

Value

RON 14,400

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 8 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=7.200,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 29

Value

RON 1,560

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 29 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=780,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 2

Value

RON 57,600

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 2 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=28.800,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 12

Value

RON 24,432

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 12 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=12.216,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 15

Value

RON 111,576

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 15 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=55.788,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 17

Value

RON 9,600

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 17 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=4.800,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 27

Value

RON 3,000

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 27 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=1.500,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 1

Value

RON 132,000

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 1 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=66.000,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 21

Value

RON 6,720

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 21 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=3.3600,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 23

Value

RON 19,632

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 23 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=9.816,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 4

Value

RON 60,480

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 4 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=30.240,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 5

Value

RON 254,400

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 5 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=127.200,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 7

Value

RON 125,376

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 7 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=62.688,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 11

Value

RON 12,000

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 11 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=6.000,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 19

Value

RON 36,000

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 19 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=18.000,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 26

Value

RON 9,216

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 26 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=4.608,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 28

Value

RON 4,680

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 28 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=2.340,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 6

Value

RON 59,520

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 6 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=29.760,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 18

Value

RON 14,400

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 18 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=7.200,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 22

Value

RON 24,192

Servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru Lotul 22 Cant min/mnax ctr subsecv=1/12, cant min/max acord cadru=1/24, val celui mai mare ctr subsecv=12.096,00 lei

Main site or place of performance

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Prilep - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.2 million Denar

United Kingdom : Leeds - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235,000 Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 35.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 239,000 Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling