Tender description

Furnizarea de: solutii perfuzabile, diverse medicamente, medicamente psiholeptice, medicamente pt. sistemul cardiovascular, vitamine, suplimente minerale, produse de contrast pentru radiologie.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate cu prevederile art.179 din Legea 98/2016,cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Prezentarea listei cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1:

Operatorii economici/subcontractantii propusi/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 din

Legea 98/2016,

Cerinta nr. 2:

Operatorii economici/subcontractantii propusi/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 din

Legea 98/2016,

Cerinta nr. 3:

Operatorii economici/subcontractantii propusi /tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 167 din

Legea 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor 1,2,3: se va completa DUAE de catre operatorii economici

Participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea

Autoritatii contrantante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii

Ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general

Consolidat (buget local, buget de stat, etc.), restante la momentul prezentarii.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

Respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum

Rezulta din Certificatul Constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cerinta nr.4:

Operatorii economici/subcontractantii propusi/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatii potential generatoare de

Conflict de interese prevazute la art. 58-63 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va depune o declaratie pe propria raspundere alaturi de DUAE

De catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, pana la data limita de depunere a ofertelor. Persoanele cu

Functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie

Sunt: Dr.Iman Radu Vasile – Manager interimar, Dr.Maziliu Delia-Maria – Director Medical, Ec.Simona Tilea – Director Financiar-

Contabil, As. Bololoi Elena – Director de ingrijiri, Farm sef, Stoian Angela, farm. Bibu Lidia,

Ref. Tirisi Maria- ref. Bosoanca Adrian, ref. Megan Luminita,jr.Fleancu Liliana -sef.birou achizitii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care

Sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul

Ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE

De catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative

Care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contrantante, doar

De catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ce se va intocmi la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente

Sunt: Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente

Emise in tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in documente trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.Procedură

Data
2020-07-01
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-10-01
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-07-01

15:00

In SEAP

Ora locală
15:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenele de exercitare a caii de atac (pentru contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala) sunt cele prevazute la art.

8 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informații suplimentare

Procedura de achizitie se va desfasura in doua faze:

1) Comisia de evaluare analizeaza DUAE in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, introduce in SEAP rezultatul admis/respins si comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei respingeri, iar celorlalti li se aduce la cunostiinta faptul ca se trece la etapa urmatoare de verificare;

2) Comisia de evaluare analizeaza si verifica fiecare oferta atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de

vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Aplica criteriul de atribuire si intocmeste clasamentul, introduce in SEAP rezultatul

admis/respins, comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei respingeri si deschide in SEAP sesiunea

pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, acordand un termen de raspuns. In

situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de

calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a

informatiilor cuprinse in DUAE. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii

ofertelor autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari“) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi

propuneri financiare (in sensul scaderii propunerii financiare initiale). Comisia de evaluare elaboreaza raportul procedurii, il incarca in

SEAP si informeaza ofertantii cu privire la rezultatul procedurii;

3. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentaţiei de atribuire. Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea „Intrebari“, iar raspunsurile vor fi publicate de entitatea contractanta in SEAP la sectiunea

„Documentatie si clarificari“;

4. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP, la sectiunea „Intrebari“, iar operatorii

economici vor transmite raspunsurile si eventualele documente solicitate de comisia de evaluare pe parcursul evaluarii ofertelor raspunsurile in SEAP la sectiunea „Intrebari “, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa;

5. Pt. vizualizarea DA încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Data expedierii prezentului anunț
2020-05-19 Main CPV code 33692500

Bidding information

Bidding deadline

1 Jul 2020

34 days remaining

Total estimated value

RON 3.7 million

Locations

România, Drobeta-Turnu Severin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

PHENOBARBITALUM 100 mg/ml SOL. INJ.

Value

RON 13,360

PHENOBARBITALUM 100 mg/ml SOL. INJ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =8000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ASPARTAT DE MAGNEZIU SI POTASIU(PANANGIN)

Value

RON 3,000

ASPARTAT DE MAGNEZIU SI POTASIU(PANANGIN) ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=6000CPR

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

FAMOTIDINUM 20MG

Value

RON 3,200

FAMOTIDINUM 20MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =20000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ACIDUM GADOTERICUM FLC.20ML

Value

RON 91,110

ACIDUM GADOTERICUM FLC.20ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=1000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ARIPIPRAZOLUM 10 MG

Value

RON 7,650

ARIPIPRAZOLUM 10 MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =5000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ARIPIPRAZOLUM 15 MG

Value

RON 12,500

ARIPIPRAZOLUM 15 MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=5000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NATRII HYDROGENI CARBONAS 8,4%flc.100ml

Value

RON 2,350

NATRII HYDROGENI CARBONAS 8,4%flc.100ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =500FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ACIDUM ASCORBICUM (Vitamina C)

Value

RON 81,800

ACIDUM ASCORBICUM (Vitamina C) ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=20000 SOL.INJ

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0,9 %-500 ml FL

Value

RON 427,500

NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0,9 %-500 ml FL ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =150000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

DEXTRANUM 70, 100G/L IN SOL. DE CLORURA DE SODIU

Value

RON 2,201

DEXTRANUM 70, 100G/L IN SOL. DE CLORURA DE SODIU ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=144FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

THIAMINUM (VITAMINA B1) 100mg/2ml

Value

RON 22,600

THIAMINUM (VITAMINA B1) 100mg/2ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=20000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CLORFENIRAM 4MG

Value

RON 1,200

CLORFENIRAM 4MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =12000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

AMINOVEN SOL.PERF. 10 % FL.500ML

Value

RON 22,785

AMINOVEN SOL.PERF. 10 % FL.500ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =1000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

GLICINA 1 %-MANITOL 1 % PUNGA

Value

RON 30,000

GLICINA 1 %-MANITOL 1 % PUNGA ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =1200FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

GLUCONAT DE CALCIU 94MG

Value

RON 115,600

GLUCONAT DE CALCIU 94MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 10000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

DEXTRANUM 70, 100G/L IN SOL. DE GLUCOZA 50 G/L

Value

RON 2,324

DEXTRANUM 70, 100G/L IN SOL. DE GLUCOZA 50 G/L ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =144 FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CEREBROLYSIN x 5 215.2MG/ML - 10ML SOL. INJ./PERF.

Value

RON 516,600

CEREBROLYSIN x 5 215.2MG/ML - 10ML SOL. INJ./PERF. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=35000 FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

HYDROCORTISONE 100 MG LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ.

Value

RON 36,720

HYDROCORTISONE 100 MG LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=12000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NEPHROTECT. SOL.PERF. FL.250ML

Value

RON 400

NEPHROTECT. SOL.PERF. FL.250ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=200FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

GLUCOSUM SOL.PERF 10 %-500ML FL.

Value

RON 48,450

GLUCOSUM SOL.PERF 10 %-500ML FL. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =15000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NADROPARINUM (R) 3800 UI ANTI-FACTOR XA/0,4 ML

Value

RON 66,500

NADROPARINUM (R) 3800 UI ANTI-FACTOR XA/0,4 ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=10000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CLORURA DE POTASIU 74,56MG/ML

Value

RON 744

CLORURA DE POTASIU 74,56MG/ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=800FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NITROGLICERINUM 2,6 MG

Value

RON 2,520

NITROGLICERINUM 2,6 MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=2.6MG

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

OLANZAPINAUM 10 MG

Value

RON 4,680

OLANZAPINAUM 10 MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 9000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

BETAHISTINUM 24 MG

Value

RON 15,300

BETAHISTINUM 24 MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 45000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

RIFAXIMIMUM 200MG

Value

RON 47,760

RIFAXIMIMUM 200MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =24000 CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ARGININA SORBITOL FLC.250ML

Value

RON 138,150

ARGININA SORBITOL FLC.250ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=15000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

FURAZOLIDONUM 100MG

Value

RON 4,250

FURAZOLIDONUM 100MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=5000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

LOPERAMIDUM 2MG

Value

RON 14,800

LOPERAMIDUM 2MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESAFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=20000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

SULFAT DE ATROPINA 1 MG/ML SOL. INJ.

Value

RON 6,250

SULFAT DE ATROPINA 1 MG/ML SOL. INJ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=5000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CARBAMAZEPINUM 200MG

Value

RON 6,600

CARBAMAZEPINUM 200MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =60000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NADROPARINUM 9500 UI

Value

RON 19,860

NADROPARINUM 9500 UI ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA=3000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

PALONOSETRONUM 250 mcg/5ml SOL. INJ.

Value

RON 144,210

PALONOSETRONUM 250 mcg/5ml SOL. INJ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =1500FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

METROMIDAZOLUM 250MG

Value

RON 3,600

METROMIDAZOLUM 250MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =12000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ENALAPRILUM 1,25mg/ml SOL. INJ.

Value

RON 7,200

ENALAPRILUM 1,25mg/ml SOL. INJ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 3000 FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

LIDOCAINUM 1 % SOL. INJ.

Value

RON 25,800

LIDOCAINUM 1 % SOL. INJ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =15000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NADROPARINUM 5700 UI anti-factoR Xa/0.6ml

Value

RON 164,400

NADROPARINUM 5700 UI anti-factoR Xa/0.6ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=15000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ONDASETRONUM 4MG

Value

RON 2,310

ONDASETRONUM 4MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 1500CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

QUETIAPINUM TEVA 200MG

Value

RON 2,750

QUETIAPINUM TEVA 200MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 5000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

BROCRIPTINUM

Value

RON 380

BROCRIPTINUM ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=1000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

FERRI CARBOXYMALTOSUM 500 mg/flc.100ml

Value

RON 109,697

FERRI CARBOXYMALTOSUM 500 mg/flc.100ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =250FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ASPARTAT DE MAGNEZIU SI POTASIU(ASPACARDIN)

Value

RON 4,800

ASPARTAT DE MAGNEZIU SI POTASIU(ASPACARDIN) ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 6000CPR

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

GLUCOSUM SOL.PERF. 33 % FIO. 10ML

Value

RON 19,800

GLUCOSUM SOL.PERF. 33 % FIO. 10ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =10000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

AMINOSTERIL N-HEPA SOL.PERF. 8 % FL.500ML

Value

RON 31,430

AMINOSTERIL N-HEPA SOL.PERF. 8 % FL.500ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=1000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

GLUCOSUM SOL.PERF. 5 %-250 ML FL.

Value

RON 15,540

GLUCOSUM SOL.PERF. 5 %-250 ML FL. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =6000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0,9 %-250 ml FL

Value

RON 34,500

NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0,9 %-250 ml FL ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=15000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

COMBINATII (HEPA MERZ) 0,5g/ml, fio 10 ml

Value

RON 3,640

COMBINATII (HEPA MERZ) 0,5g/ml, fio 10 ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL.

Additional information

CANTIT.MAXIMA=200FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CATHEJELL cu LIDOCAINA

Value

RON 12,072

CATHEJELL cu LIDOCAINA ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =2400 SER.

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

BISACODILUM 5 MG DRAJ. GASTROREZ.

Value

RON 1,075

BISACODILUM 5 MG DRAJ. GASTROREZ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=2500DRJ.

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

IOPAMIDOLUM 370 sol.inj 755.3 mg/ml*1fl*100ml

Value

RON 63,246

IOPAMIDOLUM 370 sol.inj 755.3 mg/ml*1fl*100ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =600FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

SULFAT DE BARIU X 95 G

Value

RON 846

SULFAT DE BARIU X 95 G ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=100 CUTII

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

PYRIDOXINUM 50mg/2ml sol.inj

Value

RON 39,600

PYRIDOXINUM 50mg/2ml sol.inj ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=20000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CYANOCOBALAMINUM (VITAMINA B12) 50mg/ml, fio 1ml

Value

RON 6,500

CYANOCOBALAMINUM (VITAMINA B12) 50mg/ml, fio 1ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTI.MAXIMA=5000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

MANNITOLUM 15 % (OSMOFUNDIN 15 %) flc.250ml

Value

RON 88,000

MANNITOLUM 15 % (OSMOFUNDIN 15 %) flc.250ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =20000

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

DULOXETINUM 30MG

Value

RON 1,275

DULOXETINUM 30MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =1500CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0,9 %-2000 ml FL

Value

RON 4,100

NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0,9 %-2000 ml FL ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =500 FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ASPATOFORT fiole 10ml

Value

RON 25,400

ASPATOFORT fiole 10ml ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=10000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CHLORQUINALDOLUM 100MG

Value

RON 20,160

CHLORQUINALDOLUM 100MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =16000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

GLUCOSUM SOL.PERF. 5 %-500ML FL.

Value

RON 181,300

GLUCOSUM SOL.PERF. 5 %-500ML FL. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =70000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 2 g/0,25 g

Value

RON 1,615

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 2 g/0,25 g ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT MAXIMA =120 FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

VITAMINA B1 SI COMBINATII CU VITAMINA B6 SI B12 SOL.INJ

Value

RON 59,600

VITAMINA B1 SI COMBINATII CU VITAMINA B6 SI B12 SOL.INJ ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=20000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

DEXTRANUM 40, 100G/L IN SOL. DE GLUCOZA 50 G/L

Value

RON 2,702

DEXTRANUM 40, 100G/L IN SOL. DE GLUCOZA 50 G/L ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=144FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

DEXTRANUM 40, 100G/L IN SOL. DE CLORURA DE SODIU

Value

RON 2,704

DEXTRANUM 40, 100G/L IN SOL. DE CLORURA DE SODIU ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=144 FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG PULBERE PT.SOL.ORALA

Value

RON 28,560

SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG PULBERE PT.SOL.ORALA ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA =12000 PLIC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

CARVEDILOLUM 12,5 MG

Value

RON 2,160

CARVEDILOLUM 12,5 MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA= 6000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ONDASETRONUM 8MG 2MG/ML SOL.INJ.

Value

RON 43,860

ONDASETRONUM 8MG 2MG/ML SOL.INJ. ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA = 6000FIO

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ALBUMINA UMANA 20%SOL.PERF.FLC.50ML

Value

RON 721,860

ALBUMINA UMANA 20%SOL.PERF.FLC.50ML ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =6000FLC

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TUNU SEVERIN

AZITHROMYCINUM 500MG

Value

RON 26,100

AZITHROMYCINUM 500MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATE MAXIMA = 6000 CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

ACIDUM VALPROICUM + SARURI 500MG

Value

RON 960

ACIDUM VALPROICUM + SARURI 500MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTITATEA MAXIMA =4000 CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG

Value

RON 27,720

SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL

Additional information

CANTIT.MAXIMA=12000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

GLIQUIDONUM 30 MG

Value

RON 990

GLIQUIDONUM 30 MG ACHIZITIA DE MEDICAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTULUI MEDICAL.

Additional information

CANTIT.MAXIMA=3000CP

Award criteria

Componenta tehnica-pentru termenul de valabilitate al medicamentului, achizitorul a stabilit o pondere de 3 % din punctajul total.

3

97

Main site or place of performance

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

SIMILAR TENDERS

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical consumables

Malta

Value: Not specified

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Orthopaedic services

Norway

Value: 4.9 billion Norwegian Krone

Iceland : Reykjavik - Medical equipments

Iceland

Value: Not specified