Tender description

„Achiziționare autobuze urbane medii second hand (9,50-10,50 m) – 6 buc.”.

Achizitia a 6 autobuze second hand de capacitate medie pentru transport public de persoane, cod CPV 34121100-2 Autobuze publice (Rev.2).

Operatorii economici vor transmite solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu cel putin 16 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, iar raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in conformitate cu prevederile art. 160 si 161 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se vor prezenta: documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi/balante contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul face dovada că deține capacitatea economico-financiară solicitată.

Note:

1) Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire;

2) Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2019 – 1 EUR = 4,7452 RON, 1 USD = 4,2379 RON; pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON, 1 USD = 3,9416 RON; pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525 RON;

3) În masura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevazută de legislația țării de origine/țării în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic, conform celor arătate mai sus.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri anuala generala. Media cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii 3 ani (2017, 2018 și 2019) să fie cel puțin de 1 400 000,00 RON.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Cerinta nr. 1: in cazul in care operatorii economici participa în asociere la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Cerinta nr. 2: ofertantul va prezenta informatii cu privire la tertul sustinator/tertii sustinători (dacă este cazul). Operatorul economic are dreptul să invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

Proportia de subcontractare. Ofertantul va prezenta informatii privind partea din contract pe care are eventual intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a prezenta datele de contact ale subcontractantilor, specializarea acestora, partile de lucrare ce urmeaza a fi subcontractate, precum si proportia de subcontractare, sub forma de „....%” din valoarea totala. Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala a subcontractantilor declarati se iau in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Modalitatea de indeplinire cerinta 1: operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente:

(a) initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre membrii asocierii (DUAE separat/separate,

(b) se va prezenta un acord de asociere (Formular nr. 2 din sectiunea „Formulare si modele de documente”) care va trebui legalizat de asocierea câstigatoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

Modalitatea de indeplinire cerinta 2: operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente:

(a) initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre tertul sutinator (DUAE separat). 1) Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (ofertant, ofertant asociat, tert susinator) în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte atasand angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probeaza cele declarate in DUAE si asumate în angajament/angajamente.

Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente:

(a) initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre subcontractant (DUAE separat),

(b) acordul de subcontractare (Formular nr. 4 din sectiunea „Formulare si modele de documente”) incheiat intre ofertant si subcontractant care va cuprinde cel putin informatiile prevazute la art. 218 din Legea 98/2016, precum si art. 150 din H.G. 395/2016, documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Acordul de subcontractare va fi prezentat in SEAP, semnat electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Neincadrarea in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Ofertantul (individual/asociere) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016. Deasemenea, conform cu prevederile art. 170 si 183 din Legea 98/2016, subcontractantii si tertii sustinatori declarati in cadrul ofertei nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 60. In conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta mentioneaza la nivelul FDA si in cadrul declaratiei pe propria raspundere, persoanele cu functii decizionale inclusiv persoana din partea furnizorului de servicii auxiliare.

Astfel, persoanele fata de care se raporteaza ofertantul (individual/asociere), subcontractantul si tertul sustinator cu privire la neincadrarea in situatiile prev. de art. 59 si 60 din Legea 98/2016 sunt:

— director general, Melin Murat,

— director exploatare, Voinea Constantin,

— administrator, Mihail George Staicu,

— sef Compartiment Achizitii, Romulus Langa,

— contabil sef, Buzatu Elena,

— furnizor servicii auxiliare achizitiei, Lusneac Adrian Marian.

Modalitate de indeplinire: prezentare DUAE de catre operatorul economic in cazul ofertei individuale, de catre operatorii economici in cazul ofertei comune (asociere), de catre subcontractanti si tertii sustinatori, daca sunt nominalizati in oferta. Odată cu DUAE se prezintă de către ofertant (individual/grup operatori), subcontractanți și/sau terți susținători – declaratie pe propria răspundere privind neincadrarea in situațiile prevăzute de art. 60 din Legea 98/2016;

2) Ofertantul (individual/asociere) nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in Legea 98/2016 – art. 164, 165 si 167. De asemenea, conform cu prevederile art. 170 si 183 din Legea 98/2016 – subcontractantii si tertii sustinatori declarati in cadrul ofertei nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute de art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitate de indeplinire: prezentare DUAE de catre operatorul economic in cazul ofertei individuale, de catre operatorii economici in cazul ofertei comune (asociere), de catre subcontractanti si tertii sustinatori, daca sunt nominalizati in oferta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat/subcontractant sau tert sustinator, dupa caz), conform art. 196 alin.(2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare emise de ANAF si autoritatea locala privind lipsa debitelor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat al statului si catre bugetul local pentru sediul social, sedii secundare si puncte de lucru pentru care exista obligatii de plata, conform informatiilor din certificatul constatator ORC;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: documentele trebuie sa prezinte informatii actuale la momentul prezentarii. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. In cazul in care in tara de rezidenta […] detalii pe www.e-licitatie.roProcedură

Tip de concurs
Open
Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-03-20

15:00

In SEAP.

Data
2020-03-20
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-07-20
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Ecotrans STCM S.R.L.

Șoseaua Banatului nr. 109A, etaj 2

Chitila

077045

+40 786601280

[email protected]

www.stcm.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures

Eventualele contestatii se pot depune la C.N.S.C. si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei: 10 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.

Data expedierii prezentului anunț
2020-02-12
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP catre solicitantul clarificarii la sectiunea „Intrebari”, iar catre toti operatorii economici la rubrica de „Documentatie, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc ce au preturi egale. In situatia în care se constata egalitate de pret, în vederea incheierii contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantilor în cauza o noua oferta de pret prin transmiterea unei solicitari de clarificare in SEAP, la rubrica „Intrebari”, la care operatorii economici vor raspunde online, in SEAP. Toate documentele se depun in SEAP scanate si semnate cu semnatura electronica. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se face prin accesarea urmatoarelor link-uri: https www.e-licitatie.ro

Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 34121100

Bidding information

Bidding deadline

20 Mar 2020

20 days remaining

Total estimated value

RON 1.4 million

Locations

România, Chitila

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.4 million

„Achiziționare autobuze urbane medii second hand (9,50-10,50 m) – 6 buc.”.

Achizitia a 6 autobuze second hand de capacitate medie pentru transport public de persoane, cod CPV 34121100-2 Autobuze publice (Rev.2).

Autobuzele cu propulsie diesel sunt necesare pentru deservirea traseelor de transport public in zona București-Chitila-Mogoșoaia si trebuie sa ofere o alternativa la deplasarea cu autoturismul personal.

Autobuzele trebuie să se încadreze într-o serie de condiții tehnice și funcționale necesare pentru îndeplinirea cerințelor de exploatare.

Acestea vor fi echipate cu dotări minime impuse pentru a oferi siguranță și confort pasagerilor în timpul deplasării.

In scopul reducerii cheltuielilor ocazionate de mentenanță și exploatare, cele 6 autobuze de capacitate medie din flotă vor fi de același tip, având aceleași componente și dotări.

Autobuzele trebuie să fie proiectate şi fabricate în conformitate cu documentele de standardizare aflate în vigoare în România și să respecte reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice.

Cerintele caietului de sarcini sunt considerate ca minimale. In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor impuse.

Additional information

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în SEAP conform Legii nr. 98/2016.

Formularul DUAE poate fi accesat si completat la urmatorul link: e-licitatie

Main site or place of performance

Orasul Chitila, judetul Ilfov.

Award criteria

Existența a unui service autorizat de producător în București sau jud. Ilfov

5

Numărul de km a autobuzelor

30

65

SIMILAR TENDERS

Spain : Barcelona - Provision of CAD Design Support Services

Spain

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Bristol - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Sligo - Engineering services

Ireland

Value: 110,000 Euro

Hungary : Budapest - Provision of Mobile Voice and Data Communication Services for CEPOL

Hungary

Value: 240,000 Euro

United Kingdom : Derby - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Norway : Rong - Construction work for art and cultural buildings

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Denmark : Fredericia - Construction supervision services

Denmark

Value: 8.0 million Danish Krone