This tender in no longer available.

Tender description

Acord cadru de furnizare: LOT 1 – Fructe tropicale perioada mai-noiembrie Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti, LOT 2 - Fructe tropicale perioada decembrie-aprilie Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti, LOT 3 – Fructe de sezon Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti, LOT 4 – Masline Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti, LOT 5 – Legume trufandale Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti, LOT 6 – Legume consum curent Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti, LOT - 7 Legume extrasezon Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti, LOT - 8 Legume congelate Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti. Acestea se vor livra cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturi de catre beneficiar la sediul Autoritatii Contractante si prin exceptie, in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata, in situaţia în care ordonatorul principal de credite nu a aprobat bugetul anual de cheltuieli. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturii este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cantitatea solicitată pe parcursul derulării acordului-cadru: conform caietului de sarcini.

Acordul-cadru asigura necesarul pentru o perioada de 12 luni si are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia de produse alimentare, fructe tropicale, fructe de sezon, măsline, legume trufandale, legume consum curent, legume extrasezon, legume congelate, pentru hrana beneficiarilor din centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Iasi.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru si a celui mai mare contract subsecvent estimat a se incheia in cadrul derularii acordului se regasesc in caietul de sarcini.

VALOAREA ESTIMATA CONTRACT SUBSECVENT:

LOT 1: minim 11.911,24 RON si maxim 143.488,95 lei

LOT 2: minim 6.828,67 RON si maxim 83.174,39 lei

LOT 3: minim 7.288,80 RON si maxim 89.604,80 lei

LOT 4: minim 1.518,00 RON si maxim 18.295,20 lei

LOT 5: minim 15.909,40 RON si maxim 186.418,65 lei

LOT 6: minim 27.066,25 RON si maxim 319.957,00 lei

LOT 7: minim 9.840,60 RON si maxim 118.824,05 lei

LOT 8: minim 5.427,25 RON si maxim 66.771,95 lei

Valoarea estimata fara TVA contract subsecvent: minim 85.790,21 RON si maxim 1.026.534,99 RON.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Informatii privind experienta din ultimii 3 ani Ofertantul va prezenta o lista cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat poduse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim este: 143.488,95 RON pentru lotul 1, 83.174,39 RON pentru Lotul 2, 89.604,80 RON pentru Lotul 3, 18.295,20 RON pentru Lotul 4, 186.418,65 RON pentru Lotul 5, 319.957,00 RON pentru Lotul 6, 118.824,05 RON pentru Lotul 7 si 66.771,95 RON pentru Lotul 8. Prin produse similare se intelege "produse alimentare, fructe tropicale, fructe de sezon, măsline, legume trufandale, legume consum curent, legume extrasezon, legume congelate". Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (certificari/procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente care indica valorile, datele si beneficiarii produselor furnizate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Tert/terti sustinator/sustinatori Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 - 184 din Legea nr.98/2016. În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător trebuie să: 1. îndeplinească cerința minimă referitoare la experienta similara în mod corespunzător"; 2. să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere; 3. să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului, în țara în care este stabilit. Pentru terti - Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamentul de sustinere trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Asociere Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Operatorii economici sunt obligati sa faca dovada ca dispun de cel putin 1 mijloc de transport autorizat sanitar–veterinar, conform Ordin nr. 111/2008 litera i) din articolul 31, punctul 1, Cap. III modificata de punctul 25, articolul I din Ordinul nr. 106/05.09.2019, publicat in Monitorul Oficial nr. 761/19.09.2019, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a.Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre operatorul economic ofertant și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la: i.o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii.modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susținător) asigură Autorității Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament în situația în care Operatorul Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile); iii.anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, documente, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul Economic le utilizează și Operatorul Economic Ofertant. b.un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica,,Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat”, completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. 2.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități. În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: i.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a.Acordul de asociere; b.un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica,,Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat”, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere; ii.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind Operatorul Economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achiziții publice împreună cu alții” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE conform Notificarii nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experienta similara, valoarea, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente trebuie sa demonstreze ca operatorul economic dispune de cel putin 1 mijloc de transport adecvat (documentele care confirma modul de dispunere a acestuia: in proprietate/contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie) și Autorizatia sanitar-veterinara pentru mijlocul de transport produse alimentare, valabila la momentul prezentarii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei(declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic) trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinte refer la motivele de excludere: Op economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în sitprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.Op economic participant are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Docum justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele doua locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, conf art. 196 din Legea 98/2016.

Cerinta nr. 1: Op ec sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prev art. 166, alin. (1) din Legea 98/2016, în situatii exceptionale, si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Op Economic aflat în situatiile de mai sus. Docum justificative: cazierul judiciar al op economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Cerinta nr. 2: Op economic nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale. Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (metionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din Legea 98/2016) se aplica Op Economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conf cu legea statului în care respectivul op economic este înfiintat sau pentru care Autoritatea Contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Op economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în cond specificate la art. 165, alin. (2) din Legea 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de excludere. Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2), un op economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 RON. Docum justificative: Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata, pentru sediul social declarat in Certificatul Constatator emis de ONRC, la bugetul consolidat (buget de stat si bugetul local) din sa rezulte ca op economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sau, în cazul ofertantilor straini, docum echivalente emise în tara de rezidenta. Dupa caz, docum prin care se demonstreaza faptul ca op economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 3: Op economic nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167, alin. (1) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1 Motive de excludere privind insolventa/lichidarea

Op Economici împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca Autoritatea Contractanta, în baza docum/inform transmise de catre Op Economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a îndeplini obligatiile contractuale, în conditiile în care Op Economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente, fie în faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave Un Op Economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese. Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti Op Economici.

Conf art. 167, alin. 1, litera e) din Legea 98/2016 Autoritatea Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Op Economic, atunci când o situatie de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe.

Cerinta nr. 4: neincadrarea in prevederile art. 59 - 60 din Legea 98/2016 privachizitiile publice. Conf art. 60 din Legea 98/2016, o situatie de conflict de interese reprezinta orice situatie în care personalul Autoritatii Contractante sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenta rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor în contextul procedurii de atribuire.Situatiile pentru care care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese includ, dar fara a se limita la:

a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:

i. persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Tertilor Sustinatori sau al Subcontractantilor propusi sau

ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori sau Subcontractantilor propusi;

b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori ori Subcontractantilor propusi;

c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constata ca sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura, sau ca se afla intr-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d. atunci când Op Economic participant la procedura are:

i. drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare ori

ii. drept actionari sau asociati care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau îi confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, persoane care sunt: sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea, inclusiv, ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante implicat în procedura de atribuire;

e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care:

i. sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gr al doilea, inclusiv,

ii. se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 8 "Declaratie privind conflictul de interese", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare Formularul 8 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia profesionala a Op Economic, cum ar fi încalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel în scopul trucarii licitatiilor sau încalcarii de drepturi de proprietate intelectuala, savârsite cu intentie sau din culpa grava, demonstrabile cu mijloace adecvate de proba, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative.

Persoane cu functie de decizie din cadrul DGASPC Iasi: Dir General Florin Ion, Dir General Adjunct Ticu Ioan, Dir General Adjunct Karacsony Niculina, Dir Exec Ungurean Cristina, Dir Exec Şerbescu Marian, Cons Juridic Serv Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu Hura Cezar Mihai, Sef Serv Juridic si Contencios Iuga Dana, Cons Juridic Serviciul Juridic si Contencios Rusu Claudia, Sef Serv Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu Matei Marian, Sef Serviciu Administrativ si Aprovizionare Sili-Cujbă Silviu Lucian, comisia de evaluare.

Cerinta nr. 1 - Înscrierea în registrul comertului

Orice Operator Economic participant la procedura, indiferent daca es... detalii pe www.e-licitatie.ro

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Specificati cifra de afaceri medie anuala Informatii privind cifra medie de afaceri anuală Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 (trei) ani 2017, 2018, 2019. Valoarea cifrei medii de afaceri anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari, se raportează la valoarea celui mai mare contract subsecvent ce va fi atribuit in cadrul acordului cadru, conform art.175, alin.(2), litera a) din Legea 98/2016, şi trebuie sa fie de minim: 143.488,95 RON pentru lotul 1, 83.174,39 RON pentru Lotul 2, 89.604,80 RON pentru Lotul 3, 18.295,20 RON pentru Lotul 4, 186.418,65 RON pentru Lotul 5, 319.957,00 RON pentru Lotul 6, 118.824,05 RON pentru Lotul 7 si 66.771,95 RON pentru Lotul 8. Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri exprimata in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

2

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

700309

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu maxim 2 operatori economici, respectiv locurile 1 si 2, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.

2.In cazul in care ofertele clasate pe al doilea loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.

3. In cazul in care in urma reofertarii, preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va fi posibila.

Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul celui clasat pe primul loc, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP.

4. În cazul în care, promitentul-furnizor clasat pe locul 1 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie in termenul precizat sau nu furnizează produsele conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, deși autoritatea contractantă a semnalat motivele neconformităţii produselor furnizate, iar promitentul-furnizor nu a remediat problemele sesizate, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la urmatorul clasat în acordul cadru pentru încheierea viitoarelor contracte subsecvente, cu respectarea termenelor de notificare prealabilă, respectiv 3 zile lucrătoare.

5. In cazul in care si promitentul-furnizor clasat pe locul 2 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie in termenul precizat sau nu furnizeaza produse conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, acordul-cadru incheiat cu cei doi operatori promitenti, va fi reziliat anticipat, urmand a fi emise documente constatatoare privind neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant/contractanti.

6. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot si se va incheia acordul-cadru doar cu acel operator economic.

Ofertantii au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere prin care sa indice ce documente din oferta le considera ca fiind confidentiale, in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Serviciul achiziții publice, tehnic, patrimoniu și Serviciul juridic și contencios din cadrul DGASPC Iași

Str. Vasile Lupu nr. 57A

Iași

700309

+40 232474800

[email protected]

+40 232279654

www.dasiasi.ro

Main CPV code 15300000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.1 million

Locations

România, Iași

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Legume trufandale Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 373,403

Legume trufandale Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 186.418,65 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

Legume consum curent Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 640,381

Legume consum curent Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 319.957,00 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

Fructe de sezon Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 179,270

Fructe de sezon Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 89.604,80 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

Legume extrasezon Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 237,760

Legume extrasezon Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 118.824,05 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

Fructe tropicale perioada decembrie-aprilie Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 166,392

Fructe tropicale perioada decembrie-aprilie Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 83.174,39 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

Masline Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 36,616

Masline Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 18.295,20 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

Fructe tropicale perioada mai-noiembrie Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 287,025

Fructe tropicale perioada mai-noiembrie Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 143.488,95 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

Legume congelate Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Value

RON 133,563

Legume congelate Centre Copii, Adulți si C.P.V. Mircesti

Conform caiet de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 66.771,95 RON.

Main site or place of performance

Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Dairy products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Technical testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 485,835 Pound Sterling

North Macedonia : Negorci - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Bø i Telemark - Animal products, meat and meat products

Norway

Value: 11.9 million Norwegian Krone

North Macedonia : Bitola - Fish food

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.0 million Denar