This tender in no longer available.

Tender description

Se doreste achizitionarea de produse consumabile necesare pentru derularea proiectului „Genomică funcțională în infecții severe (FUSE)”, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (Contract de finanțare 31/1.9.2016, ID- P-37-745).

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 și va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE, din documentația de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, scanate și semnate electronic extins, numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz), până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Aceste documente sunt:

(a) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind obligațiile de plată la bugetul consolidat al statului privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc.) la momentul prezentării certificatului sau valoarea acestor datorii se încadreaza în pragurile prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, după caz;

d) alte documente edificatoare, după caz.

2. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Formularul 1, scanat și semnat electronic extins, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

— Gheonea Dan Ionuţ – rector;

— Dinescu Sorin Nicolae – prorector;

— Ioana Mihai – prorector;

— Gheonea Cristian – prorector;

— Mercuț Veronica – prorector;

— Ciurea Marius Eugen – Decan Facultatea de Medicină;

— Camen Adrian – Decan Facultatea de Medicnă Dentară;

— Neamțu Johny – Decan Facultatea de Farmacie;

— Stănescu Georgeta Ligia – Decan Facultatea de Moașe și Asistență Medicală;

— Caragea Mihai Onălache – Director general administrativ;

— Gărăiman Dumitru Dan – Director general administrativ adjunct;

— Moldoveanu Adriana – Director economic;

— Barbu Sorina – șef Serviciu financiar contabil;

— Armășelu Sabin Giuliano – șef Birou achiziții publice;

— Cristea Cosmin Florian – consilier juridic;

— Streaţă Ioana – asistent universitar;

— Costache Anca-Lelia – asistent universitar.

Toţi operatorii economici participanți la procedură vor prezenta o declarație conform art. 60 din Legea 98/2016, odată cu depunerea DUAE.

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, valabil la data prezentării acestuia, din care să rezulte: adresa actuala și obiectul de activitate al societății.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

— Pentru persoanele fizice/juridice romane: operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului);

— Pentru persoanele fizice/juridice străine: operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (tradusă autorizat în limba română).

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.

Acest certificat, scanat și semnat electronic extins, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-18

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-18
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-18
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Informații suplimentare

— Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire în termenul prevăzut în anunţul de participare (numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 15). Orice solicitare de clarificare din partea ofertanţilor trebuie să fie semnată electronic extins şi să conţină în clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, fax, email, telefon, reprezentant legal). Raspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puţin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;

— Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informaţii cuprinse în propunerea tehnică şi în propunerea financiara considerate a fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală;

— Operatorii economici interesati vor completa DUAE in SICAP si vor depune, scanată şi semnată electronic extins, o declaraţie prin care se imputerniceşte un reprezentant din partea ofertantului care va semna electronic extins toate documentele depuse în cadrul procedurii online;

— Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, scanate şi semnate electronic extins, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative prezentate, trebuie să conţină informaţiile declarate/asumate prin DUAE,

— În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că pe primul loc sunt clasate două sau mai multe oferte cu punctaje egale, autoritatea contractantă va face departajarea după factorul de evaluare „preţ”. În cazul în care situaţia de egalitate se menţine, se vor solicita, prin intermediul SEAP, ca aceşti ofertanți să prezinte în SEAP noi oferte scanate şi semnate cu semnatură electronică extinsă. Contractul va fi încheiat cu primul ofertant (dacă este posibil) a cărui nouă ofertă are punctajul cel mai mare. Procesul se va relua până când este posibilă departajarea ofertelor și declararea câștigătorului;

— Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care procedura se anulează, ofertanţii vor fi notificaţi de către autoritatea contractantă. În niciun caz autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru daunele, indiferent de ce natură, legate de anularea procedurii, chiar dacă autoritatea contractantă a fost notificată în prealabil în acest sens;

— Autoritatea contractantă va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in documentaţia de atribuire, cu toate anexele specificate. Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10 Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 116,563

Locations

România, Craiova

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 116,563

Se dorește achiziționarea de produse consumabile conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

Award criteria

Termenul de livrare a produselor.

15

85

Yes

Proiectul „Genomică funcțională în infecții severe (FUSE)”, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (Contract de finanțare 31/1.9.2016, ID- P-37-745).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Devizes - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 190,000 Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Prefabricated buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Oxford - Industrial process control equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Livingston - Prefabricated buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 60.0 million Pound Sterling