Tender description

Achiziţia lucrărilor de modernizare ce au drept scop modernizarea la nivelul tehnologiei actuale a staţiei 220/110/20 kV Arefu pentru asigurarea cerinţelor de siguranţă din sistem, a noilor norme de securitate a muncii şi instalaţiilor şi a celor de protecţie a mediului.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel:

— in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si

— in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat – ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) dovedește ca a realizat în mod corespunzator:

1. Prin experiență similară se înțelege îndeplinirea de activități de complexitate comparabilă cu cele ale contractului ce urmează a fi atribuit, cu tensiunea de minim 110 kV, respectiv execuția lucrărilor de construcții-montaj cu tensiunea de minim 110 kV și furnizarea de echipamente necesare pentru realizarea/modernizarea/retehnologizarea/extinderea de stații electrice și/sau înlocuirea de echipamente în stații electrice;

2. Pentru demonstrarea experienței similare în sensul menționat mai sus, ofertantul dovedește, în baza a minimum un contract sau mai multor contracte, din care să rezulte că lucrările similare au fost executate în ultimii cinci ani, produsele similare au fost livrate în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor), iar valoarea cumulată a lucrărilor și furnizărilor este de minimum 10 000 000 RON fara TVA. În cazul în care ofertanții vor prezenta, ca experiență similară, documente/contracte realizate în stații electrice de 110 kV/medie tensiune, se vor lua în considerare și lucrările executate la medie tensiune. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR.

Proportia de subcontractare: ofertantul va mentiona pentru fiecare subcontractant partea din contract pe care acesta are intentia sa o subcontracteze (daca este cazul) – se vor indica activitatile subcontractate, cat si procentul subcontractat; subcontractarea se va face in conditiile capitolului VI – sectiunea I – „Subcontractarea” din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea conditiilor contractuale. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri medie anuala – ofertantul (operator economic individual sau membrii asocierii impreuna) trebuie să dovedească o cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exerciții financiare încheiate, respectiv 2017, 2018, 2019 de cel puțin 25 000 000 RON. Echivalentul in alta valuta se calculeaza la cursul de schimb mediu anual valuta/RON stabilit de BNR pentru anii respectivi, publicat pe site-ul www.bnr.ro
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta 2: persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Nitu Catalin – presedinte directorat;

— Grecia Ionut-Bogdan – membru directorat;

— Stanciu Marius-Viorel — membru directorat;

— Marcu Corneliu-Bogdan – membru directorat ;

— Miu Andreea-Mihaela – membru directorat;

— Dinu Ana-Iuliana – Director UEFA;

— Stanciu Florin – manager DSFTM;

— Zirnovan Cristiana – manager DBRM;

— Pirvu Maria Beatrice – specialist-responsabil CFP;

— Simoiu Mihaela-Nicoleta – specialist-responsabil CFP;

— Lazarescu Dan Cristian Filip – p/director djc. manager DGCRIR;

— Straton Cristiadis Alina – manager DAJAR;

— Nicolae Sorinela – consilier juridic;

— Vlasceanu Aurelia – consilier juridic;

— Langer Georgiana – consilier juridic;

— Sandu Eugen Petru – sef Serviciul SSMASMI;

— Smeeianu Ion – director DMIPCEIE;

— Voronca Simona Louise – manager DICR;

— Harhoiu Marius Serban – director Directia comerciala;

— Ifrim Ionut Irinel – manager DAIMMSP;

— Radescu Cerasela Aritina – manager DAMMMVBSA;

— Popovici Nicoleta Raluca – sef SAI;

— Oprisa Ioana Cristina – expert achizitii publice;

— Constantin Mihaela – expert achizitii publice;

— Catalin Camelia – expert achizitii publice;

— Monac Cosmin-Mihai – p. director UMA;

— Raducanu Florentina – director investitii;

— Marciu Roxana – manager program;

— Stoicescu Emilia – sef SATCIP DTEETN;

— Boata Constantin – sef Serviciul investitii st. Pitesti;

— Tanasescu Bogdan Gabriel – sef Serviciul SCPA st. Pitesti;

— Ghemaru Cristian – sef Serviciul exploatare st. Pitesti;

— Mihai Daniel Iulian – sef Serviciul CMSSM;

— Ioneci Radu-Ion – sef Serviciul CTSI;

— Paun Dragos George – inginer principal;

— Ceausu Cristiana Ionela – inginer pr. sp.;

— Stan Adriana Marieta – inginer;

— Dinoci Cristian Mihaita – sef CE Bradu;

— Nitescu George Ciprian – sef statie Arefu.

Modalitatea de îndeplinire: operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert susținător) nu trebuie sa se regaseasca în situatia prevazuta la art. 73 conform L 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: fiecare operator economic va completa la nivelul DUAE informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul 8 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L 99/2016.) pus la dispoziție de entitatea contractantă în sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE. Entitatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinta 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentul echivalent emis în țara de rezidență, tradus în limba română, urmează să fie prezentat, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscriși în registre profesionale/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție sectorială.

Cerinta 2: atestare ANRE tip E1 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 – proiectare de posturi de transformare, statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; atestare ANRE tip E2 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 – executare de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; atestatele ANRE tip E1 si E2 sunt in conformitate cu prevederile art. 8 din Ordin ANRE nr. 45/2016 si art. 93 alin. (1) punctul 2) din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012. (informatii pe site ANRE: www.anre.ro). Conform Ordin ANRE nr. 45/2016, art. 4:

(1) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-un stat membru UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, daca îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

(a) detine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzator tipurilor de lucrari ce vor fi realizate, emis de o autoritate publica din tara de origine sau de orice alta entitate din tara de origine, îndreptatita sa emita un astfel de document;

(b) transmite la ANRE o cerere redactata în limba româna, conform modelului din Anexa nr. 1, însotita de o traducere necertificata în limba româna a documentului prevazut la lit. a) si o declaratie pe propria raspundere, întocmita sau tradusa în limba româna conform modelului din Anexa nr. 2, semnata de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îsi asuma respectarea obligatiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum si un document de înregistrare la autoritatile competente tara de origine, tradus în limba româna în forma necertificata;

(c) detine o confirmare emisa de ANRE prin care se recunoaste acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmita conform modelului din Anexa nr. 3 si se confirma îndeplinirea cerintelor de la lit. a), b) si e);

(d) respecta, pe durata desfasurarii activitatilor de proiectare, executare si verificare a instalatiilor electrice, obligatiile prevazute la art. 31, corespunzator tipurilor de lucrari realizate;

(e) face dovada achitarii unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12, pentru tipul de atestat pentru care se solicita echivalarea competentelor [cf. art. 4 din Anexa la Ordinul ANRE 45/2016];

(2) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-o tara membra UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevazut la alin. (1) lit. a);

(3) Operatorul economic, persoana juridica straina înregistrata într-un alt stat decât Elvetia sau într-un st […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor financiare invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator. Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art. 73 Legea nr. 99/2016 si în situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016; art. 178 din Legea 99/2016 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art. 188/Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE: toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse/lucrari/servicii, perioada aferenta experientei similare, valoarea contractului/valoarea partiala a contractului indeplinita pana la data-limita de depunere a ofertelor, procentul aferent ofertantului, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. DUAE va fi completat astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procese-verbale de recepție, recomandări, contracte, acorduri de asociere, procese verbale de receptie a punerii in functiune (PIF), procese-verbale la terminarea lucrărilor, procese-verbale de recepție finală, procese-verbale de recepție pe obiect si/sau alte documente relevante. Din documente va rezulta clar valoarea de contract executata de ofertant (inclusiv in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (proiectare, executie, furnizare). DUAE va fi completat astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Procedură

Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-07-06

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-07-06
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2021-01-06
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu

Informații complementare

Informații suplimentare

Vizita la amplasament: operatorul economic care își exprimă în scris intenția de a vizita amplasamentul, poate participa la vizita organizată de entitatea contractantă în cea de-a 15-a zi, a 16-a zi și a 17-a zi lucrătoare de la data publicării anunțului de participare, între orele 9-15. Pentru a participa la vizita amplasamentului, operatorul economic trebuie să remită EC o solicitare scrisă în acest sens. Solicitarea trebuie să fie primită de EC cu cel puțin 6 zile înainte de data vizitei. Solicitarea constă în transmiterea pe adresa de email: [email protected] a formularului pentru acces din Sectiunea II – „Formulare” (completat, ștampilat și semnat de reprezentantul legal al societății). În anexa la formularul de acces se va menționa numele complet al persoanelor care vor participa la vizită. De asemenea, se va remite împreună cu formularul de acces și o copie a actului de identitate (CI sau pașaport) a persoanelor nominalizate în anexă. La vizitarea amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate în solicitarea menționată anterior. Costurile ocazionate de vizita la amplasament (transport, cazare etc.) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de către aceștia.

Pentru instrucțiuni suplimentare necesare ofertanților, vă rugăm să accesați „Anexa instructiuni pentru ofertanti” la prezentul anunț.

Data expedierii prezentului anunț
2020-05-19
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 45232221

Bidding information

Bidding deadline

6 Jul 2020

36 days remaining

Total estimated value

RON 33.6 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 33.6 million

Pentru realizarea obiectivului este necesară achiziția lucrăilor de execuție printr-un contract care să prevadă implementarea echipamentelor și materialelor puse la dispoziție de Transelectrica S.A. ȋn cadrul contractului C216/2016 ȋncheiat cu acordul C964/2019.

In afara lucrăilor de executie preconizate se vor achiziționa și o serie de servicii (proiectare: actualizare documentație conform legislației ȋn vigoare, elaborare devize formular F1-F5, elaborare documentație DE, AS BUILT, teste SAT, PIF stație etc.), cȃt și o serie de componente care nu s-au livrat ȋn contractul C216/2016 (de ex.: cutii de conexiuni, dulapuri, servicii interne, fibră optică etc.).

Valoarea estimata a contractului (care se va incheia prin prezenta procedura si in raport cu care se vor evalua ofertele) este de 33 626 449,97 RON (fara TVA).

Achizitorul va pune la dispozitia executantului echipamente in valoare de 13 622 623 RON (fara TVA) si servicii in valoare de 741 217,9 RON (fara TVA), valoare care nu trebuie inclusa in propunerea financiara deoarece nu este supusa ofertarii. Valoarea estimata totala rezulta din: valoarea estimata a contractului (care se va incheia prin prezenta procedura si in raport cu care se vor evalua ofertele) plus valoarea echipamentelor puse la dispozitie de beneficiar si valoarea cheltuielilor efectuate anterior si este de: 33 626 449,97 RON + 741 217,9 RON + 13 622 623 RON = 47 990 290,87 RON (fara TVA).

Propunerea financiara totala care va fi evaluata de autoritatea contractanta nu va cuprinde valoarea echipamentelor puse la dispozitie de catre achizitor.

Main site or place of performance

Statia Arefu.

Award criteria

Componenta tehnica.

5

95

SIMILAR TENDERS

Ireland : Ballymahon - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Norway : Gardermoen - Baggage-handling system

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65,767 Pound Sterling

Ireland : Wicklow - Wind instruments

Ireland

Value: 1 Euro

Sweden : Sundbyberg - Research and development services and related consultancy services

Sweden

Value: 5.0 million Swedish Krona

United Kingdom : Belfast - Design consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.4 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Other electrical installation work

Ireland

Value: 500,000 Euro