Tender description

Obiectul prezentei proceduri îl constituie achiziționarea de servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea unui număr de 102 de standarde ocupaționale.

Termenul-limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 15-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt: - Documente suport: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, - certificate/procese-verbale de predare-primire sau receptie, recomandari/certificari de buna executie/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar si documente de receptie sau alte documente/certificate constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care se confirma prestarea serviciilor. Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor- Formularul 2. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Ofertantul, prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i), trebuie sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm, acest act devenind anexa la anagajamentul ferm. In cazul in care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, prestatorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice drept la despagubire si/sau pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre prestator si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice drept la despagubire si/sau pretentie la daune pe care le-ar putea avea prestatorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. De asemenea, ofertantul va atașa CV-urile, copiile actelor de studii și alte documente relevante atestării experienței echipei propuse pentru prestarea serviciilor.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista principalelor prestari de servicii în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati din care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii similare in valoare cumulata echivalentă cu valoarea estimată fără TVA a fiecărui LOT la nivelul a cel putin a unui contract sau 3 contracte. • Lot 1 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 2 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 3 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 60.504,24 RON • Lot 4 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 5 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 6 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 60.504,24 RON • Lot 7 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 30.252,12 RON • Lot 8– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 45.378,18 RON • Lot 9 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 30.252,12 RON • Lot 10 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 45.378,18 RON • Lot 11 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 12 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 13 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 30.252,12 RON • Lot 14 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 15 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 75.630,30 RON • Lot 16 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15.126,06 RON • Lot 17 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 30.252,12 RON • Lot 18 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 105.882,42 RON • Lot 19 – minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 30.252,12 RON • Lot 20– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 90.756,36 RON • Lot 21– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 60504,24 RON • Lot 22– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15126,06 RON • Lot 23– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 75630,30 RON • Lot 24– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 75630,30 RON • Lot 25– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15126,06 RON • Lot 26– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 60504,24 RON • Lot 27– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 15126,06 RON • Lot 28– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 181512,72 RON • Lot 29– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 60504,24 RON • Lot 30– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 30252,12 RON • Lot 31– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 151260,60 RON • Lot 32– minim 1 contract – maxim 3 contracte a căror valoare este egală sau mai mare decît 45378,18 lei
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,4,5,6,7,8,9 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertanților li se solicită să aibă media cifrei anuale globale de afaceri pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile, respectiv anii 2016, 2017, 2018, la un nivel minim egal cu: Lot 1: 15.126,06 RON Lot 2: 15.126,06 RON Lot 3: 60.504,24 RON Lot 4: 15.126,06 RON Lot 5: 15.126,06 RON Lot 6: 60.504,24 RON Lot 7: 30.252,12 RON Lot 8: 45.378,18 RON Lot 9: 30.252,12 RON Lot 10: 45.378,18 RON Lot 11: 15.126,06 RON Lot 12: 15.126,06 RON Lot 13: 30.252,12 RON Lot 14: 15.126,06 RON Lot 15: 75.630,30 RON Lot 16: 15.126,06 RON Lot 17: 30.252,12 RON Lot 18: 105.882,42 RON Lot 19: 30.252,12 RON Lot 20: 90.756,36 RON Lot 21: 60504,24 RON Lot 22: 15126,06 RON Lot 23: 75630,30 RON Lot 24: 75630,30 RON Lot 25: 15126,06 RON Lot 26: 60504,24 RON Lot 27: 15126,06 RON Lot 28: 181512,72 RON Lot 29: 60504,24 RON Lot 30: 30252,12 RON Lot 31: 151260,60 RON Lot 32: 45378,18 lei
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.58-60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se vor completa declaratii pe propria raspundere de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016.

Precizari: - In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori,subcontractantul/subcontractantii, daca exista. - În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, autoritateacontractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. - În ceea ce priveste plata obligatiilor la bugetul de stat, plata impozitelor si taxelor locale, la nivelul DUAE trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1. Tiberiu Gabriel Dobrescu-Presedinte

2. Nicolae Postăvaru-Vicepresedinte

3. Cătălin Silvestru-Director

4. Adrian Stoica-Inspector sef centru acreditare

5. Virgil Ion-sef serviciu

6. Livia Vișan-CFP

7. Gabriela Liliana Petre-manager proiect

8. Camelia Talpalariu-responsabil financiar

9. Alina Petre-asistent responsabil financiar

10. Cristina Sâiu-responsabil achizitii publice

11. Narcisa Sava-sef birou

12. Iuliana Damian-expert implementare

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Aceste documente justificative pot fi:

— certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:

— date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare),

— activitatile principale si secundare,

— reprezentantii legali.

Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Din documentul de inregistrare trebuie sa reiasa ca ofertantii detin cod CAEN aferent procedurii de atribuire.

Ofertantul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea/activitatile supusa/supuse prezentei proceduri. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii de atribuire. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Precizari: - in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie da depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract; - in cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.

Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE cu informatiile solicitate. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.184 din Legea nr.98/2016, situatie in care se completeaza in DUAE existenta unei sustineri din partea unei terte parti, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. In aceasta situatie se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/sustinatori tertul sustinator asigura indeplinirea angajamentului. In cazul depunerii unei oferte comune fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. Documentele justificative sunt: bilanțurile înregistrate la autoritățile competente, declarațiile sau extrasele bancare, situații financiare și orice alte documente edificatoare. Aceste documente urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Procedură

Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-06-25

15:00

In SEAP.

Membrii comisiei de evaluare.

Tip de concurs
Open
Data
2020-06-25
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-10-25
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu

Informații complementare

Informații suplimentare

Operatorii economici participanti in comun, a caror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligati ca la semnarea contractului sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la baza participarii in comun la procedura de atribuire.

În cazul în care ofertelele de pe primul loc au același punctaj financiar se va solicita reofertarea prețului prin transmiterea de noi propuneri financiare. Oferta declarată câștigătoare va fi cea cu prețul reofertat cel mai scăzut.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual sau in comun cu alti operatori economici, (inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute in Legea nr.98/2016. In cazul in care este depusa oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la experienta similara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract.

1. Prezentarea Acordului de asociere-din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (fizic, valoric si procentual din valoarea contractului).

2. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.

3. Lista cu subcontractantii va fi insotita de acorduri de subcontractare.

Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/or asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art.164,165 si 167.

Ofertantul precizeaza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul /subcontractantii propusi nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr.98/2016. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art. 54 alin (2) din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei:

Orice operatori economici vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 179 respectiv 193 din Legea nr.98/2016, iar odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materaliza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, cu specificarea concreta a partii din contract care va fi indeplinita de catre acestia, in exprimare fizica si valorica

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Această achiziție este periodică
nu
Data expedierii prezentului anunț
2020-05-19 Main CPV code 92312210

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

25 days remaining

Total estimated value

RON 1.5 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Elaborare standard ocupational -ingrijitori caini in adaposturi, incinerator, cantaragiu, incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa, garderobier, controlor poarta

Value

RON 90,756

Elaborare standard ocupational -ingrijitori caini in adaposturi, incinerator, cantaragiu, incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa, garderobier, controlor poarta Elaborare/revizuire standard ocupational -ingrijitori caini in adaposturi, incinerator, cantaragiu, incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa, garderobier, controlor poarta

Award criteria

componenta tehnica

40

componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborarea standardului ocupational -vopsitor industrial, zugrav, tapetar

Value

RON 45,378

Elaborarea standardului ocupational -vopsitor industrial, zugrav, tapetar Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-vopsitor industrial, zugrav, tapetar

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-Bucatari

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational-Bucatari Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-Bucatar

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-Ospatar (chelner)

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational-Ospatar (chelner) Elaborarea/revizuirea standardului ocupational -Ospatar (chelner)

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-menajera, lucrator room-service hotel

Value

RON 30,252

Elaborare standard ocupational-menajera, lucrator room-service hotel Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-menajera, lucrator room-service hotel

Award criteria

Componenta tehnica

20

componenta tehnica

40

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-lucrator comercial

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational-lucrator comercial Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-lucrator comercial

Award criteria

Componenta tehnica

20

Componenta tehnica

40

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational -ipsosar (exclusiv restaurator), instalator apa, canal

Value

RON 30,252

Elaborare standard ocupational -ipsosar (exclusiv restaurator), instalator apa, canal Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-ipsosar (exclusiv restaurator), instalator apa, canal

Award criteria

componenta tehnica

40

componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational -lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational -lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva) Elaborarea/revizuirea standard ocupational -lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)

Award criteria

componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational- lucrator operativ pentru autocompactoare, lucrator utilaje specializate pentru salubrizare

Value

RON 30,252

Elaborare standard ocupational- lucrator operativ pentru autocompactoare, lucrator utilaje specializate pentru salubrizare Elaborare/revizuire standardului ocupational-lucrator operativ pentru autocompactoare, lucrator utilaje specializate pentru salubrizare

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational -operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational -operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-operator la recoltarea si toaletarea arborulor forestieri

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational -curatatoreasa lenjerie

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational -curatatoreasa lenjerie Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-curatatoreasa lenjerie

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational -ingrijitor animale, muncitor manipulare si pregatire furaje, vacar, ingrijitor pomi, muncitor piscicol

Value

RON 75,630

Elaborare standard ocupational -ingrijitor animale, muncitor manipulare si pregatire furaje, vacar, ingrijitor pomi, muncitor piscicol Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-ingrijitor animale, muncitor manipulare si pregatire furaje, vacar, ingrijitor pomi, muncitor piscicol

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-ambalator manual, marcator piese

Value

RON 30,252

Elaborare standard ocupational-ambalator manual, marcator piese Elaborarea/revizuirea standard ocupational-ambalator manual, marcator piese

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-caraus, incarcator-descarcator, legator de sarcina, manipulant marfuri, operator transport si distribuire butelii de GPL, muncitor spalare si curatare cisterne, muncitor in serviciile de trafic aerian

Value

RON 105,882

Elaborare standard ocupational-caraus, incarcator-descarcator, legator de sarcina, manipulant marfuri, operator transport si distribuire butelii de GPL, muncitor spalare si curatare cisterne, muncitor in serviciile de trafic aerian Elaborarea /revizuirea standard ocupational-caraus, incarcator-descarcator, legator de sarcina, manipulant marfuri, operator transport si distribuire butelii de GPL, muncitor spalare si curatare cisterne, muncitor in serviciile de trafic aerian

Award criteria

componenta tehnica

40

componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-tamplar universal

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational-tamplar universal Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-tamplar universal

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-ingrijitori batrani la domiciliu

Value

RON 15,126

Elaborare standard ocupational-ingrijitori batrani la domiciliu Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-ingrijitor batrini la domiciliu

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist

Value

RON 60,504

Elaborare standard ocupational-frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist Elaborarea/revizuirea standardului-frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational -mecanic utilaj, mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale, mecanic masini agricole

Value

RON 45,378

Elaborare standard ocupational -mecanic utilaj, mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale, mecanic masini agricole Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-mecanic utilaj, mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale, mecanic masini agricole

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-sudor, constructor-montator de structuri metalice

Value

RON 30,252

Elaborare standard ocupational-sudor, constructor-montator de structuri metalice Elaborarea/revizuirea standardului ocupational-sudor, constructor montator de structuri metalice

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-zidar pietrar, zidar rosar- tencuitor, fierar betonist, montator elemente prefabricate din beton armat

Value

RON 60,504

Elaborare standard ocupational-zidar pietrar, zidar rosar- tencuitor, fierar betonist, montator elemente prefabricate din beton armat Elaborarea /revizuirea standardului ocupational-zidar pietrar, zidar rosar- tencuitor, fierar betonist, montator elemente prefabricate din beton armat

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

„Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor, Cod MySMIS: 129872”

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Municipiul Bucuresti

Elaborare standard ocupational-Consultant tehnic in productia de cereale, plante tehnice si furaje, Specialist arii protejate,Specialist in management si remediere situri contaminate

Value

RON 45,378

Elaborare standard ocupational-Consultant tehnic in productia de cereale, plante tehnice si furaje, Specialist arii protejate,Specialist in management si remediere situri contaminate Elaborare/revizuire standard ocupational-Consultant tehnic in productia de cereale, plante tehnice si furaje, Specialist arii protejate,Specialist in management si remediere situri contaminate

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor, Cod MySMIS:129872

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Bucuresti

Elaborare standard ocupational-Programator de sistem informatic,Proiectant sisteme informatice, Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator,Specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice

Value

RON 60,504

Elaborare standard ocupational-Programator de sistem informatic,Proiectant sisteme informatice, Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator,Specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice Elaborare/revizuire standard ocupational-Programator de sistem informatic,Proiectant sisteme informatice, Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator,Specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice

Award criteria

Componenta tehnica

40

Componenta tehnica

20

40

Yes

Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor, Cod MySMIS:129872

Additional information

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi in functie de expertiza si resursa umana detinuta

Main site or place of performance

Bucuresti

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Radio and television services

Ireland

Value: 45.0 million Euro

Ireland : Longford - Repair and maintenance services of security equipment

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Norway : Hamar - Gambling and betting services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Television services

Norway

Value: 11.5 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Library services

Ireland

Value: 1.9 million Euro

United Kingdom : Halifax - Recreational, cultural and sporting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Londonderry - Alarm-monitoring services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling