This tender in no longer available.

Tender description

„Piese de schimb pentru compresoare de gaz” – nouă loturi, conform specificatiilor caietului de sarcini:

— lot 1 – piese schimb pt. motocompresoare (motor de antrenare) Waukesha 12V – ATGL – S.C. Delenii;

— lot 2 – piese schimb pt. compresoare tip Gemeni – FS 704 – S.C. Delenii;

— lot 3 – piese schimb – racorduri flexibile si compensatori dilatare – S.C. Delenii;

— lot 4 – piese schimb – ventilatoare cu motor incorporat pentru racitoare – S.C. Delenii;

— lot 5 – piese schimb – cuplaje Flender – S.C. Delenii;

— lot 6 – piese schimb – cuplaj motor Rexnord – S.C. Delenii;

— lot 7 – piese schimb (automatizare) pt. motoare de antrenare Waukesha 12V – ATGL si compresoare gaze Gemini – S.C. Delenii;

— lot 8 – piese schimb – ansamblu bloc motor tip Superior Cooper Cameron 12SGTB-WH74 – S.C. Filitelnic;

— lot 9 – piese schimb pt. motor tip Superior Cooper Cameron 12SGTB-WH74 – S.C. Filitelnic.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, cu 10 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința nr. 1 – Experienta similara Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare celei supuse prezentei proceduri, pentru fiecare lot, în valoare cumulată de cel puțin: Lot 1 – 4.500.000 RON, fara TVA Lot 2 - 1.000.000 RON, fara TVA Lot 3 – 50.000 RON, fara TVA Lot 4 – 50.000 RON, fara TVA Lot 5 – nu este cazul Lot 6 – 50.000 RON, fara TVA Lot 7 – 500.000 RON, fara TVA Lot 8 – 800.000 RON, fara TVA Lot 9 - nu este cazul Prin produse similare se înțeleg piese de schimb pentru compresoare de gaz. Livrările de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării experienței similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevăzut in anunţul de participare publicat iniţial.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere. Se solicită, la încheierea contractului, sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie sectorială. În situația în care un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct de către entitatea contractantă, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Aceste dispoziții nu diminuează răspunderea ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea tuturor obligațiilor din viitorul contract sectorial, inclusiv a obligațiilor subcontractate.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Se va completa DUAE, de catre subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerința nr. 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente vor fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180 din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanţii trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevăzute la art. 73 din Legea 99/ 2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Volintiru Adrian Constantin – Director General S.N.G.N. Romgaz S.A.

Chirca Robert Stelian - Director General Adjunct Dezvoltare

Tataru Argentina – Director General Adjunct Exploatare – Explorare

Veza Marius Leonte – Director Directia Contabilitate

Lupa Leonard Ionut – Director Directia Achizitii

Dobrescu Alexandru – Sef Sectie Comprimare

Matei Ioan – Sef Statie Comprimare Deleni

Portik Szabo Domokos – Sef Statie Comprimare Filitelnic

Bolchis Cecilia – Sef Serviciu Achiziţii (Licitatii)

Deliceanu Liliana – Consilier juridic Serviciul Achizitii (Licitatii)

Crişan Cristina – Economist Serviciul Contabilitate

Tătaru Mariana – Economist Serviciul Impozite si Taxe

Modalitatea de îndeplinire:

Entitatea Contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Ca atare, se va prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea 99/2016 odată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere ofertelor.

Cerința nr. 1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-24

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-24
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-24
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

1. Ofertantii/asociatii/tertii/subcontractantii vor prezenta in cadrul ofertei o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca pe parcursul indeplinirii contractului vor respecta reglementarile in vigoare la nivel national referitoare la conditiile de munca, protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca.

2. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate in SICAP operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica).

3. Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară și toate certificatele, documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

4. In cazul in care se depune contestatie, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Lista clarificari, Notificari si Decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică extinsă.

6. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea ”Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

— În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică,

— In cazul in care se constata ca ofertele, clasate pe primul loc, au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propunere financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

7. Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

8. Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SICAP, ofertantii... detalii pe www.e-licitatie.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Serviciul juridic – SNGN Romgaz S.A.

Piața Constantin Motaş nr. 4

Mediaș

551130

+40 374401026

+40 269844184

www.romgaz.ro

Main CPV code 42124340

Bidding information

Bidding deadline

24 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 14.6 million

Locations

România, Mediaș

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Piese schimb pt. motocompresoare (motor de antrenare) WAUKESHA 12V – ATGL - SC Delenii

Value

RON 9.5 million

Piese schimb pt. motocompresoare (motor de antrenare) WAUKESHA 12V – ATGL - SC Delenii Piese de schimb pentru compresoare - conform specificatiilor caietului de sarcini

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Award criteria

Componenta tehnica

20

Componenta tehnica

10

70

Piese schimb - cuplaj motor Rexnord - SC Delenii

Value

RON 106,573

Piese schimb - cuplaj motor Rexnord - SC Delenii Piese de schimb pentru compresoare de gaz - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Piese schimb (automatizare) pt. motoare de antrenare WAUKESHA 12V - ATGL si compresoare gaze Gemini - SC Delenii

Value

RON 872,205

Piese schimb (automatizare) pt. motoare de antrenare WAUKESHA 12V - ATGL si compresoare gaze Gemini - SC Delenii Piese de schimb pentru compresoare de gaz - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Piese schimb - racorduri flexibile si compensatori dilatare - SC Delenii

Value

RON 63,139

Piese schimb - racorduri flexibile si compensatori dilatare - SC Delenii Piese de schimb pentru compresoare de ga - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Piese schimb - cuplaje Flender - SC Delenii

Value

RON 636

Piese schimb - cuplaje Flender - SC Delenii Piese de schimb pentru compresoare de gaz - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Piese schimb - ventilatoare cu motor incorporat pentru racitoare - SC Delenii

Value

RON 110,908

Piese schimb - ventilatoare cu motor incorporat pentru racitoare - SC Delenii Piese de schimb pentru compresoare de gaz - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Piese schimb - ansamblu bloc motor tip Superior COOPER CAMERON 12SGTB-WH74 - SC Filitelnic

Value

RON 1.6 million

Piese schimb - ansamblu bloc motor tip Superior COOPER CAMERON 12SGTB-WH74 - SC Filitelnic Piese de schimb pentru compresoare de gaz - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Piese schimb pt. compresoare tip GEMENI - FS 704 - SC Delenii

Value

RON 2.2 million

Piese schimb pt. compresoare tip GEMENI - FS 704 - SC Delenii Piese de schimb pentru compresoare de gaz - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

Award criteria

Componenta tehnica

20

Componenta tehnica

10

70

Piese schimb pt. motor tip Superior COOPER CAMERON 12SGTB - WH74 - SC Filitelnic

Value

RON 27,540

Piese schimb pt. motor tip Superior COOPER CAMERON 12SGTB - WH74 - SC Filitelnic Piese de schimb pentru compresoare de gaz - confom specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Depozit central Medias, Str. Garii, nr. 5, jud. Sibiu

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Malta : Floriana - Lathes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Manchester - Washing equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Uxbridge - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling