This tender in no longer available.

Tender description

Furnizare medicamente antihipertensive in cadrul Programului National HTAP, cu incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 24 luni cu 5 operatori economici pentru med. Macitentanum 10 mg, conform caietului de sarcini anexat.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform O.U.G. 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre primii 5 operatori economici clasati in ordinea clasamentului (in conditiile in care exista 4 operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Conf. art. 58-63 din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

1) sef lucr. dr. Cristina Grigorescu, manager;

2) ec. Roxana Nicoleta Adam, director financiar-contabil;

3) dr. Costica Mitrofan, director medical;

4) dr. Dragos Viorel Barzu, medic primar;

5) dr. Dorin Pulbere, medic specialist;

6) asist. med. pr. Dorin Ioan Despa, asistent medical principal;

7) ec. Barbacaru Alexandra, economist achizitii;

8) dr. Anda Tesloianu, cercetator stiintific;

9) farm. Magda Costin, farmacist sef;

10) jr. Alina Elena Pricop, consilier juridic;

11) asist. farm. Daniela Klusch, asistent farmacie;

12) ec. Radu Cucu, economist;

13) ec. Cezar Tifachi, economist;

14) ec. Jechel Cristina Lacramioara, economist.

Nota 1: declaratia conform art.60/Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Nota 2: odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere (dupa caz), acordul de subcontractare (dupa caz) si angajamentul privind tertul sustinator (dupa caz). Documentele justificative (certificate/documente) care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar primilor 5 operatori economici clasati in ordinea clasamentului (in conditiile in care exista 5 operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Nota 3: potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita primilor 5 operatori economici clasati in ordinea clasamentului (in conditiile in care exista 5 operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstrez […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Dovada privind lista principalelor livrări de produse in ultimii 3 ani.

Proportia de subcontractare. Partea/partile din contract pe care operatorii economici intentioneaza sa o/ le subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor face dovada livrarii in ultimii 3 ani a unuia sau mai multor produse similare prin prezentarea de documente justificative ce pot fi certificate constatatoare/recomandari/procese-verbale de receptie/alte documente/contracte.

Operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) partea a IV-a „Criterii de selectie” punctul C: „Capacitatea tehnica si profesionala – proportia de subcontractare”, completat cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Se ataseaza si acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori la solicitarea autoritatii contractante.Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-07-16
Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Data
2020-01-16
The procurement involves the establishment of a framework agreement

5

Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-01-16

15:00

In SEAP.

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-12-13
Informații suplimentare

Documentatia de atribuire va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii/erate”.

Acordul-cadru de produse se incheie cu fiecare din cei 5 operatori economici declarati castigatori (in conditiile in care exista 5 operatori economici).

Contractele subsecvente de produse se vor incheia in functie de necesitati si de resursele bugetare alocate, estimativ pentru o perioada de la 1 la 3 luni, in functie de finantarea alocata cu destinatia Programului National HTAP.

In cazul ofertelor de pret egale (2 sau mai multe oferte) și clasate pe același loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea de preturi noi depuse in sistemul SEAP, fără ca acest lucru să afecteze pozițiile superioare în clasament ocupate de ceilalți ofertanți. In cazul ofertelor cu valori egale clasate pe locurile 2, 3, 4, 5 valoarea ofertei rezultate in urma reofertarii va putea fi imbunatatita pana la nivelul valorii ofertei clasate pe locul imediat superior.

Main CPV code 33622200

Bidding information

Bidding deadline

16 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 784,404

Locations

România, Iași

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 784,404

Med. Macitentanum 10 mg din cadrul Programului National HTAP, acord-cadru 24 luni cu primii 5 operatori economici, conform caietului de sarcini anexat.

Main site or place of performance

Farmacia Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Str. Dr. I. Cihac nr. 30, Iasi.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Antrim - Catering equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.5 million Pound Sterling

Ireland : Trim - Architectural and related services

Ireland

Value: 8.0 million Euro

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘New Active Protection Solutions for Land Platforms (NAPS)’

Belgium

Value: 150,000 Euro

Norway : Vadsø - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Public relations services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Laboratory services

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Cambuslang - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling