Tender description

Titularul investiției este asocierea de autorități contractante Sectorul 4 al Municipiului București – Metrorex S.A. conform HCL nr. 152/14.6.2018 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură, precum si Procolului de Asociere nr. 65121/12.9.2019.

Obiectiul contractului este prestarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste dura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

In vederea indep cerintei, ofert/ofert asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sect C "Capacitatea tehn si prof", indicand in mod explicit, pentru fiecare ctr prezentat, cel putin urm info necesare pentru a verifica modul de indep a criteriului: denumirea ctr, Benef, tipul serv duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serv de supervizare/consultanta, categoria lucrarii, per de prestare a serv, valoarea serv duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani Of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib va prezenta, anterior atribuirii ctr, la solicitarea AC, certificate/doc care atesta indep cerintei, si anume: certificate/ doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul benef si/sau procese verbale de receptie si/sau Doc constatatoare emise de AC si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem necesare pentru conf indep cerintei de capacitate teh. Aceste doc vor fi prez si de catre of asociat, in sit in care res acestuia au fost luate in considerare pentru indep cerintei. Daca un grup de op ec depune o oferta comuna, cerinta se dem prin luarea in considerare a res tuturor memb grupului. In aceasta situatie, si Ofert asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea teh si prof". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semn electr extinsa, bazata pe un certif calificat, eliberat de un furnizor de servde certificare acreditat in cond legii. AC isi rezerva dreptul de a se adresa benef final al serv pentru confirm experientei sim prezentate de ofin cadrul DUAE. In vederea indep cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile Legii nr. 99/2016 si ale HG nr. 394/2016. In cazul in care Ofert benef de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Crit de selectie" - Sect C "Capacitatea teh si prof". In cazul in care benef de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajam ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sust, in conform cu Form nr. 3B. Angajam ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semn elect extinsa, bazata pe un certif calificat, eliberat de un furnizor de serv de certif acreditat in cond legii. b) doc transmise ofert de catre tertul/tertii sust, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sust/sust va/vor asigura indep prop angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angaj ferm. Doc prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care of intampina dif pe parcursul derularii ctr sau se va afla in impos derularii ctr, tipul acestor doc fiind determinat de oblig asumate de of si tertul sustinator prin angajam ferm. Tertul sust va dovedi prin doc prez ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofert. Aceste doc vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajam ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu sem electr extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de serv de certificare acreditat in conditiile legii. c) certif/ doc emise sau contrasemnate de o aut ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Doc constatatoare emise de AC si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem necesare pentru confirm indep cerintei de capacitate teh. Doc mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofert clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii ctr, la solicitarea AC, cu respectarea cerintelor privind semnarea electr a doc.

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile Legii 99/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informații privind utilizarea capacității altor entități". Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3C. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor"; - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica. In conformitate cu prevederile Legii 99/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 1.400.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019 CONTINUARE MODALITATI DE INDEPLINIRE: Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 7: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 177 din Legea nr. 99/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale".

De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 178 din Legea nr. 99/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 din Legea nr. 99/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.72- 73 din Legea 99/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certif... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3:

(a) Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul:

— 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON,

— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON,

— 2019 – 1 EUR = 4,7037 RON ,

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 4: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile din Legea nr. 99/2016 si ale HG nr. 394/2016.

Nota 5: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de supervizare/consultanta*** pentru lucrari de constructie noua / modernizare / reabilitare / extindere / consolidare de statie sau depou de metrou/tren/tramvai (subteran si/sau suprateran), la nivelul a maxim 3 contracte in valoare****cumulata de minim: 2.000.000 Lei fara TVA *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) În sensul prezentelor cerinte, prin ”supervizare/consultanta” se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. ****) In calcularea valorii cumulate de minim 2.000.000 RON fara TVA se vor lua in considerare doar valorile aferente serviciilor prestate in ultimii 5 ani. Nu se vor lua in considerare valorile prestatiilor realizate in cadrul acestor contracte anterior ultimilor 5 ani, chiar daca contractul/contractele prezentate au o durata mai mare de 5 ani. CONTINUARE MODALITATI DE INDEPLINIRE: AC va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor min impuse in doc de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urm conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a of b) ofert poate dem ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea ctr, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontr. Info suplim privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul doc.

Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. CONTINUARE MODALITATI DE INDEPLINIRE: In conformitate cu prevederile Legii 99/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Subcontractantii declarati in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, asa cum sunt acestea reglementate de institiutiile de resort (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro. si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro), sau de legislatia europeana in vigoare. Fiecare subcontractant declarat va completa si va depune in cadrul Propunerii Tehnice Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca".

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da

Procedură

Ora locală
15:00
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-03-16

15:00

In SEAP.

Data
2020-03-16
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-09-16

Informații complementare

Informații suplimentare

Continuare IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei.

In situatia in care subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre beneficiar, contractul/contractele de subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care ofertantul desemnat castigator si subcontractantul:

— vor consemna optiunea privind plata directa a subcontractantului, daca este cazul,

— vor preciza contul bancar al subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul,

— vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre beneficiar.

Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

Inainte de incheierea contractului, ofertantului declarat castigator, in conditiile in care acesta este o asociere, i se va solicita sa prezinte acordul de asociere autentificat/legalizat. Dupa prezentarea documentelor mai sus mentionate, ofertantului desemnat castigator i se va comunica data stabilita pentru semnarea contractului.

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei conditii suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Alte informatii.

1) Durata contractului este de 88 luni incepand de la data de incepere a contractului si cuprinde: 28 luni supervizarea pentru etapele de proiectare si executie a lucrarilor (4 luni de proiectare, 24 luni de executie a lucrarilor) si 60 de luni supervizarea pentru perioada de garantie a lucrarilor;

2) Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea nr. 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea nr. 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr. 101/2016.

Această achiziție este periodică
nu
Precise information on deadline(s) for review procedures

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare.

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016. A se vedea informațiile suplimentare din secțiunea VI.3) de mai sus.

Data expedierii prezentului anunț
2020-02-10
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 71520000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2020

22 days remaining

Total estimated value

RON 3.3 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 3.3 million

Natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele.

Obiectul prezentului contract de servicii este prestarea de către consultant/Inginer a serviciilor de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantiei a lucrarilor (inclusiv serviciile de urmarire a lucrarilor pe parcursul perioadei de garantie), in vederea urmarii corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul proiectarii si al lucrarilor.

Consultantul va avea rol de inginer, conform prevederilor contractului de proiectare si executie „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”.

In conformitate cu prevederile art. 236-241 din Legea nr. 99/2016 si in baza prevederilor contractului de servicii, modificarile ce vor fi efectuate ulterior semnarii contractului, se realizeaza numai in conditiile in care acestea nu vor reprezenta modificari substantiale, in sensul prevederilor Legii nr. 99/2016. Prelungirea perioadei de prestare a serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile din contractul de servicii. Informatiile si conditiile referitoare la modificarile contractuale se regasesc in contractul de servicii.

Award criteria

Experienta detinuta de coordonatorul de contract (inginer FIDIC).

14

Experienta detinuta de inginerul constructii civile.

10

Experienta detinuta de inginerul constructor responsabil calitate.

12

Experienta detinuta de inginerul responsabil proiectare.

12

Experienta detinuta de inginerul constructor – responsabil cantitati.

12

40

Main site or place of performance

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

Description of options

In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) lit. f), coroborat cu prevederile art. 117 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 1 099 250 RON fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din sectiunea II.1.4).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ilford - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 940,000 Pound Sterling

United Kingdom : Southampton - Installation of doors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 630,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 162,601 Euro

Malta : Sliema - Building installation work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Narvik - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified