Tender description

Incheierea unor acorduri-cadru furnizare medicamente pentru pacientii inclusi in Programul National de Hemofilie Talasemie (lot 1-8) si cei spitalizati in alte sectii ale spitalului. Toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul in caietul de sarcini si anexa. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 20 contracte subsecvente, in functie de alocarile bugetare si necesarul sectiilor. Durata acordurilor-cadru va fi de 24 luni. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru, printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, de la data incheierii acordurilor-cadru de către Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii. Avand in vedere ca este nevoie urgenta de medicamentele utilizate in cadrul Programului de Hemofilie Talasemie, se impune reducerea termenului de depunere a ofertelor de la 30 zile la 15 zile pentru incheierea cat mai urgenta a acordur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire,cu informatiile aferente situatiei lor,

— odata cu DUAE, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager: dr. Cornel Aldea, Director Medical: dr. Burac Lucia, Director financiar contabil: ec. Lia Orzea, Director de îngrijiri: as. med. Claudia Suciu, președintele comisiei de evaluare a ofertelor: Guțoiu Daniela, membri în comisia de evaluare a ofertelor: farmacist Voștinaru Simona, dr. Blag Cristina, membru de rezerva: farmacist Ținca Laura.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, si trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, alte documente, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (art.173 din Legea 98/2016).

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului si ca este autorizat sa comercializeze medicamentele ofertate.

Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE in sensul detinerii, de catre toti operatorii participanti la procedura, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar.

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conf art.60 alin.(4) din H.G. nr.395/2016 si sa fie valabile la data depunerii acestora.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Autorizatie de distributie en gros eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului si... detalii pe www.e-licitatie.roProcedură

Ora locală
15:00
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-03-02

15:00

In SEAP.

Data
2020-03-02
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-07-02

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Serviciul Juridic al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

Str. Moţilor nr. 68

Cluj-Napoca

400370

+40 264597937

[email protected]

+40 264597937

www.pedicluj.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenul pentru procedura de contestație este conform art. 8 din Legea 101/2016, de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.
Data expedierii prezentului anunț
2020-02-11
Informații suplimentare

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

In cazul în care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, dupa aplicarea criteriului de atribuire, atunci, în vederea incheierii acordului-cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa online in SEAP, sectiunea „Intrebari”/lot, se va raspunde cu o noua oferta online sau dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial.

Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau in caz de mentinere a egalitatii, lotul va fi anulat. Pentru reofertare se accepta, pret/forma de ambalare, cu maxim 2 zecimale.

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Main CPV code 33621200

Bidding information

Bidding deadline

2 Mar 2020

8 days remaining

Total estimated value

RON 3.5 million

Locations

România, Cluj-Napoca

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

LEVOCARNITINUM 100mg/ml

Value

RON 2,492

LEVOCARNITINUM 100mg/ml

Forma farmaceutica: sol.orala

Concentratie: 100mg/ml

Unitate terapeutica: flacon*10ml

Cantitate min/max CS: 167 / 334

Cantitate min/max AC: 1600 / 2000

Valoare min/max CS (lei): 208,08 / 416,16

Valoare min/max AC (lei): 1993,6 / 2492

Garantie de participare (lei): 4,16

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI

Value

RON 628,693

EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI

Forma farmaceutica: pulb+solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 1000UI

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 9 / 18

Cantitate min/max AC: 84 / 105

Valoare min/max CS (lei): 53888,04 / 107776.08

Valoare min/max AC (lei): 502955.04 / 628693,8

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg /ml

Value

RON 3,835

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg /ml

Forma farmaceutica: susp. orala

Concentratie: 25mg/5mg /ml

Unitate terapeutica: flacon*100ml

Cantitate min/max CS: 42 / 84

Cantitate min/max AC: 400 / 500

Valoare min/max CS (lei): 322,14 / 644,28

Valoare min/max AC (lei): 3068 / 3835

Garantie de participare (lei): 6,44

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 250UI

Value

RON 127,776

MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 250UI

Forma farmaceutica: pulb. + solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 250UI

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 17 / 34

Cantitate min/max AC: 160 / 200

Valoare min/max CS (lei): 10860,96 / 21721,92

Valoare min/max AC (lei): 102220,8 / 127776

Garantie de participare (lei): 217,22

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

COMBINATII POTASIU/MAGNEZIU (ASPACARDIN)

Value

RON 2,214

COMBINATII POTASIU/MAGNEZIU (ASPACARDIN)

Forma farmaceutica: comprimat

Concentratie: 39 mg/12 mg

Unitate terapeutica: comprimat

Cantitate min/max CS: 300 / 600

Cantitate min/max AC: 2880 / 3600

Valoare min/max CS (lei): 184,5 / 369

Valoare min/max AC (lei): 1771,2 / 2214

Garantie de participare (lei): 3,69

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

ACIDUM ASCORBICUM 750mg/5ml

Value

RON 3,681

ACIDUM ASCORBICUM 750mg/5ml

Forma farmaceutica: sol. inj.

Concentratie: 750mg/5ml

Unitate terapeutica: flacon*5ml

Cantitate min/max CS: 75 / 150

Cantitate min/max AC: 720 / 900

Valoare min/max CS (lei): 306,75 / 613,5

Valoare min/max AC (lei): 2944,8 / 3681

Garantie de participare (lei): 6,14

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema

Value

RON 2,600

ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema

Forma farmaceutica: crema

Concentratie: 20 MG pe gram

Unitate terapeutica: tub*15g

Cantitate min/max CS: 17 / 34

Cantitate min/max AC: 160 / 200

Valoare min/max CS (lei): 221 / 442

Valoare min/max AC (lei): 2080 / 2600

Garantie de participare (lei): 4,42

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

MESALAZINUM 500mg

Value

RON 3,932

MESALAZINUM 500mg

Forma farmaceutica: compr. gastrorez.

Concentratie: 500mg

Unitate terapeutica: compr. Gastrorez.

Cantitate min/max CS: 333 / 666

Cantitate min/max AC: 3200 / 4000

Valoare min/max CS (lei): 327,41 / 654,81

Valoare min/max AC (lei): 3146,24 / 3932,8

Garantie de participare (lei): 6,55

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI SI FACTOR VON WILLEBRAND 375 UI FVW (Immunate)

Value

RON 160,135

FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI SI FACTOR VON WILLEBRAND 375 UI FVW (Immunate)

Forma farmaceutica: pulb.+solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 500 UI FVIII/375 UI FVW

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 21 / 42

Cantitate min/max AC: 200 / 250 V

Aloare min/max CS (lei): 13451,34 / 26902,68

Valoare min/max AC (lei): 128108 / 160135

Garantie de participare (lei): 269,03

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

FACTOR VIII DE COAGULARE 1000UI FVIII SI FACTOR VON WILLEBRAND 750 UI FVW (Immunate)

Value

RON 331,577

FACTOR VIII DE COAGULARE 1000UI FVIII SI FACTOR VON WILLEBRAND 750 UI FVW (Immunate)

Forma farmaceutica: pulb.+solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 1000 UI FVIII/750 UI FVW

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 21 / 42

Cantitate min/max AC: 200 / 250

Valoare min/max CS (lei): 27852,51 / 55705,02

Valoare min/max AC (lei): 265262 / 331577,5

Garantie de participare (lei): 557,05

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 500UI

Value

RON 366,936

MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 500UI

Forma farmaceutica: pulb. + solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 500UI

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 25 / 50

Cantitate min/max AC: 240 / 300

Valoare min/max CS (lei): 30578 / 61156

Valoare min/max AC (lei): 293548,8 / 366936

Garantie de participare (lei): 611,56

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 1000UI

Value

RON 722,067

MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 1000UI

Forma farmaceutica: pulb. + solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 1000UI

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 25 / 50

Cantitate min/max AC: 240 / 300

Valoare min/max CS (lei): 60172,25 / 120344,5

Valoare min/max AC (lei): 577653,6 / 722067

Garantie de participare (lei): 1203,45

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

COMBINATII VITAMINA B COMPLEX SIROP

Value

RON 5,324

COMBINATII VITAMINA B COMPLEX SIROP

Forma farmaceutica: sirop

Concentratie: Unitate terapeutica: flacon*125ml

Cantitate min/max CS: 46 / 92

Cantitate min/max AC: 440 / 550

Valoare min/max CS (lei): 445,28 / 890,56

Valoare min/max AC (lei): 4259,2 / 5324

Garantie de participare (lei): 8,91

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT (FERRUM HAUSMANN) 50 mg/ml

Value

RON 5,395

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT (FERRUM HAUSMANN) 50 mg/ml

Forma farmaceutica: picaturi orale

Concentratie: 50 mg/ml

Unitate terapeutica: flacon*30ml

Cantitate min/max CS: 42 / 84

Cantitate min/max AC: 400 / 500

Valoare min/max CS (lei): 453,18 / 906,36

Valoare min/max AC (lei): 4316 / 5395

Garantie de participare (lei): 9,06

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250mg

Value

RON 9,208

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250mg

Forma farmaceutica: caps

Concentratie: 250mg

Unitate terapeutica: caps

Cantitate min/max CS: 833 / 1666

Cantitate min/max AC: 8000 / 10000

Valoare min/max CS (lei): 767,03 / 1534,05

Valoare min/max AC (lei): 7366,4 / 9208

Garantie de participare (lei): 15,34

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

COMBINATII (GEL X ORAL SPRAY)

Value

RON 10,535

COMBINATII (GEL X ORAL SPRAY)

Forma farmaceutica: spray oral

Concentratie: Unitate terapeutica: flacon*100ml

Cantitate min/max CS: 12 / 24

Cantitate min/max AC: 112 / 140

Valoare min/max CS (lei): 903 / 1806

Valoare min/max AC (lei): 8428 / 10535

Garantie de participare (lei): 18,06

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI

Value

RON 683,200

TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI

Forma farmaceutica: pulb+solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 1000 UI

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 23 / 46

Cantitate min/max AC: 224 / 280

Valoare min/max CS (lei): 56120 / 112240

Valoare min/max AC (lei): 546560 / 683200

Garantie de participare (lei): 1122,4

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT

Value

RON 5,475

COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT

Forma farmaceutica: unguent

Concentratie:

Unitate terapeutica: tub*30g

Cantitate min/max CS: 25 / 50

Cantitate min/max AC: 240 / 300

Valoare min/max CS (lei): 456,25 / 912,5

Valoare min/max AC (lei): 4380 / 5475

Garantie de participare (lei): 9,13

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

MONTELUKASTUM 4mg

Value

RON 3,148

MONTELUKASTUM 4mg

Forma farmaceutica: compr. mast.

Concentratie: 4mg

Unitate terapeutica: compr. mast.

Cantitate min/max CS: 133 / 266

Cantitate min/max AC: 1280 / 1600

Valoare min/max CS (lei): 261,68 / 523,36

Valoare min/max AC (lei): 2518,4 / 3148

Garantie de participare (lei): 5,23

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

HEPARINUM 25000UI

Value

RON 41,972

HEPARINUM 25000UI

Forma farmaceutica: sol.inj.

Concentratie: 5000UI/ML

Unitate terapeutica: flacon*5ml

Cantitate min/max CS: 117 / 234

Cantitate min/max AC: 1120 / 1400

Valoare min/max CS (lei): 3507,66 / 7015,32

Valoare min/max AC (lei): 33577,6 / 41972

Garantie de participare (lei): 70,15

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

COMBINATII (TONOTIL -N)

Value

RON 8,900

COMBINATII (TONOTIL -N)

Forma farmaceutica: pulb. + sol. pt. sol. orala

Concentratie: 170 mg pulb. pt. sol. orala

Unitate terapeutica: flacon*10ml

Cantitate min/max CS: 208 / 416

Cantitate min/max AC: 2000 / 2500

Valoare min/max CS (lei): 740,48 / 1480,96

Valoare min/max AC (lei): 7120 / 8900

Garantie de participare (lei): 14,81

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 500 UI

Value

RON 345,800

TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 500 UI

Forma farmaceutica: pulb+solv. pt. sol. inj.

Concentratie: 500 UI

Unitate terapeutica: flacon

Cantitate min/max CS: 23 / 46

Cantitate min/max AC: 224 / 280

Valoare min/max CS (lei): 28405 / 56810

Valoare min/max AC (lei): 276640 / 345800

Garantie de participare (lei): 568,1

Main site or place of performance

Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca

Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Anaesthesia devices

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - X-ray devices

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Operating-theatre devices

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Prescot - Lift installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Kirkwall - Freight transport agency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified