This tender in no longer available.

Tender description

Achiziție echipament, materiale și dezinfectanți pentru protecția angajaților Serviciului Public Ecosal Galați, pentru COVID-19.

Conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Declaratie privind lista principalelor livrari similare din ultimi trei ani – lista principalelor livrari similare din ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarea produselor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiasa cum a livrat ofertantul produsele contractate. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic – a fost solicitată deoarece se doreste a se vedea experienţa similară privind îndeplinirea cu success a altor livrari similare. Informatiile vor fi completate de catre ofertant in DUAE, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Pentru terti: ofertantii, odata cu DUAE si oferta, pana la data-limita a depunerii ofertelor, vor prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinator(i), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Pentru asocieri: ofertantii odata cu DUAE si oferta, pana la data-limita a depunerii ofertelor, vor prezinta acordul de asociere .Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara– lista principalelor produse similare, in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Experienta similara – obiectul contractului sa reflecte furnizarea produselor de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit – pentru fiecare lot – a caror valoare cumulata sa fie de minimum:

— 15 600 RON – lot 1;

— 180 000 RON – lot 2;

— 32 000 RON – lot 3;

— 40 000 RON – lot 4;

— 97 920 RON – lot 5;

— 8 000 RON – lot 6.

Informatii privind principalele contracte de furnizare din ultimii trei ani, din care sa rezulte ca pana la data-limita de depunere a ofertelor s-au furnizat produse similare – la nivelul a minimum un contract, maximun trei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Informatiile vor fi completate in DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri la clasamantul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentelor.

In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune, conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu procedura de atribuire sunt:

— Furtuna Mirela Elena – director general;

— Ionescu Ion – director tehnic;

— Iftode Florica – director economic;

— Lungu Profira – CFP;

— Furtuna Mirela Elena – director general;

— Ionescu Ion – director tehnic;

— Iftode Florica – director economic;

— Lungu Profira – CFP.

Membrii comisiei de evaluare:

— sef Serviciu administrativ/achizitii – Puscoi Daniela – presedinte;

— sef Sectie PP si SU – Bancila Eugenia– membru;

— economist Stan Adela – membru;

— consilier juridic Neculai Sava – membru;

Membrii de rezerva:

— Serviciul achzitii – Toma Roxana;

— economist – Paraschiv Virginica;

— reponsabil PP si SU – Raileanu George;

— consilier juridic Caramalau Maria – membru.

Precizare: ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul), care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul beneficiarului sunt exclusi din procedura de atribuire.

Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.

Nota: aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de eventualii subcontractanti si terti sustinatori;

— certificat de atestare fiscala emis de Ministerul finantelor Publice, Directia generala a finantelor publice din care sa reiasa situatia operatorului economic original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilata si semnata de

reprezentantul legal. Se va prezenta lipsa datoriilor restante. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;

— certificat de atestare fiscala emis de Compartimentul impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia operatorului economic – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilata si semnata de reprezentantul legal. Se va prezenta lipsa datoriilor restante. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii

contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei de locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

In mod exclusiv in SEAP la secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (secțiunea „Întrebari”);

— Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente/informatii care lipsesc din oferta.

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte depuse au acelasi pret, oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenul de exercitare a căilor de atac este prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, actualizată – 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-13 Main CPV code 18143000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.6 million

Locations

România, Galați

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dezinfectant pentru mâini

Value

RON 979,200

Dezinfectant pentru mâini Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

SP Ecosal.

Săpun lichid

Value

RON 81,600

Săpun lichid Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

SP Ecosal Galați.

Mască cu supapă FFP3

Value

RON 259,200

Mască cu supapă FFP3 Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

SP Ecosal.

Măști de protecție unică folosință

Value

RON 277,420

Măști de protecție unică folosință Conform caietului de sarcini.

Additional information

Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

SP Ecosal Galați.

Mănuși nitril unică folosință

Value

RON 682,880

Mănuși nitril unică folosință Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

SP Ecosal.

Vizieră protecție

Value

RON 272,000

Vizieră protecție Conform caietului de sarcini.

Main site or place of performance

SP Ecosal Galați.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Oxford - Industrial process control equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Operating techniques

Norway

Value: Not specified

Ireland : Naas - Occupational clothing, special workwear and accessories

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Croydon - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Helmets

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified