This tender in no longer available.

Tender description

Societatea UM Sadu S.A. doreste sa achizitioneze o „Instalatie de recoacere CIF” care va face parte din linia tehnologica de fabricatie a tubului din otel pentru produsul cartus calibru 7,62 x 54 R mm.

Cod CPV: 3971136-7 – Cuptoare electrice (Rev. 2).

Cod CPV secundar: 80530000-8 –Servicii de formare profesionala (Rev. 2).

Valoarea estimata a achizitiei = 850 000 RON, fara TVA.

In fundamentarea si formularea ofertelor (propunerii financiare), operatorii economici participanti la procedura de achizitie trebuie sa ia in calcul toate cheltuielile pe care furnizorul le va avea catre achizitor privind:

— furnizarea, montarea si efectuarea probelor de functionare (mers in gol si mers in sarcina) a utilajului, asistenta tehnica de punere in functiune si instruirea personalului ce-l va deservi, conform specificatiilor din caietul de sarcini, de la art. 5 – „Receptia utilajelor”;

— furnizarea tuturor subansamblurilor/partilor componente necesare punerii și mentinerii in functiune;

— furnizarea sculelor si dispozitivelor necesare pentru o producție anuala, în două schimburi pe zi, a câte opt ore/schimb, cinci zile/saptamana;

— furnizarea verificatoarelor si contraverificatoarelor necesare pentru o producție anuala, în două schimburi pe zi, a câte opt ore/schimb, cinci zile/saptamana.

Actualizarea pretului contractului: pretul contractului este ferm. Pretul pentru utilajul livrat si pentru serviciile prestate, platile datorate de catre achizitor catre furnizor sunt cele declarate in propunerea financiara, care va fi anexa la contract.

Termenul de livrare al utilajului: pana pe data de 15.12.2020.

Operatorii economici ofertanti trebuie sa furnizeze utilajul cel putin la nivelul cerintelor tehnice minime impuse prin caietul de sarcini.

Procedura de achizitie desfasurandu-se exclusiv prin mijloace electronice (online), orice solicitarea de clarificare din partea operatorilor economici trebuie depusa numai in SEAP la rubrica: „Lista de clarificari, notificari, decizii”.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/canditaturilor de catre operatorii economici = 20.

Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificare va fi cu 11 zile inainte de data de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerinta nr. 1 – Experienta similara. Operatorul economic va furniza informatii privind experienta similara (capabilitatea tehnica si profesionala) de care dispune el, sau in asociere cu un alt operator economic, de a livra cuptoare electrice, cerinta minima obligatorie, efectuate in cursul unei perioade ce acopera cel mult trei ani, calculati retroactiv de la data de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat utilaje a caror valoare totala cumulata a fost de minim 850 000 RON, fara TVA. Informatii privind asociatii – acord de asociere (daca este cazul, sectiunea „Model formulare”, Formular nr. 6); informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze – acord de subcontractare (daca este cazul, sectiunea „Model formulare”, Formular nr. 7).
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (romani si straini): vor completa direct in SICAP, formularul DUAE (raspuns) – partea a IV-a – „Criterii de selectie”, lit. C – „Capacitatea tehnica si profesionala”, la rubricile: „Pentru contracte de achizitie de bunuri – executarea de bunuri de tipul specificat” si „Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic”. In cazul in care operatorul economic participant la procedura se bazeaza pe utilizarea capacitatilor altor entitati va marca cu „da” in propriul formular DUAE (raspuns) care insoteste oferta. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand dupa caz sustinerea unui tert, formularul DUAE impreuna cu angajamentul de sustinere trebuie sa fie completat separat si de catre tert/tertii sustinatori pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul. Formularul DUAE, depus de catre tert/tertii sustinatori, va include toate informatiile prevazute la art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, formularul DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractanta si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, formulare DUAE separate, incluzand toate informatiile prevazute la art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, care prezinta relevanta pentru perspectiva capacitatii subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic se va preciza adresa de internet, URL –ul si codul de acces la informatii. In conformitate cu prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, in situatia in care documentele justificative nu sunt disponibile in format electronic, la solicitarea expresa a autoritatii contractante, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, va demonstra indeplinirea cerintei minime prin prezintarea de documente justificative actualizate (contracte/certificate/documente) prin care sa-si demonstreze experienta similara. Pentru dovedirea capacitatii tehnice si profesionale si a nivelului corespunzator de experienta, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta contracte de furnizare de produse/documente executate in trecut, considerate semnificative, emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta ori de clientul beneficiar prin care sa confirme furnizarea de cuptoare electrice. Recomandarile din partea beneficiarilor se vor referi la urmatoarele aspecte: modul de indeplinire a contractului; daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre furnizor, receptii amânate sau respinse din motive imputabile furnizorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neideplinirii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractual asumate de catre furnizor. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor privind livrari de utilaje, din alta moneda in lei, vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta, stabilit de Banca Nationala a Romaniei corespunzator fiecarui an in parte.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Avand in vedere faptul ca procedura se desfasoara exclusiv prin mijloace electronice, operatorii economici participanti la procedura de atribuire (romani si straini) vor completa formularul DUAE (raspuns) – partea a IV – „Criterii de selectie”, lit. B – „Situatia economica si financiara”, direct in SICAP, cu date relevante privind „cifra/cifrele de afaceri anuala”, in functie de data infiintarii si inceperii activitatii operatorului economic, in conformitate cu prevederile Notificarii ANAP nr. 240/2016 de catre: ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic se va preciza adresa de internet, URL-ul si codul de acces la informatii, autoritatea sau organismul emitent si referinta exacta a documentatiei. In conformitate cu prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, in situatia in care documentele justificative nu sunt disponibile in format electronic, la solicitarea expresa a autoritatii contractante, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau membrii asociatiei) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, va demonstra indeplinirea cerintei minime, enumerate anterior, prin prezentarea de documente care sa probeze afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubricile „Cifra de afaceri”. Documentele suport ce trebuie prezentate includ, dar nu se limiteaza la: extrasul „contul profit si pierdere”/ „Bilantul contabil” din exercitiile financiare incheiate sau alte dovezi/documente relevante pe care operatorul economic ofertant le propune autoritatii contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri anuale. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor cifrei de afaceri, din alta moneda in lei, vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta, stabilit de Banca Nationala a Romaniei corespunzator fiecarui an in parte.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Motive de excludere: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre oferatorii economici participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Avand in vedere faptul ca procedura se desfasoara exclusiv prin mijloace electronice, Formularul DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre terti/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

Incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.

Nedepunerea DUAE in SICAP odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca fiind inacceptabila.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea Formularului DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente se vor depune in copie certificate cu mentiunea „conform cu originalul”.

Aceste documente pot fi:

A) pentru ofertantii romani:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local etc.) la momentul depunerii lor;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau al celor ce au puterea de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/act constitutiv. 3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare dupa caz;

B) pentru ofertantii straini: documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritatile competente ale tarii in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, la momentul prezentarii lor. Aceste documente vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Toate documentele enumerate anterior (mentionate la lit. A) pentru ofertanti romani si lit. B) pentru ofertanti straini), fiind transmise online, trebuie sa fie valabile la data depunerii lor.

Ofertantii/asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori vor depune odata cu DUAE o Declaratie privind evitarea conflictul de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale din care sa rezulte neincadrarea acestora in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 – completare Formular nr. 8, din sectiunea „Modele formulare”. In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si cele implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tanasoiu Constantin, Dadalau Dumitru, Ditescu Ana, Vasile Tudor, Vamvu Dorin, Morega Vasile Bogdan, Motorga Dorin, Tascau Laviniu Dan, Nanau Camelia.

Operatorul economic participant la procedura, indiferent daca este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau tert sustinator trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii sale profesionale, prin prezentarea de documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Avand in vedere faptul ca procedura se desfasoara exclusiv prin mijloace electronice, ofertantii participanti la procedura de atribuire (romani si straini): vor completa formularul DUAE (raspuns) – partea a IV – „Criterii de selectie”, lit. A – „Capacitatea de a corespunde cerintelor”, direct in SICAP, precizand documente relevante privind indeplinirea conditiilor/criteriilor de selectie stipulate, privind situatia lor, respectiv:

A) pentru operatorii economici romani: certificate emise de catre ONRC (certificat constatator);

B) pentru operatorii economici straini: documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional la organisme legal constituite (dovada inscrierii intr-un registru profesional relevant in statul membru de stabilire, descris in Anexa nr. XI a Directivei 2014/24/CE), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana.

Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic se va preciza adresa de internet, URL –ul si codul de acces la informatii.

In conformitate cu prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, in situatia in care documentele justificative nu sunt disponibile in format electronic, la solicitarea expresa a autoritatii contractante, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau membrii asociatiei) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, va demonstra indeplinirea cerintei, prin prezentarea documentelor enumerate anterior (pentru ofertanti romani si straini), prin care va proba afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubricile solicitate, demonstrand ca:

— operatorul economic este legal constituit in tara de origine;

— desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri anuala generala. Cerinta nr. 1 – Cifra de afaceri anuala generala. Cifra de afaceri anuala pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile (2017, 2018, 2019), in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic, sa fie de minimum 1 700 000 RON.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-14

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-14
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-10-14
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

Modul in care se poate accesa Formularul DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: documentatia de atribuire – Sectiunea „General – Documente – Criterii DUAE”.

Eventualele raspunsuri de calarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Clauzele contractuale sunt prezentate in modelul de contract de furnizare – atasat documentatiei de atribuire.

Modul de departajare a ofertelor in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale:

— In cazul in care comisia de evaluare constata ca doua sau mai multe oferte admisibile au punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordine descrescatoare a ponderii acestora;

— In cazul in care situatia de egalitate se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si, oferta castigatoare va fi desemnata ce cu propunerea financiara cea mai mica, propunere financiaracare se depune in aceleasi conditii ca si propunerea initiala, prin intermediul SEAP.

Informatii privind asocierea/subcontractarea: Acordul de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (daca este cazul, sectiunea „Modele formulare” – Formular nr. 6) sau acordul de subcontractare, ce cuprinde informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul, sectiunea „Modele formulare”, Formular nr. 7), se vor depune in SEAP, o data cu depunerea formularului DUAE.

Pe parcursul derularii contractului vor fi respectate: Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca; Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca; Legea nr. 307/2008 privind aparare impotriva incendiilor, precum si celelalte prevederi legale in vigoare. In acest sens, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul are obligatia de a prezenta o declaratie (Formular nr. 15 – sectiunea „Modele formulare”), din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a caii de atac: persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante in cel mult 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac cu modificarile si completarile ulterioare.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10 Main CPV code 39711361

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 850,000

Locations

România, Bumbești-Jiu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 850,000

Utilajul este destinat efectuării operației recoacere gură tub pentru cartuș din oțel calibru 7,62 x 54 R mm.

Furnizorul se asigură că respectă întocmai Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, precum și art.1-23 și art. 25-28 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și Consiliului din 17 mai 2006 privind mașinile industriale și modificarea Directivei 95/16/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 157 din 9 iunie 2006.

La livrare, utilajul va fi însoțit de:

— toate subansamblurile/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune;

— scule si dispozitive necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte opt ore/schimb, cinci zile pe săptămână;

— verificatoare si contraverificatoare necesare pentru o producție anuala, în două schimburi pe zi, a câte opt ore/schimb, cinci zile/saptamana;

— de un manual în limba română, în care vor fi precizate instrucțiuni de exploatare, de service și o listă a pieselor de schimb: electrice, electronice, mecanice, pneumatice etc.

Cerinte tehnice generale:

Utilajul trebuie să fie prevăzut cu elemente de legătură la prizele de descărcare electrostatică, la amplasarea pe poziția de lucru.

Părțile, subansamblele în mișcare ale utilajului vor fi protejate pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării. Utilajul trebuie să asigure oprirea automată în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.

Alimentarea cu energie electrică va fi de la rețea normală trifazată de 400 V/50 Hz. După o întrerupere intempestivă cu energie electrică, utilajul nu trebuie să repornească fără intervenția operatorului uman.

Motoarele electrice de acționare trebuie să fie dotate cu echipamente de protecție în cazul fluctuațiilor mari de tensiune.

Utilajul trebuie să fie dotate cu sisteme de protecție pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării, implicit pentru oprirea automată a utilajului în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.

Alimentarea utilajului cu elemente trebuie să se facă în condiții de securitate a muncii, fără utilizarea de instalații speciale.

La apariția unei neconformități funcționale (lipsă elemente în alimentatoare; ruperea unei scule etc.) utilajul se va opri automat, avertizând cu un semnal luminos intermitent, de culoare galbenă.

Utilajul trebuie să fie prevăzute cu sistem de protecție pentru supratensiune, curent de suprasarcină, lipsă agent de răcire.

Specificatii tehnice ale utilajului sunt descrise in caietul de sarcini,

Cerinte tehnologice minimale:

Utilajul ofertat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minimale:

— capacitate de producție: minim 200 piese/minut;

— randament minim 80 %;

— nivel de protecție IP55.

Operații funcționale minimale pe care trebuie sa le execute utilajul:

— alimentare automată cu elemente;

— recoacere gura tub, conform cerintelor elementelor de iesire: lungime zona de recoacere si duritate pe zona recoapta a tubului cartus calibru 7,62 x 54 R mm;

— evacuare automată elemente recoapte.

Utilajul trebuie sa permita reglarea parametrilor în funcție de diagrama de recoacere a gurii tubului: temperatură, frecvență, putere, durată de menținere, lungime zonă de recoacere, astfel încât elementele să corespundă din punct de vedere al durității pe zona de recoacere și al dimensiunii zonei recoapte.

Toate celelalte cerinte tehnologice specifice sunt descrise in caietul de sarcini.

Operatorii economici trebuie sa furnizeze in perioada de garantie:

— echipamente de baza si auxliare;

— scule si dispozitive;

— piese de schimb.

Necesare pentru funcționarea utilajului in vederea realizării unui program de producție anual in regim de lucru: două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.

Furnizare la livrare de documentație tehnologică:

— documentație de proiectare privind scule și dispozitive;

— proces tehnologic;

— instrucțiuni de lucru și de siguranță tehnologică;

— planul de mentenanta;

— cartea tehnica a utilajului.

Nota: pentru a fi declarate admise, ofertele trebuie să indeplinească toate cerintele minimale prezentate in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Sediul Societatii UM Sadu S.A., Bumbesti Jiu, Str. Parangului nr. 59, judetul Gorj.

Additional information

Finantarea achizitiei: se realizeaza din fondurile bugetare care ne-au fost alocate si virate in contul nostru din Trezoreria Targu Jiu in data de 18.11.2019, de catre Ministerul Economiei Energie si Mediului de Afaceri, pentru majorarea de capital a statului la societate, in baza programului de investitii aprobat de catre aceasta institutie pentru perioada 2019-20 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Award criteria

Conform pct. 8 din caietul de sarcini – metodologia de evaluare a ofertelor, pe baza criteriului ales „Cel mai bun raport calitate-pret”, au fost stabiliti patru subfactori de evaluare tehnica: 2.1. capacitate de productie – pondere 15 %. Punctaj 15 puncte; 2.2) timp de rezolvare defectiune urgenta. Pondere 15 %. Punctaj 15 puncte; 2.3) garantia utilajului. Pondere 10 %. Punctaj 10 puncte; 2.4) durata de livrare. Pondere 5 %. Punctaj 5 puncte; punctele acordate ofertelor, pentru factorul de evaluare „Componenta tehnica”, compus din cei patru subfactori de evaluare enumerati mai sus, cu o valoare totala de 45 de puncte din punctajul total de 100 puncte si o pondere de 45 % din totalul criteriului de atribuire de 100 %, se vor calcula conform formulelor de calcul din cadrul rubricii „Algoritm de calcul”

45

55

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Administration services

Belgium

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - E-learning services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Secondary education services

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Southampton - Personnel services except placement and supply services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 995,000 Pound Sterling

Norway : Molde - Career guidance services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Northampton - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Sweden : Norrköping - Training services

Sweden

Value: Not specified