This tender in no longer available.

Tender description

Furnizare materiale sanitare utilizate în programul de radiologie intervențională terapia afecțiunilor cerebrovasculare.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este de 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor – 19 zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Lista subcontractanților, și informații concrete privin proporția în care contractul de furnizare urmează să fie îndeplinit, specializarea acestora precum și forma juridică pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Eșantioane, descrieri sau fotografii (semnate și ștampilate de către operatorul economic) îndosariate și numerotate, a căror autenticitate să poată fi dovedită în cazul în care autoritatea contractantă dorește acest lucru, cu următoarele informații minime: numărul lotului și poziția din lot, denumirea produsului, producătorul, cod propriu de identificare, conținut și compoziție, descriere amănunțită, conform Art.179 alin l) din Legea Nr. 98/2016

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

a) odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta “Acordul de subcontractare”. b) în cazul asocierii, criteriile de selecție și calificare privind situația personală vor fi îndeplinite de fiecare asociat; c) autoritatea contractantă iși rezervă dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună va fi declarată câștigătoare; Documentele justificative care probează cele asumate vor fi solicitate doar operatorilor economici clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării oertelor (având în vedere că autoritatea contractantă intenționează să încheie acordul cadru cu 3 operatori economici). Toate documentele se vor depune în limba română sau în traducere semnate și ștampilate de către reprezentantul legal.

Se va completa in DUAE la Partea a IV-a litera C de către toți operatorii economici. Descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate vor fi prezentate în mod obligatoriu de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Toate documentele se vor prezenta în limba romănă în original sau copie semnate și ștampilate de către reprezentantul legal cu mențiunea “conformă cu originalul” sau în traducere autorizată.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1.Ofertanții, terții, susținătorii și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situația prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, până la data și ora limită de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții,terții, susținătorii, clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

a) certificate de atestare fiscală privind achitarea obligațiilor exigibile către bugetul de stat și către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, somaj) – eliberat de Direcția Generală a Finanțelor de Stat; Certificatul fiscal trebuie să ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii – în original sau copie conformă cu originalul-(semnată și ștampilată de către persoana autorizată);

b) certificate privind plata taxelor și impozitelor locale – eliberat de Primaria locală; Certificatul fiscal trebuie să ateste lipsa datoriilor restante momentul depunerii – în original sau copie conformă cu originalul (semnata și stampilată de către persoana autorizată);

c) cazierul fiscal al operatorului economic – în original sau copie conformă cu originalul (semnată și ștampilată de către persoana autorizată);

d) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

e) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

d) alte documente edificatoare, după caz; Toate documentele se vor depune în limba română sau în traducere, să conțină informații reale, valide la data prezentării lor, să fie semnate și ștampilate de către reprezentantul legal.

2. Ofertanții, terții, susținătorii și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situația prevăzută la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți (ofertanți, terții susținători și subcontractanți) la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții, terții, susținătorii, clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

*NOTĂ:

Ofertantul/candidatul, pentru a demonstra că nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, poate prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care el este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, acesta va prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la Art 164 și 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Toate documentele vor fi prezentate în limba română și în traducere autorizată, semnate și stampilate de către reprezentantul legal.

Persoanele cu functie de decizie sunt:

— Lucian Eva - manager,

— Marius Dabija - director medical,

— Elena Nicoleta Gaspar - director financiar contabil,

— Ciprian Sacaleanu - consilier juridic,

— Ionel Vasiliu - sef birou achizitii publice,

— Angela Iavorschi - analist programator,

— Tanta Earmacov - economist,

— Nicolae Dobrin - medic,

— Alexandru Chiriac - bioinginer medical principal,

— Cezar Lupu - asistent medical principal,

— Liviu Ungureanu - economist.

1. Operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul procedurii. Obiectul procedurii trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Document obligatoriu: Certificatul Constatator eliberat Oficiul Registrului Comerțului. Informațiile din Certificatul Constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform Art.173 din legea 98 / 2016.

Toate documentele se vor depune în limba română sau în traducere semnate și ștampilate de reprezentantul legal.

*NOTĂ:

Imposibilitatea demonstrării inregistrării ofertantului ca persoana juridica/fizică având în obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentație, atrage excluderea ofertantului de la procedură pentru atribuirea contractului.

2,Lista subcontractanților, și informații concrete privin proporția în care contractul de furnizare urmează să fie îndeplinit, specializarea acestora precum și forma juridică pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul

a) odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta “Acordul de subcontractare”.

b) în cazul asocierii, criteriile de selecție și calificare privind situația personală vor fi îndeplinite de fiecare asociat;

c) autoritatea contractantă iși rezervă dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună va fi declarată câștigătoare;

Documentele justificative care probează cele asumate vor fi solicitate doar operatorilor economici clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării oertelor (având în vedere că autoritatea contractantă intenționează să încheie acordul cadru cu 3 operatori economici).

Toate documentele se vor depune în limba română sau în traducere semnate și ștampilate de către reprezentantul legal.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2021-02-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

a) Toate cerintele din prez. fisa de date sunt oblig.

1) In cazul in care, doua sau mai multe oferte situate pe locul I au accelasi pret, în ved stabil clasament, se va solic respectiv ofertanti pentru departajare o noua reofertare, prin intermediul SICAP iar ofertantul care prezinta cel mai mic pret va fi desemnat castigator.

2) In situatia in care doi sau mai multi op ec se vor situa pe locul II in clasament, avand oferte egale de pret, li se va solicita sa prezinte noi oferte de pret in vederea departajarii, ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nefiind afectat, intrucat in solicitarea pentru departajare se va mentiona ferm si neechivoc ca se reoferteaza pentru locul II al clasam.Ofertantul care va prezenta cel mai mic pret va fi desemnat ocupant al pozitiei II in clasament.

3) Se va proceda in mod similar pentru egalitatile aferente locului III

Indiferent de pozitia din clasament pentru care se solicita noi preturi, in cazul in care exista egalitatea, se vor solicita cel mult doua runde de reofertare astfel incat in final sa se poata stabili care sunt cei 3 operatori cu care se va incheia acorul – cadru. Operatorul economic care va primi solicitare de reofertare nu are voie sa retrimita aceiasi valoare fiind obligat sa-si imbunatateasca oferta. In situatia in care dupa cele doua runde de reofertari se mentine egalitatea va fi ordonat clasamentul in ordinea timpului de livrare declarat prin oferta tehnica (de la cel mai mic la cel mai mare).

b)Valabil. produs. livrate va acoperi cel putin 75 % din perioada de valabilitate specificata de prod.

c) Modul in care se poate accesa DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10 Main CPV code 33111710

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 221.1 million

Locations

România, Iași

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

SISTEM DE DETASARE SPIRALE DE EMBOLIZARE INTRACRANIENE, CABLURI DE CONTROL SI CONECTARE, SPIRALE DE EMBOLIZARE INTRACRANIENE, MICROCATETER CEREBRAL LIVRARE SPIRALE INTRACRANIENE

Value

RON 32.8 million

SISTEM DE DETASARE SPIRALE DE EMBOLIZARE INTRACRANIENE, CABLURI DE CONTROL SI CONECTARE, SPIRALE DE EMBOLIZARE INTRACRANIENE, MICROCATETER CEREBRAL LIVRARE SPIRALE INTRACRANIENE

42.1 cant min ac 4, cant max ac 100

42.2 cant min ac 4, cant max ac 150

42.3 cant min ac 4, cant max ac 6000

42.4 cant min ac 4, cant max ac 4000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 4092060

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

LICHID EMBOLIC VASCULAR CEREBRAL

Value

RON 525,000

LICHID EMBOLIC VASCULAR CEREBRAL

Cant min ac 4

Cant max ac 500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 63000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

GHID NEUROVASCULAR

Value

RON 1.2 million

GHID NEUROVASCULAR

Cant min ac 4

Cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 150000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT CEREBRAL

Value

RON 5.8 million

STENT CEREBRAL

Cant min ac 4

Cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 727500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER ASPIRATIE DISTALA

Value

RON 720,000

CATETER ASPIRATIE DISTALA

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 90000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT CEREBRAL AUTO-EXPANDABIL

Value

RON 2.1 million

STENT CEREBRAL AUTO-EXPANDABIL

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 262900

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

BALOANE PENTRU REMODELARE VASCULARA

Value

RON 1.1 million

BALOANE PENTRU REMODELARE VASCULARA

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 133750

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER PORTOR

Value

RON 425,000

CATETER PORTOR

Cant min ac 4

Cant max ac 500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 51000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

DISPOZITIV AUTOEXPANDABIL DE REVASCULARIZARE INTRACRANIANA, CATETER DE CO-ASPIRATIE INTRACRANIANA

Value

RON 16.2 million

DISPOZITIV AUTOEXPANDABIL DE REVASCULARIZARE INTRACRANIANA, CATETER DE CO-ASPIRATIE INTRACRANIANA

31.1 cant min ac 4, cant max ac 600

31.2 cant min ac 4, cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 2021250

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT INTRACRANIAN RECUPERARE TROMBI, MICROCATETER LIVRARE STENT TROMBECTOMIE

Value

RON 8.9 million

STENT INTRACRANIAN RECUPERARE TROMBI, MICROCATETER LIVRARE STENT TROMBECTOMIE

27.1 cant min ac 4, cant max ac 250

27.2 cant min ac 4, cant max ac 250

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1065000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SPIRALE EMBOLIZARE ACTIVE, MICROCATETER LIVRARE SPIRALE ACTIVE, SISTEM DETASARE SPIRALE ACTIVE

Value

RON 1.4 million

SPIRALE EMBOLIZARE ACTIVE, MICROCATETER LIVRARE SPIRALE ACTIVE, SISTEM DETASARE SPIRALE ACTIVE

53.1 cant min ac 4, cant max ac 250

53.2 cant min ac 4, cant max ac 250

53.3 cant min ac 4, cant max ac 75

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 171465

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

MICROCATETER EMBOLIZARE MAV CU ONYX, SISTEM DE EMBOLIZARE MAV ONYX 18, MICROGHID CEREBRAL PENTRU MAV

Value

RON 3.3 million

MICROCATETER EMBOLIZARE MAV CU ONYX, SISTEM DE EMBOLIZARE MAV ONYX 18, MICROGHID CEREBRAL PENTRU MAV

32.1 cant min ac 4, cant max ac 400

32.2 cant min ac 4, cant max ac 400

32.3 cant min ac 4, cant max ac 400

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 416000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT INTRACRANIAN, MICROCATETER LIVRARE STENT INTRACRANIAN

Value

RON 7.6 million

STENT INTRACRANIAN, MICROCATETER LIVRARE STENT INTRACRANIAN

34.1 cant min ac 4, cant max ac 600

34.2 cant min ac 4, cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 948750

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

BALON REMODELARE CEREBRALA

Value

RON 1.5 million

BALON REMODELARE CEREBRALA

Cant min ac 4

Cant max ac 400

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 190000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

IMPLANT VASCULAR REGULATOR DE FLUX

Value

RON 9.8 million

IMPLANT VASCULAR REGULATOR DE FLUX

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1125000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT CAROTIDA CELULA INCHISA, DISPOZITIV PROTECTIE CAROTIDA

Value

RON 1.2 million

STENT CAROTIDA CELULA INCHISA, DISPOZITIV PROTECTIE CAROTIDA

49.1 cant min ac 4, cant max ac 400

49.2 cant min ac 4, cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 148750

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

POMPA ASPIRATIE CONTINUA PENTRU TROMBI CEREBRALI, CATETER REPERFUZIE, MICROCATETER REPERFUZIE CEREBRALA

Value

RON 4.8 million

POMPA ASPIRATIE CONTINUA PENTRU TROMBI CEREBRALI, CATETER REPERFUZIE, MICROCATETER REPERFUZIE CEREBRALA

51.1 cant min ac 4, cant max ac 75

51.2 cant min ac 4, cant max ac 200

51.3 cant min ac 4, cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 588000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

MICROGHID NEUROVASCULAR

Value

RON 1.2 million

MICROGHID NEUROVASCULAR

Cant min ac 4

Cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 150000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

BALONASE DETASABILE, MICROCATETER LIVRARE BALONAS DETASABIL

Value

RON 780,000

BALONASE DETASABILE, MICROCATETER LIVRARE BALONAS DETASABIL

9.1 cant min ac 4, cant max ac 200

9.2 cant min ac 4, cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 97500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER DIAGNOSTIC CU ACOPERIRE HIDROFILA

Value

RON 250,000

CATETER DIAGNOSTIC CU ACOPERIRE HIDROFILA

Cant min ac 4

Cant max ac 2500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 30000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETERE GHID

Value

RON 2.4 million

CATETERE GHID

Cant min ac 4

Cant max ac 2000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 300000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SISTEM INTRASACULAR DEVIANT DE FLUX

Value

RON 10.8 million

SISTEM INTRASACULAR DEVIANT DE FLUX

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1350000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SISTEM DE DETASARE MANUAL, SPIRALE PLATINA INTRACRANIENE CU DETASARE MECANICA, SPIRALE PLATINA INTRACRANIENE CU DETASARE MECANICA CU NYLON SI PLGA, MICROCATETER LIVRARE SPIRALE CU DETASARE MECANICA

Value

RON 15.8 million

SISTEM DE DETASARE MANUAL, SPIRALE PLATINA INTRACRANIENE CU DETASARE MECANICA, SPIRALE PLATINA INTRACRANIENE CU DETASARE MECANICA CU NYLON SI PLGA, MICROCATETER LIVRARE SPIRALE CU DETASARE MECANICA

45.1 cant min ac 4, cant max ac 200

45.2 cant min ac 4, cant max ac 2500

45.3 cant min ac 4, cant max ac 2500

45.4 cant min ac 4, cant max ac 2000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1918200

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT INTRACRANIAN FLEXIBIL CU PROFIL NORMAL

Value

RON 1.8 million

STENT INTRACRANIAN FLEXIBIL CU PROFIL NORMAL

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 225000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

MICROGHID CEREBRAL

Value

RON 960,000

MICROGHID CEREBRAL

Cant min ac 4

Cant max ac 800

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 120000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETERE DIAGNOSTIC

Value

RON 200,000

CATETERE DIAGNOSTIC

Cant min ac 4

Cant max ac 2500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 24000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT INTRACRANIAN

Value

RON 731,250

STENT INTRACRANIAN

Cant min ac 4

Cant max ac 75

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 87750

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT CAROTIDIAN EXTRACRANIAN

Value

RON 660,000

STENT CAROTIDIAN EXTRACRANIAN

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 82500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SUSPENSIE PARTICULE EMBOLIZARE

Value

RON 840,000

SUSPENSIE PARTICULE EMBOLIZARE

Cant min ac 4

Cant max ac 800

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 105000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SET INTRODUCATOR ACCES VASCULAR (teaca)

Value

RON 60,000

SET INTRODUCATOR ACCES VASCULAR (teaca)

Cant min ac 4

Cant max ac 1000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 7500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SET INTRODUCATOR TEACA FEMURALA

Value

RON 12,000

SET INTRODUCATOR TEACA FEMURALA

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

BALOANE PTCA PREDIIATARE Sl POSTDILATARE, SET ACCESORII SERINGA DE INFLATIE, SISTEM DE PROTECTIE CAROTIDIAN, STENT AUTOEXPANDABIL CAROTIDA

Value

RON 2.6 million

BALOANE PTCA PREDIIATARE Sl POSTDILATARE, SET ACCESORII SERINGA DE INFLATIE, SISTEM DE PROTECTIE CAROTIDIAN, STENT AUTOEXPANDABIL CAROTIDA

6.1 cant min ac 4, cant max ac 600

6.2 cant min ac 4, cant max ac 500

6.3 cant min ac 4, cant max ac 250

6.4 cant min ac 4, cant max ac 400

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 318000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

MICROGHID CEREBRAL ACCES DISTAL

Value

RON 3.0 million

MICROGHID CEREBRAL ACCES DISTAL

Cant min ac 4

Cant max ac 2500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 36000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT İNTRACRANİAN RECUPERARE TROMBİ

Value

RON 2.9 million

STENT İNTRACRANİAN RECUPERARE TROMBİ

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 362500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

ACE PUNCTIE FEMURALA

Value

RON 12,000

ACE PUNCTIE FEMURALA

Cant min ac 4

Cant max ac 800

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

MICROGHID HIDROFIL

Value

RON 275,000

MICROGHID HIDROFIL

Cant min ac 4

Cant max ac 2500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 33000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT DE TROMBECTOMIE MECANICA

Value

RON 5.3 million

STENT DE TROMBECTOMIE MECANICA

Cant min ac 4

Cant max ac 400

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 667900

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT INTRACRANIAN CU PROFIL FOARTE INGUST

Value

RON 2.0 million

STENT INTRACRANIAN CU PROFIL FOARTE INGUST

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 250000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

DETASATOR SPİRALE EMBOLİZARE CEREBRALA, SPIRALE EMBOLIZARE CEREBRALA, MICROCATETER LIVRARE SPIRALE EMBOLIZARE CEREBRALA

Value

RON 14.8 million

DETASATOR SPİRALE EMBOLİZARE CEREBRALA, SPIRALE EMBOLIZARE CEREBRALA, MICROCATETER LIVRARE SPIRALE EMBOLIZARE CEREBRALA

19.1 cant min ac 4, cant max ac 150

19.2 cant min ac 4, cant max ac 4000

19.3 cant min ac 4, cant max ac 2000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1846600

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER GHID CU BALON DE OCLUZIE

Value

RON 1.1 million

CATETER GHID CU BALON DE OCLUZIE

Cant min ac 4

Cant max ac 400

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 140750

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER INTRACRANIAN ASPIRATIE, POMPA ASPIRATIE CONTINUA, TUBULATURA POMPA ASPIRATIE

Value

RON 13.9 million

CATETER INTRACRANIAN ASPIRATIE, POMPA ASPIRATIE CONTINUA, TUBULATURA POMPA ASPIRATIE

5.1 cant min ac 4, cant max ac 1200

5.2 cant min ac 4, cant max ac 100

5.3 cant min ac 4, cant max ac 400

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1705600

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

DISPOZITIV DE RECONSTRUCȚIE VASCULARĂ PENTRU ANEVRISME CEREBRALE DE BIFURCAȚII

Value

RON 9.8 million

DISPOZITIV DE RECONSTRUCȚIE VASCULARĂ PENTRU ANEVRISME CEREBRALE DE BIFURCAȚII

Cant min ac 4

Cant max ac 250

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1170000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

FIR GHIDAJ HIDROFILIC

Value

RON 1.4 million

FIR GHIDAJ HIDROFILIC

Cant min ac 4

Cant max ac 2000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 175000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SISTEM DE PROTECTIE ANTIEMBOLICA, STENT VASCULAR PERIFERIE, BALON DE DILATARE PERIFERIE

Value

RON 2.0 million

SISTEM DE PROTECTIE ANTIEMBOLICA, STENT VASCULAR PERIFERIE, BALON DE DILATARE PERIFERIE

52.1 cant min ac 4, cant max ac 200

52.2 cant min ac 4, cant max ac 400

52.3 cant min ac 4, cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 253750

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

BALON REMODELARE VASCULARA

Value

RON 1.7 million

BALON REMODELARE VASCULARA

Cant min ac 4

Cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 215700

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CONECTOR CU VALVA DUBLA

Value

RON 140,000

CONECTOR CU VALVA DUBLA

Cant min ac 4

Cant max ac 2000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 17500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

GHIDURI DIAGNOSTICE PTFE

Value

RON 50,000

GHIDURI DIAGNOSTICE PTFE

Cant min ac 4

Cant max ac 500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 6000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

GHIDURI HIDROFILE

Value

RON 187,500

GHIDURI HIDROFILE

Cant min ac 4

Cant max ac 2500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 22500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER GHID NEUROVASCULAR CU VARF FLEXIBIL

Value

RON 1.2 million

CATETER GHID NEUROVASCULAR CU VARF FLEXIBIL

Cant min ac 4

Cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 150000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

ADEZIV CHIRURGICAL LICHID

Value

RON 240,000

ADEZIV CHIRURGICAL LICHID

Cant min ac 4

Cant max ac 600

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 30000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER DE ACCES DISTAL

Value

RON 551,000

CATETER DE ACCES DISTAL

Cant min ac 4

Cant max ac 500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 66120

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETER DE GHIDAJ CU BALON

Value

RON 2.7 million

CATETER DE GHIDAJ CU BALON

Cant min ac 4

Cant max ac 500

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 318000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

DISPOZITIV STENT REVASCULARIZARE

Value

RON 8.0 million

DISPOZITIV STENT REVASCULARIZARE

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1000500

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

LICHID EMBOLIC VASCULAR FARA COMPONENTA METALICA

Value

RON 1.6 million

LICHID EMBOLIC VASCULAR FARA COMPONENTA METALICA

Cant min ac 4

Cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 195000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

CATETERE DE GHIDAJ VASCULAR

Value

RON 1.4 million

CATETERE DE GHIDAJ VASCULAR

Cant min ac 4

Cant max ac 2000

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 170000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

STENT FLOW DIVERTER PENTRU ANEVRISME, MICROCATETER LIVRARE STENT FLOW DIVERTER PENTRU ANEVRISME

Value

RON 8.6 million

STENT FLOW DIVERTER PENTRU ANEVRISME, MICROCATETER LIVRARE STENT FLOW DIVERTER PENTRU ANEVRISME

56.1 cant min ac 4 cant max ac 200

56.2 cant min ac 4 cant max ac 200

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1075000

Main site or place of performance

Str. Ateneului, nr.2, cod 700309, Iasi

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified

Norway : Alta - Pharmaceutical products

Norway

Value: Not specified