This tender in no longer available.

Tender description

Furnizare diverse produse alimentare, respectiv: brânză telemea maturată de vacă (CPV 15541000-2), iaurt (CPV 15551300-8), file de pește proaspăt – păstrăv (CPV 15211000-0), file de pește proaspăt – crap românesc (CPV 15211000-0), file de pește congelat – păstrăv (CPV 15220000-6), file de pește congelat – crap românesc (CPV 15220000-6), cereale integrale simple – fulgi de grâu (CPV 15613310-4) pentru unităţile militare din Forţele Navale. Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte cinci zile lucrătoare de la primirea acestora.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat – experienţa similară, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii trei ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât:

— 95 700,00 RON – pentru lotul 1 – brânză telemea maturată de vacă;

— 52 808,00 RON – pentru lotul 2 – iaurt;

— 179 720,00 RON – pentru lotul 3 – file de pește proaspăt – păstrăv;

— 184 172,00 RON – pentru lotul 4 – file de pește proaspăt – crap românesc;

— 22 000,00 RON – pentru lotul 5 – file de pește congelat – păstrăv;

— 19 240,00 RON – pentru lotul 6 – file de pește congelat – crap românesc;

— 15 388,10 RON – pentru lotul 7 – cereale integrale simple – fulgi de grâu, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.

În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct. În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/acte constatatoare/certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari.

Note: conversia valorilor se va face la cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2020 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare. Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proportia de subcontractare. Dacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei. Completarea DUAE distinct. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Completarea DUAE distinct. Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/acte constatatoare/certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respective. Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.

Completarea DUAE. Subcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE. Notă: documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016.

Odată cu oferta, operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia să completeze şi să prezinte:

— DUAE (inclusiv pentru asociaţi/terţii susţinători/subcontractanţi – dacă este cazul);

— declaraţia privind conflictul de interese, conform art. 60 din Legea 98/2016 – Formular nr. 3;

— angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia (dacă este cazul);

— acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere (dacă este cazul).

Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul UM 02022:

— conducătorul autorităţii contractante: Gîdiuţă Victor – comandant;

— membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire:

—— Munteanu Valentin – locţiitor al comandantului;

—— Fluture Gigi Daniel – sef de Stat Major;

—— Ablai Cristina – contabil şef;

—— Preda Mădălina – consilier juridic;

—— Olteanu Ioana – consilier juridic.

Alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenta conţinutul documentaţiei de atribuire si/sau procedura de atribuire – comisia de evaluare: Pîrvulescu Eugen, Fundeanu Ana Maria, Băjan Liliana, Patrascu Octavian (membru de rezervă), Ponov Daniela (membru de rezervă), Gavrilă Mihaela (membru de rezervă). Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al ofertantului şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente prin care se demonstrează faptul că ofertantul poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice (dacă este cazul);

— alte documente edificatoare (dacă este cazul).

(b) Se solicită pentru persoane juridice/fizice străine:

— declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate.

Notă 1: autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, conform art. 165, 166 din Legea 98/2016.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că aceştia sunt legal constituiţi, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că au capacitatea de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv de către terţul susţinător/subcontractant – dacă este cazul) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele care fac dovada înregistrării se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Pentru dovedirea înregistrării se va prezenta:

— pentru persoane juridice/fizice romane: certificatul constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Informaţiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.

— Pentru persoane juridice/fizice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.

În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.

Informaţiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-07-29

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-07-29
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-10-29
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic.

Terţul susţinător va depune o declaraţie care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele privind susţinerea DUAE.

Operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor, în concordanţă cu numărul de zile specificat la pct. I.1 din fişa de date a achiziţiei, numai prin intermediul SEAP.

Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte cinci zile lucrătoare de la primirea acestora.

Acordul-cadru se va încheia cu maximum trei operatori economici, clasaţi în ordinea crescătoare a ofertelor de preţ.

Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice şi financiare: in cazul în care în scopul verificării documentelor de calificare, a conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic.

În perioada de evaluare ofertanţii vor urmări solicitările de clarificări în cadrul directorului „Întrebări” şi vor răspunde prin completarea spaţiului creat, respectiv prin ataşarea documentelor solicitate.

Autoritatea contractantă delegată va transmite răspunsul la clarificări numai prin intermediul SEAP.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din următoarele modalităţi de comunicare: fax/mail.

Pe timpul derulării acordului-cadru, atribuirea unui contract subsecvent se face operatorului economic clasat pe primul loc. Atunci când, din motive obiective sau operatorul economic plasat pe primul loc este în imposibilitatea de a încheia/derula un contract subsecvent, atribuirea contractului subsecvent se face operatorului economic plasat pe următorul loc în clasament.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Compartimentul juridic al UM 02022 Constanţa

Str. Fulgerului nr. 99

Constanța

900371

+40 241610064

[email protected]

+40 241610064

www.bazanavala.ro

Main CPV code 15211000

Bidding information

Bidding deadline

29 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.1 million

Locations

România, Constanța

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Cereale integrale simple – fulgi de grâu

Value

RON 30,726

Cereale integrale simple – fulgi de grâu

Furnizare cereale integrale simple – fulgi de grâu pentru perioada 1.7.2020-30.6.2021.

Acord-cadru: minimum 5 880 kg, maximum 6 220 kg.

Contract subsecvent: minimum 490 kg, maximum 3 115 kg.

Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului-cadru.

Valoarea estimată (RON fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este 15 388,10 RON.

Main site or place of performance

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini.

File de pește proaspăt – păstrăv

Value

RON 358,280

File de pește proaspăt – păstrăv

Furnizare – file de pește proaspăt – păstrăv, pentru perioada 1.7.2020-30.6.2021.

Acord-cadru: minimum 8 040 kg, maximum 8 957 kg.

Contract subsecvent: minimum 670 kg, maximum 4 493 kg.

Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului-cadru.

Valoarea estimată (RON fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este 179 720,00 RON.

Main site or place of performance

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini.

Iaurt

Value

RON 104,213

Iaurt

Furnizare iaurt pentru perioada 1.7.2020-30.6.2021.

Acord-cadru: minimum 21 600 kg, maximum 22 655 kg.

Contract subsecvent: minimum 1 800 kg, maximum 11 480 kg.

Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului-cadru.

Valoarea estimată (RON fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este 52 808,00 RON.

Main site or place of performance

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini.

File de pește congelat – crap românesc

Value

RON 35,800

File de pește congelat – crap românesc

Furnizare file de pește congelat – crap românesc, pentru perioada 1.8.2020-31.7.2021.

Acord-cadru: minimum 600 kg, maximum 895 kg.

Contract subsecvent: minimum 50 kg, maximum 481 kg.

Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului-cadru.

Valoarea estimată (RON fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este 19 240,00 RON.

Main site or place of performance

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini.

File de pește proaspăt – crap românesc

Value

RON 367,196

File de pește proaspăt – crap românesc

Furnizare file de pește proaspăt – crap românesc, pentru perioada 1.7.2020-30.6.2021.

Acord-cadru: minimum 8 040 kg, maximum 8 956 kg.

Contract subsecvent: minimum 670 kg, maximum 4 492 kg.

Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului-cadru.

Valoarea estimată (RON fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este 184 172,00 RON.

Main site or place of performance

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini.

File de pește congelat – păstrăv

Value

RON 41,272

File de pește congelat – păstrăv

Furnizare file de pește congelat – păstrăv, pentru perioada 1.8.2020-31.7.2021.

Acord-cadru: minimum 600 kg, maximum 938 kg.

Contract subsecvent: minimum 50 kg, maximum 500 kg.

Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului-cadru.

Valoarea estimată (RON fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este 22 000,00 RON.

Main site or place of performance

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini.

Brânză telemea maturată de vacă

Value

RON 188,760

Brânză telemea maturată de vacă

Furnizare brânză telemea maturată de vacă 1.7.2020-30.6.2021.

Acord-cadru: minimum 10 200 kg, maximum 11 440 kg.

Contract subsecvent: minimum 850 kg, maximum 5 800 kg.

Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului-cadru.

Valoarea estimată (RON fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru este 95 700,00 RON.

Main site or place of performance

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bø i Telemark - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 24.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Harrogate - Procurement software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Dairy products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Technical testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 485,835 Pound Sterling