This tender in no longer available.

Tender description

Lucrările de proiectare si executie pentru „Reabilitare conducta de aductiune apa potabila GA Eforie Nord-Agigea, reabilitare conducte de aductiune apa potabila GA Constanta Sud-Lazu-Agigea-GA Eforie Nord. Rezervoare, statie de pompare, statie de clorare, retele de incinta din comuna Costinesti, reabilitare gospodarie de apa Eforie Nord, statie de clorare si instalare grup de pompare pentru localitatea Agigea, judetul Constanta”, includ:

— obiect 1 – reabilitare aductiuni GA Constanta Sud-Agigea-Eforie Nord-Agigea;

— obiect 2 – reabilitare gospodarie de apa Costinesti;

— obiect 3 – reabilitare gospodarie de apa Eforie Nord.

Lucrarile includ:

(a) activitati de proiectare care fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investitie descrise in caietul de sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(g) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni;

(h) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7), reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

Durata de executie a obiectelor de lucrari va fi:

— obiect 1 – 22 de luni (660 de zile);

— obiect 2 – 16 luni (480 de zile);

— obiect 3 – 22 de luni (660 de zile).

Lucrarile aferente celor trei obiecte vor fi demarate simultan si vor fi realizate in termenul prevazut pentru fiecare.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a dus la bun sfarsit/ finalizat lucrari de construiré/reabilitare/modernizare/extindere retele de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide in lungime cumulata de cel putin 15 km. Se acepta insumarea lungimilor aferente retelelor executate in cadrul a máximum 2 contracte. Nota: 1. Prin ”lucrari duse la bun sfârsit” în cadrul perioadei de 5 ani calculată conf art. 13, se întelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de pv de recepţie întocmit în conf cu preved legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul ctr; sau b) lucrări recepţionate însoţite de pv la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de pv de recepţie finală. 2. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului de depunere a ofertelor, respectiv se va raporta la noul termen limita de depunere a ofertelor, stabilit in urma decalarii acestuia. 3. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul va confirma faptul că va sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, of are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul sustinator(i) va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 op ec si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul,in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert sustinator Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vorconstitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri Media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sa fie de minim 50.000.000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa DUAE – Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat” de catre op participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizat de catre ofertanti informatii cum ar fi: obiectul contractului cu Beneficiarul, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. Docum. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: Pentru contractele de lucrari: - extrase relevante ale contractului/documente/ certificate (ex. procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Pentru contractele de servicii de proiectare: - extrase relevante ale contractului/documente/ certificate (ex. procesul-verbal de aprobare a documentatiei, la nivel PT, de catre Beneficiarul investitiei) care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor / lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Nota: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR. Terti sustinatori Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Op ec va prezenta odata cu oferta angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica Odata cu angajamentul de sustinere, of are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, doc care se vor constitui anexa la respectivul angajament.

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea serviciilor care urmeaza a fi prestate de catre subcontractanti. Necompletarea acordului de subcontractare cu inf minime solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari. In conf cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, EC are obligatia de a solicita, la încheierea ctr, prezentarea ctr încheiate între contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Ctr de subcontractare prezentate la incheierea ctr de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine procentul la care se ridica partea/partile subcontractate; procentul de subcontractare va fi inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta, -declaratie/declaratii pe proprie raspundere din partea subantreprenorului/subantreprenorilor prin care isi exprima acceptul / refuzul privind plata directa de catre Beneficiarsi - se vor constitui in anexa la ctr de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Ctr de Sub vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Of desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.

O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

O Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Felix Stroe – Director General;

2. Aurel Presura - Director General Adjunct;

3. Tereza Baranescu - Director Economic;

4. Elena Sfrija - Director Juridic;

5. Ion Preda - Director Dezvoltare si Finantari Externe;

6. Stelian Budes - Director Adjunct Dezvoltare si Finantari Externe;

7. Adriana Lascu - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;

8. Stelian Marius Caracoti- Manager Proiect;

9. Maria Boghici - Manager Proiect UIP-D;

10. Cristian Ionut Diaconu - Sef Serv Juridic;

11. Daniela Madalina Tudose – Sef Birou Achizitii Finantare Externa;

12. Iulian Georgescu-Sef Birou Analiza Economica, Prognoza si Control

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata in limba romana.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt:

Documente de confirmare:

— Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,

— Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia,

— Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-09-11

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Data
2020-09-11
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2021-01-11
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

— Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrari este sub incidența Clauzei suspensive- ANEXA la DA,

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,

— Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectele contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SICAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si entitatea contractanta,

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si obtine cel mai mare punctaj total,

— Durata contractului de executie este de 660 zile (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, din care 180 zile proiectare si 480 zile executie.

Durata de executie a obiectelor de lucrari va fi:

— Obiect 1 – 22 luni (660 de zile),

— Obiect 2 – 16 luni (480 de zile),

— Obiect 3 – 22 luni (660 de zile).

Lucrarile aferente celor 3 obiecte vor fi demarate simultan si realizate in durata prevazuta.

Durata perioadei de garantie este de 1095 zile.

NOTA

Avand in vedere faptul că începând cu data de 08.04.2019 în SICAP a fost integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa individual DUAE in SICAP, conform instructiunilor date de ANAP si a Ghidului de utilizare.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Persoana vatamata se poate adresa Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

RAJA S.A Constanța

Str. Călărași nr. 22-24

Constanța

900590

+40 241664046

[email protected]

+40 241662577

http://www.rajac.ro/

Main CPV code 45231100

Bidding information

Bidding deadline

11 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 64.7 million

Locations

România, Constanța

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 64.7 million

Contractul de lucrari cuprinde proiectare si executie pentru:

Obiect 1 - Reabilitare aductiuni GA Constanta Sud - Agigea - Eforie Nord - Agigea

 Obiect 1.1 Reabilitare aductiuni GA Constanta Sud – Lazu – Agigea – GA Eforie Nord

 Obiect 1.2 Reabilitare aductiune (magistrala) GA Eforie Nord – retea de distributie Agigea

Obiect 2 – Reabilitare Gospodarie de apa Costinesti

 Obiect 2.1 Statie electroclorare GA Costinesti

 Obiect 2.2 Camera vane rezervoare existente (2x1000 m3)

 Obiect 2.3 Statie de pompare a apei tratate GA Costinesti

 Obiect 2.4 Imprejmuire incinta GA Costinesti

 Obiect 2.5 Iluminat exterior incinta GA Costinesti

 Obiect 2.6 Instalatie de paratrasnet in incinta GA Costinesti

 Obiect 2.7 Sistem de securitate antiefractie in incinta GA Costinesti

 Obiect 2.8 Cladire pentru generator de urgenta in incinta GA Costinesti

 Obiect 2.8.1 Generator electric de rezerva

 Obiect 2.9 Dispecerat SCADA local nou

 Obiect 2.10 Retele de incinta GA Costinesti

 Obiect 2.11 Amenajari (drumuri, alei si platforme) incinta GA Costinesti

Obiect 3 – Reabilitare Gospodarie de apa Eforie Nord

 Obiect 3.1 Statie electroclorare GA Eforie Nord

 Obiect 3.2 Camere de vane rezervoare existente (2x5000 m3)

 Obiect 3.3 Grup nou de pompare pentru Agigea

 Obiect 3.4 Imprejmuire incinta GA Eforie Nord

 Obiect 3.5 Iluminat exterior incinta GA Eforie Nord

 Obiect 3.6 Instalatie de paratrasnet in incinta GA Eforie Nord

 Obiect 3.7 Sistem de securitate antiefractie in incinta A Eforie Nord

 Obiect 3.8 Cladire pentru generator de urgenta in incinta GA Eforie Nord

 Obiect 3.8.1 Generator electric de rezerva

 Obiect 3.9 Extindere dispecerat SCADA GA Eforie Nord

 Obiect 3.10 Retele de incinta GA Eforie Nord

 Obiect 3.11 Amenajari (drumuri, alei si platforme) incinta GA Eforie Nord

Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde Perioada de Garantie de 1095 zile

Main site or place of performance

Judetul Constanta

Award criteria

Pentru factorul de evaluare „ Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, cu evidentierea resurselor umane şi a activităţilor”a fost stabilit un numar de 3 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. A se vedea Anexa - Fisa de acordare punctaj.

30

Descriere: Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25. Costul operational anual care se va lua in calculul punctajului tehnic, este suma costurilor operationale anuale pentru obiectele: Ob.2 +Ob.3, pentru o perioada de 25 ani de exploatare iar pentru evaluarea financiara se va tine cont de preturile unitare din cap. G0 – Colectare de date.

10

Pretul ofertei

60

Yes

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

SIMILAR TENDERS

Norway : Gjøvik - Civil engineering consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Horten - Church construction work

Norway

Value: 1.8 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Electrical services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Elverum - Repair and maintenance services of electrical building installations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Didcot - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.1 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling