This tender in no longer available.

Tender description

Acord-cadru de furnizare reactivi – Truse de diagnosticare COVID, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

1. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017;

2. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății conf. art. 925, 926 si 927 din Legea nr. 95/2006 – Titlul XIX – „Dispozitive medicale” – modificata si actualizata privind reforma in domeniul sănătății sau documente din care rezulta înregistrarea operatorului economic la Ministerul Sănătății si este distribuitor/importator autorizat. Documentele suport celor declarate în DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primele trei locuri în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertanții clasați pe primele trei locuri, la finalizarea evaluării ofertelor.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa DUAE, respectiv va depune o declarație (Formular 4), în vederea demonstrării neîncadrării în art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016.

Încadrarea in situația prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica.

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE, cu informații aferente situației lor, din documentația de atribuire.

Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— dr. Tar Gyöngyi – director executiv;

— ec. Mihok Enikö – director exec. adj. economic;

— Szabo Gyula – consilier juridic;

—dr. Krausz Tiberiu – șef laborator microbiologie;

— Andras Attila – chimist;

— Kucserik Catalina – șef Serv. aprovizionare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de către ofertanții clasați pe primele trei locuri, la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă.

Aceste documente pot fi:

— persoane juridice/fizice romane:

—— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau de subunitățile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

—— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

—— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

—— declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare in Formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica. Această declarație trebuie prezentată de toți participanții la procedură, la solicitarea autorității contractante, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196. alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;

— persoane juridice/fizice străine:

—— documente edificatoare, eliberate de autorități competente din tara in care aceștia sunt rezidenți, prin care sa dovedească lipsa obligațiilor restante la momentul prezentării acestora, obligații referitoare la plata impozitelor către bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislația din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

—— după caz, documentele prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogări prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

—— după caz, alte documente edificatoare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: DUAE va fi configurat direct în SEAP, la definirea documentației de atribuire, de către autoritatea contractantă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP, în mod direct, după autentificare, după care vor exporta documentul creat și vor depune in SEAP – scanat in format pdf., cu semnătură electronică extinsă, conform HG 395/2016.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de către ofertanții clasați pe primele trei locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct;

2. Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății conf. art. 925, 926 si 927 din Legea nr. 95/2006 – Titlul XIX – „Dispozitive medicale” – modificata si actualizata, privind reforma in domeniul sănătății sau documente din care rezulta înregistrarea operatorului economic la Ministerul Sănătății si că este distribuitor/importator autorizat.

Documentele suport celor declarate în DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primele trei locuri în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Persoanele juridice/fizice străine, în calitate de ofertanți sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale se va realiza prin reofertare. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform legislației în vigoare.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-13 Main CPV code 33141625

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.0 million

Locations

România, Miercurea-Ciuc

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kit de amplificare și detecție RT-PCR pentru identificarea specifică SARS-CoV-2

Value

RON 1.5 million

Kit de amplificare și detecție RT-PCR pentru identificarea specifică SARS-CoV-2

Kit de amplificare și detecție RT-PCR pentru identificarea specifică SARS-CoV-2.

Cantitatea min. CS: 1 kit, cantitatea max. CS: 75 kit, cantitatea min. AC: 100 de kituri, cantitatea max. AC: 300 de kituri.

Main site or place of performance

Direcţia de Sănătate Publică Harghita, 530 180 Miercurea-Ciuc, Str. Miko nr. 1.

Kit de extracție RNA, Eligene 100 de teste

Value

RON 480,000

Kit de extracție RNA, Eligene 100 de teste

Kit de amplificare și detecție RT-PCR pentru identificarea specifică SARS-CoV-2.

Cantitatea min. CS: 1 kit, cantitatea max. CS: 75 kit, cantitatea min. AC: 100 de kituri, cantitatea max. AC: 300 de kituri.

Main site or place of performance

Direcţia de Sănătate Publică Harghita, 530 180 Miercurea-Ciuc, Str. Miko nr. 1.

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Normanton - Personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 395.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Scanners

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Germany : Berlin - Personal care products

Germany

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medicinal products used in diabetes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling