This tender in no longer available.

Tender description

Achizitie de Servicii relizare arhivare electronica:

Obiectul contractului il constituie digitalizarea arhivei in Municipiul Lugoj. Transferarea a minim 100 m liniari din arhiva fizica a municipiului Lugoj in Arhiva Electronica.

Activitatea de digitalizare a arhivei /documentelor si transportul catre sistemul de arhivare computerizata se va face conform caiet de sarcini atasat.

CONFORM CAIET DE SARCINI

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 2. Cerinta: Experienta similara în servicii Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională prin prezentarea, următoarele informații si documente: a). Inițial se va completa și prezenta DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. b). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate în SEAP, semnate electronic extins, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente justificative pot fi: - pentru serviciile prezentate ca experiență similară se vor prezenta dovezi privind buna prestare a serviciilor, respectiv: contracte / procese verbale de recepție / documente constatatoare / recomandări / din care să rezulte valoarea serviciilor fără TVA, perioada de prestare a serviciilor precum și că serviciile au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu și au fost duse la bun sfârșit. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, cine a prestart serviciile (contractant unic/asociat/subcontractant) ponderea (realizat în proporție de ...%) și activitățile/categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor,/data de început/data de sfarșit. În cazul sustinerii experientei similare de catre unul sau mai multi terti, atunci se va prezenta un angajament ferm (formularul nr. 14) incheiat intre ofertant si tertul sustinator, cu respectarea prevederilor din Legea 98/2016. O data cu DUAE se va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Autoritatea contractantă va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de lucrări, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Motivele de excludere vor fi aplicate si în cazul asociațiilor/subcontractantilor/terților susținători, după caz. Modalitatea de indeplinire: Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Se vor depune odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordului de sucontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/ terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative pot fi:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul solicitarii;

2. Cazier judiciar al operatorului economic si al membriilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3.Dupa caz, documente prin care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.Alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: Primarul Municipiului Lugoj prof. ing. Boldea Francisc Constantin; Viceprimar şi consilier local Galescu Cristian-Pavel; Secretar municipiu jr. Dan Ciucu; Director executiv – D.A.P.L jr. Banda Romulus; Director economic ec. Gălin Petru-Nicolae; Florea Mariana-Lenuţa Sef Serviciu Financiar-Contabilitate; Birou Buget Ec. Grangure Sergiu-Marius responsabil financiar; Compartiment Finaciar Preventiv Propriu: Enescu Mario-Cosmin şi Răduţ Lia-Angelica; Mazilu Dinel Arhitect Şef; Negruţiu Cotizo-Olimpiu Director Executiv – Directia Tehnica; Savescu Liviu Manager proiect Şef Birou Management Proiecte, Programe, Țăranu Ramona-Liana Asistent manager - Inspector superior B.M.P.P., Jurubiță Aurel Expert startegie - Inspector superior B.M.P.P; Gongola Calin- Oliviu Birou Management Proiecte Programe, Coras Ionela-Flavia, Ionașcu Cosmin expert IT – C. Informatică; Compartiment Licitaţii şi Achiziţii Publice Şepşei Mirela şi Damşa Anica Responsabil achiziție;

Consilieri locali: Agache Mihai, Anghel Mihai-Cornel, Baboniu Marius Cornel, Ban Gheorghe, Barboni Ioan, Blidariu Bogdan-Ştefan, Bondoc Doris-Daiana, Brînduşoni Emil-Liviu, Crăciunescu Iosif, Drăgan Marcel, Epure Mariana, Haneş Ioan, Maşniţă Fedor, Opriş Gerlinde, Savu Constantin, Tyukodi Oana-SorinaÎnainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va depune în SEAP, documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, ofertantului aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informaţiile cuprinse în certificat/documentul echivalent, trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.

În cazul unei oferte comune depusă de mai mulţi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romană/ limba în care au fost emise însoţite de traducere în limba română, dupa caz.

Pentru subcontractanti, acestia trebuie să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

(2) În cazul în care din informațiile și documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-14

15:00

In SEAP

Comisia de evaluare

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-14
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-14
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

office@cnsc.ro

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-14 Main CPV code 72252000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.1 million

Locations

România, Lugoj

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.1 million

Achizitie de Servicii relizare arhivare electronica:

Obiectul contractului il constituie digitalizarea arhivei in Municipiul Lugoj. Transferarea a minim 100 m liniari din arhiva fizica a municipiului Lugoj in Arhiva Electronica.

Activitatea de digitalizare a arhivei /documentelor si transportul catre sistemul de arhivare computerizata se va face conform caiet de sarcini atasat.

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: Solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP atât la Secțiunea ”Documentație și Clarificări” cât şi fiecărui operator economic care a solicitat clarificarea, din cadrul anunțului de participare simplificat. A.C. va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări CU 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor”. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

Main site or place of performance

Municipiul Lugoj

Award criteria

Subcriteriul 3.1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului Se acordă 20 puncte dacă abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode și/ sau instrumente testate (care au fost utilizate în alte proiecte), recunoscute (sunt descrise în literatura de specialitate) și care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în documentația descriptivă, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate

20

1. Descrierea modalității de punctare a factorului de evaluare “Propunerea tehnică - Experiența profesională a prestatorului” Prin acest factor se va realiza evaluarea experienței profesionale a prestatorului. Număr maxim de puncte: 30. Acordarea punctajului se va face în felul următor: Punctajul aferent experienței similare a prestatorului (prin experiență similară se înțelegere un contract de arhivare electronică/digitalizare a unor arhive fizice) se va acorda după cum urmează: a) pentru experiența constând în implicarea între 1 și 5 contracte similare se acordă 5 pct. din punctajul maxim alocat poziției respective; b) pentru experiența constând în implicarea între 6 și 10 contracte similare se acordă 20 pct. din punctajul maxim alocat poziției respective; c) pentru experiența constând în implicarea în peste 11 contracte similare se acordă punctajul maxim alocat poziției respective adica 30 puncte. Pentru demonstrarea experienței profesionale solicitate, ofertanții trebuie sa prezi

30

50

Additional information

Pt.vizualizarea doc.ataşate,op.ec.trebuie să deţina un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic. Eventualele răspunsuri la clarificări se vor ataşa la invitaţia de participare simplificat. Aceste răspunsuri vor face parte din DA şi este obligatoriu ca la elab.fertei să fie avute în

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling