Tender description

Servicii de proiectare, asistenta tehnica și execuția lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea – Călărași – Port Turistic de Agrement”.

Scopul principal al proiectului propus este de a maximiza atuurile conferite de amplasarea sitului in imediata apropiere a Bratului Borcea, pana in prezent acest avantaj nefiind indeajuns exploatat. Prin prezenta propunere se doreste dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic, sporirea satisfactiei cetatenilor, dezvoltarea armonioasa a zonei prin implementarea unei concept inovativ, menit sa acopere necesitatile zonei.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Categorii cheltuieli […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantii trebuie sa fi avut media cifrei de afaceri medie anuala in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018 sau 2017, 2018, 2019) de minim: 50 000 000 RON.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Diplome de studii si calificari profesionale. Manager proiect cu experienta (implicarea in calitate de manager de proiect/coordonator/director de proiect) in cadrul a minim 1 proiect constructie hidrotehnica in infrastructura portuara). Proiectare: inginer constructii hidrotehnice (absolvent al Facultati de Hidrotehnica); inginer constructii civile (absolvent al Facultății de Construcții); inginer cai fertate drumuri si poduri (absolvent al Facultatii de Constructii – Cai Ferate Drumuri si Poduri); instalatii electrice (absolvent al Facultatii de Inginerie a Instalațiilor, Electrotehnica, Electronica); inginer constructii edilitare (apa-canal) (absolvent Facultatea de Inginerie Instalatii/Hidrotehnica); expert modelare numerica hidraulica. Executie: responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții: RTE in domeniul 1 cel putin subdomeniul 1.1 Construcții civile, industriale și agricole; RTE în domeniul 2, cel putin subdomeniul 2.1. Construcții rutiere și drumuri; RTE în domeniul 4, cel putin subdomeniul 4.1. Construcții de porturi; RTE în domeniul 5, subdomeniul 5.1. Construcții și amenajări hidrotehnice; RTE în domeniul 6, cel putin subdomeniul 6.1. Instalatii electrice; RTE în domeniul 7, subdomeniul 7.1. Construcții pentru îmbunătățiri funciare; RTE în domeniul 9, cel putin subdomeniul 9.1. Construcții edilitare și de gospodărie comunală; RTE în domeniul 11, subdomeniul 11.1. Lucrări speciale de fundații; (un singur specialist poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce va fi dovedit cu o legitimatie care da dreptul de practica vizata in termen). Responsabil cu managementul calității – se va prezenta diploma de inginer si decizie numire. Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă – se va prezenta atestat profesional in termen de valabilitate eliberat de un organism recunoscut la nivel national, conform prevederilor Legii 319/2006 si normelor de aplicare din H.G. 1425/...

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, în valoare de cel putin 30 000 000,00 RON fără TVA RON, la nivelul a maxim 3 contracte.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare in ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, in valoare de cel putin 300 000,00 RON fără TVA de RON la nivelul a maxim 3 contracte.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Ofertanții vor face dovada că au acces la următoarele tipuri de utilaje/echipamente: excavatoare cu brat lung; utilaj dragare; instalatii batare palplanse; ambarcatiune dotata cu echipament multibeam (GNSS) sau singlebeam (GNSS) pentru efectuarea studiilor batimetrice; software modelare hidraulica.

Proportia de subcontractare. În cazul în care ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul contractului/acordului-cadru, iar subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze. Dovezi preliminare: ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați partea II: „Informații referitoare la operatorul economic”, sectiunea: „Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează” și partea IV: „Criterii de selecție”, secțiunea C: „Capacitatea tehnică și profesională”, „Proporția de subcontractare. Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract ....”. Informațiile privind partea/părțile pe care ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune acordul de subcontractare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Completare cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta de exemplu: prin prezentarea unor documente tip contracte munca/diplome/declarati de disponibilitate sau alte probe/dovezi care confirmă accesul la aceștia, valabile la data prezentarii acestora. Documentele de mai sus se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.

Prin lucrari similare prestate in ultimii 5 ani se vor accepta constructii hidrotehnice (contructii noi/modernizari/reabilitari), in cadrul unuia sau a maxim 3 contracte, din care cel putin o constructie hidrotehnica in infrastructura portuara sau agrement. Constructiile hidrotehnice sunt lucrari ingineresti complexe care se executa atat pentru folosirea resurselor de apa in diverse scopuri, cat si pentru combaterea efectelor distructive ale apei. Aceste constructii hidrotehnice sunt: baraje, edificiile centralelor hidroenergetice, descarcatoare de apa, evacuatoare de debit, galerii, camere de presiune si conducte de presiune, canale, statii de pompare, constructiile destinate protectiei antiviitura si consolidare a malurilor acumularilor de apa, cheuri, digurile de protectie a substantelor lichide, de asemenea alte constructii destinate utilizarii resurselor de apa si evitarii actiunilor distructive a apelor si altor substante lichide. Pentru scopul acestei proceduri:

(i) Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către autoritatea contractantă,

(ii) „Lucrari executate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept lucrari executate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul lucrarilor menționate. În cazul unei asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională trebuie demonstrată prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor asocierii. Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, ofertantul (ofertant individual, fiecare membru al unei asocierii sau terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați partea IV: „Criterii de selecție”, secțiunea C: „Capac...

Servicii similare: servicii de proiectare pentru obiective de investitie ce conțin constructii hidrotehnice (contructii noi/modernizari/reabilitari) in infrastructura portuara sau de agrement. Pentru scopul acestei proceduri:

(i) Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către autoritatea contractantă;

(ii) „Servicii prestate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept servicii prestate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul lucrarilor menționate. Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, ofertantul (ofertant individual, fiecare membru al unei asocierii sau terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați partea IV: „Criterii de selecție”, secțiunea C: „Capacitatea tehnică și profesională” din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul „Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. Documentele justificative [nominalizate de către ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare] considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la:

(a) procesul-verbal de recepție la terminarea serviciilor, respectiv a lucrărilor/proces-verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă minim urmatoarele informații:...

Completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta de exemplu: prin prezentarea unor documente de proprietate/închiriere sau alte probe/dovezi care confirmă accesul la acestea, valabile la data prezentarii acestora. Documentele de mai sus se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.

Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin acordul/acordurile de subcontractare cu operatorul economic/operatorii economici care îndeplinește/îndeplinesc rolul de terț susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește principalele servicii prestate în mod corespunzător. Autoritatea contractantă poate solicita oricărui operator economic implicat în procedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns).

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice straine: pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati in procedura din partea acestuia din urma sunt:

— Iliuta Vasile – presedinte,

— Barbu Valentin – vicepresedinte,

— Dinulescu Marian – vicepresedinte,

— Muresanu Paraschiva – director executiv Directia Economica,

— Geana Cosmin – director executiv Directia Tehnica,

— Grama Eduard – director executiv Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe.

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).

Modalitatea de indeplinire: declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) – se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Informatii si formalităti necesare pentru evaluarea respectării cerintelor mentionate: operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator.

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

(a) persoanele juridice romane:

A1) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta situatii financiare sau extrase din situatiile financiare prin care face dovada îndeplinirii cerintei privind situatia economica si financiara.

Procedură

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-03-30

15:00

In SEAP.

Membrii comisiei de evaluare.

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-09-30
Data
2020-03-30
Ora locală
15:00
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Precise information on deadline(s) for review procedures
Cf. Legii 101/2016, cu modificari si completarile ulterioare.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-02-11
Informații suplimentare
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operatori economici conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016, asa cum au fost modificate prin O.U.G. 107/2017. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, sectiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Consiliul Județean Călărași

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1

Călărași

910019

+40 242311301

[email protected]

+40 331609

www.calarasi.ro

Main CPV code 45242200

Bidding information

Bidding deadline

30 Mar 2020

30 days remaining

Total estimated value

RON 64.7 million

Locations

România, Călărași

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 64.7 million

Servicii de proiectare, asistenta tehnica și execuția lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea – Călărași – Port Turistic de Agrement”.

Scopul principal al proiectului propus este de a maximiza atuurile conferite de amplasarea sitului in imediata apropiere a bratului Borcea, pana in prezent acest avantaj nefiind indeajuns exploatat. Prin prezenta propunere se doreste dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic, sporirea satisfactiei cetatenilor, dezvoltarea armonioasa a zonei prin implementarea unei concept inovativ, menit sa acopere necesitatile zonei.

Main site or place of performance

Calarasi.

Award criteria

Termenul de predare a proiectului tehnic

5

Planul de management al calității lucrărilor executate

20

75

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Telford - Development software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 425,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 600,000 Euro

United Kingdom : London - Gas turbines

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 96.0 million Euro

United Kingdom : Coventry - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Malta : Luqa - Feasibility study, advisory service, analysis

Malta

Value: Not specified

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Provision of Consultancy Services for the Wallstreet Suite

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Coventry - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling