This tender in no longer available.

Tender description

Achizitia are ca scop realizarea de servicii integrate de inginerie privind „Analize si Evaluari ale Ansamblului Reactor in vederea demonstrarii functionalitatii Unitatii 1 de la C.N.E. Cernavoda pana la 245 000 ore efective de functionare (Effective Full Power Hours — EFPH)”.

Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise in 2 transe, dupa caz, prima transa cu 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar a 2-a transa cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conf cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile ulterioare.

Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP in legatura cu documentatia de atribuire, vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari, care au fost transmi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerinta 2: Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:

(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei;

(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.

Cerinta nr. 1: Operatorii economici vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 10 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), conținând: obiectul contractelor, descrierea activitatilor prestate, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca în ultimii 10 ani au fost efectuate si duse la bun sfarsit servicii similare la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege servicii de analiza si evaluare inginereasca in urmatoarele 5 domenii mentionate in Caietul de sarcini, respectiv: Canalul Combustibil; Vasul Calandria; Fideri; Managementul Ciclului de Viata al Canalului Combustibil; Analiza degradarii inelelor distantiere, in cadrul unui proiect de extindere a duratei de viata la o centrala nucleara tip CANDU (Canada Deuterium Uranium). Cerinta se considera indeplinita daca operatorul economic demonstreaza ca a elaborat/intocmit cel putin cate un tip de documentatie similar cu documentatiile/ analizele specificate la cap.3, punctele I.a. ÷ I.e, din Caietul de sarcini, pentru fiecare din cele 5 domenii anterior mentionate.

Cerinta nr. 3: Sustinerea tehnica. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerinta 1. Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) de minim 6 000 000 EUR.

Cerinta nr. 2. Sustinerea financiara. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

— in situatia mentionata la pct. (i) ofertantii vor completa DUAE — partea II, sectiunea D,

— in situatia mentionata la pct. (ii) ofertantii vor completa DUAE — partea II, sectiunea C,

— in toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,

— subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare,

— in cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa partile I, II si III din DUAE),

— la solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE,

— toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE — partea IV — secțiunea α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare, cu informatiile aferente situatiei lor,

— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte indeplinirea cerintei privind experienta similara detinuta. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.2.3.3 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din partea II, partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din Partea IV.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1:

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Iulian-Robert Tudorache — presedinte Consiliu Administratie,

— Mihai Daniel Anitei — membru Consiliu Administratie,

— Cristian Gentea — membru Consiliu Administratie,

— Elena Popescu — membru Consiliu Administratie,

— Cristian Dima — membru Consiliu Administratie,

— Remus Vulpescu — membru Consiliu Administratie,

— Cosmin Ghita — director general,

— Dan Laurentiu Tudor — director general adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu — director financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici — inlocuitor director financiar,

— Romeo Urjan — director Directie Tehnica si Retehnologizare (DTR),

— Adrian Jelev — inlocuitor director DTR,

— Emil Macovei — inlocuitor director DTR,

— Laura Constantin — director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),

— George Codrut Tudor — inlocuitor director DJAC,

— Vlad Chiripus — Inlocuitor director DJAC/sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),

— Cristina Bacaintan — Inlocuitor principal Sef DALD,

— Iuliana Cormos — Inlocuitor subsidiar Sef DALD / Consilier juridic principal DALD,

— Cristina Nazarevscky — sef Departament Achizitii (DA),

— Dana Banea — Inlocuitor sef DA,

— Razvan Dumitru Sandu — Inlocuitor sef DA/sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL),

— Stella Ciulcov — inlocuitor sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL)

— Ionel Bucur — expert C.N.E. Principal

— Mircea Gheorghe — expert C.N.E. I

— Niculae Florescu — expert C.N.E. I

— Alexandru Giura — ing. op. C.N.E. spec,

— Ileana Rodica Boboc – inginer specialist

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si depune odata cu DUAE, declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea 99/2016 (Formularul III.2.1.a).

Cerinta nr. 2:

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – partile II si III cu informatiile aferente situatiei lor

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, i se va solicita inainte de declararea castigatorului, prezentarea de documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel:

— Pentru persoane juridice/fizice romane:

2.a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, pentru sediu/sucursale/puncte de lucru/s.a. (dupa cum este cazul), asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), ar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

— toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — partea IV — secțiunea α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare, cu informatiile aferente situatiei lor,

— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile — formular F 20 – Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) de minim 6 000 000 EUR. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual euro/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Notă: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă monedă decat euro va fi cursul de schimb mediu anual euro/alta moneda comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte.

Ofertantul va completa DUAE — partea II, sectiunea C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.3.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din partea II, partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea B din partea IV.Procedură

Data
2019-05-03
Condiții de deschidere a ofertelor

2019-05-03

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-11-03
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
EN
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.
Informații suplimentare

1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca 2 sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj, clasandu-se pe primul loc, în vederea departajării acestora, entitatea contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la factorul de evaluare „Componenta tehnică”;

2) In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.3;

2.1. Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2. In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru parte de contarct indeplinita;

3) La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibila la adresa:

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf

cu respectarea termenului solicitat de entit. contractanta la cap. I.3). Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise in 2 transe, dupa caz, prima transa cu 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar a 2-a transa cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conf cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile ulterioare;

5) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

6) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;

7) Entit. contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti;

8) Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP in legatura cu documentatia de atribuire, vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari, care au fost transmise SEAP numai in limba engleza, vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformate in limba romana.

Această achiziție este periodică
nu
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții

Str. Polonă nr. 65, sector 1

Bucureşti

010494

+40 212031304

[email protected]

+40 212031315

www.nuclearelectrica.ro

Main CPV code 71340000

Bidding information

Bidding deadline

3 May 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 11.6 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 11.6 million

Conform caietului de sarcini

Achizitia are ca scop realizarea de servicii integrate de inginerie privind „Analize si Evaluari ale Ansamblului Reactor in vederea demonstrarii functionalitatii Unitatii 1 de la C.N.E. Cernavoda pana la 245 000 ore efective de functionare” (EFPH).

Se vor efectua urmatoarele activitati:

I. Evaluari de inginerie si analize pentru componente ale reactorului nuclear;

II. Elaborarea Raportului de Securitate („Safety Case Report”);

III. Asistenta tehnica si suport pentru sustinerea analizelor efectuate in fata autoritatii de reglementare (CNCAN) — la solicitarea Achizitorului.

Award criteria

Pentru „Componenta tehnică” a fost stabilit un număr de 3 subfactori, dupa cum urmeaza: Subfactorul F2.1 Gradul de adecvare al planului de lucru propus - durata, succ [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

60

40

Main site or place of performance

Sediul prestatorului.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Rochford - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Miscellaneous health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : The Docks - Exhibition, fair and congress organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified