This tender in no longer available.

Tender description

Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții „Regenerare urbana – spatii verzi, accese rutiere si spatii de parcare in perimetrul Str. Nufarului – Str. Nojoridului – Str. Leonardo da Vinci – Str. Ciheiului”.

Tipurile de lucrari sunt cele descrise in tema de proiectare pusa la dispozitie, dupa cum urmeaza:

— constructii si instalatii,

— lucrari de drumuri,

— canalizare pluviala,

— organizare de santier,

— prin realizarea obiectivului de investitiii, se va amenaja carosabilul, trotuarele, zonele verzi, se va rezolva scurgerea apelor pluviale pe strada, care momentan este nemodernizat, rezultatul anticipat fiind ca intreg aspectul zonei sa fie ridicat la standardele corespunzatoare; impactul asupra locuitorilor zonei si a tuturor participantilor la trafi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor, conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1) certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora;

2) cazierul judiciar pentru operatorul economic;

3) cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

6) orice alte documente edificatoare.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Persoanele cu functie de decizie sunt:

— Bolojan Ilie Gavril – primar,

— Birta Florin-Alin – viceprimar,

— Mălan Mircea – viceprimar,

— Duse Traian Adrian – consilier local,

— Dulca Camelia-Mariana – consilier local,

— Maci Mihai – consilier local,

— Negrean Daniel-Dumitru – consilier local,

— Laurentiu Alin Chiana – consilier local,

— Morar Grigore – consilier local,

— Buhas Camelia Liana – consilier local,

— Dragos Marcel Daniel – consilier local,

— Marinau Florin Liviu – consilier local,

— Filimon Teofil Laviniu – consilier local,

— Lezeu Ioan – consilier local,

— Felea Adrian Ioan – consilier local,

— Fonoage Maria – consilier local,

— Zdranca Ionel Marius – consilier local,

— Romeo Ionescu – consilier local,

— Blaga Mariana – consilier local,

— Sabau Popa Mihai – consilier local,

— Mohan Aurel George – consilier local,

— Negrea Adrian – consilier local,

— Avram Nicolae Ioan – consilier local,

— Peto Dalma Csilla – consilier local,

— Kecse Gabriella – consilier local,

— Kirei Melinda – consilier local,

— Kis Gabor Ferencz – consilier local,

— Tau Ioan – consilier local,

— Doru Lezeu – consilier Directia Economica,

— Torjoc Edit – consilier Directia Economica,

— Vlad Simona – director adj. Directia Economica,

— Directia Economica – Eduard Florea – director Directia Economica,

— Eugenia Borbei – director executiv Dir. Juridica,

— Gall Monica – consilier juridic Directia Juridica,

— Diana Oltea Marc – sef Serviciu Juridic,

— Maghiar Iulia Manuela – sef Serviciu Achizitii Publice,

— Nastea Mihaela – consilier achizitii publice,

— Julieta Nicoara – consilier achizitii publice,

— Horge Olimpia – consilier achizitii publice,

— Ghitea Mircea Teodor – director executiv Directia Tehnica,

— Tent Aurelia Violeta – director executiv adj. Directia Tehnica,

— Krausz Viorica – consilier Directia Tehnica,

— Budurean Cristian Ioan – consilier Directia Tehnica,

— Pintea Adrian – consilier Directia Tehnica,

— Pop Mihai – consilier Directia Tehnica.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa do [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experienta similara in „Realizari de lucrari similare”. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) dovedeste ca a realizat în ultimii 5 ani lucrari similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului cu cele care fac obiectul prezentului contract, cu o valoare totala cel putin egala cu: 2 500 000,00 RON fara TVA, dupa cum urmeaza: pentru scopul prezentei proceduri:

1) Perioada de referinta – respectiv ultimii 5 ani – va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat;

2) Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege lucrari de construire si/sau modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi si/sau alt tip de infrastructura rutiera;

3) Prin sintagma de lucrari „realizate” se intelege lucrari realizate de ofertant si receptionate de beneficiarul lucrarilor, în limitele acordului/contractului dintre ofertant si beneficiarul lucrarilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:

1) obiectul lucrarii, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi;

2) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul;

3) locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

4) valoarea lucrarilor in RON fara TVA.

Proportia de subcontractare. Mentiuni generale privind subcontractarea:

1) În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată – va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art. 123 lit. a), b) din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca:

— nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 si ca

— îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă.

Subcontractanţii pe a căror capacităţi nu se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art. 123 lit. a) din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;

2) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, in conformitate cu art. 71 alin. (2) din Directiva 24/2016 si cu art. 55 din Legea 98/2016, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei;

3) Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele;

4) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi;

5) În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Prevederile prezentei sectiuni se vor completa cu prevederile documentatiei de atribuire – XII. Instrucțiuni privind subcontractarea.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.

Nota 1: in cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit.

Nota 2: pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat (exemplu: decembrie 2013: 1 EUR = 4,436100 RON; decembrie 2014: 1 EUR = 4,20500 RON, decembrie 2015: 1 EUR = 4,4467 RON; decembrie 2016; decembrie 2017: 1 EUR = 4,644 RON, decembrie 2018: 1 EUR = 4,6531 RON. Pentru anul 2019 se va folosi urmatorul curs octombrie 2019: 1 EUR = 4,7515 RON.

Nota 3: pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la nota 1.

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-06-03
Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Data
2020-02-03
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-02-03

15:00

In SEAP.

Ora locală
15:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-12-13
Informații suplimentare

1) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prin SEAP de noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut;

2) Operatorii economici pot fi exclusi din procedura de achizitii publice sau pot fi urmariti in justitie in temeiul legislatiei nationale in cazuri grave de declaratii false atunci cand au completat DUAE sau in general atunci cand au furnizat informatiile solicitate pentru verificarea absentei motivelor de excludere sau a indeplinirii criteriilor de selectie ori in cazul in care nu au divulgat aceste informatii sau nu au fost in masura sa prezinte documente justificative.

Main CPV code 45233140

Bidding information

Bidding deadline

3 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 3.3 million

Locations

România, Oradea

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 3.3 million

Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții „Regenerare urbana – spatii verzi, accese rutiere si spatii de parcare in perimetrul Str. Nufarului – Str. Nojoridului – Str. Leonardo da Vinci – Str. Ciheiului”.

Valoarea totala estimata: 3 269 052,51 RON fara TVA:

(a) valoare proiectare: 77 721,59 RON fara TVA din care:

— elaborare proiect PAC + PT: 61 689,93 RON fara TVA,

— asistenta tehnica din partea proiectantului: 16 031,66 RON fara TVA,

(b) valoare executie lucrari: 3 153 454,4 RON fara TVA, inclusiv organizare de santier.

Tipurile de lucrari sunt cele descrise in tema de proiectare pusa la dispozitie, dupa cum urmeaza:

— constructii si instalatii,

— lucrari de drumuri,

— canalizare pluviala,

— organizare de santier,

— prin realizarea obiectivului de investitiii se va amenaja carosabilul, trotuarele, zonele verzi, se va rezolva scurgerea apelor pluviale pe strada, care momentan este nemodernizat, rezultatul anticipat fiindca intreg aspectul zonei sa fie ridicat la standardele corespunzatoare; impactul asupra locuitorilor zonei si a tuturor participantilor la traficul din zona sa fie pozitiv.

Main site or place of performance

Municipiul Oradea.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling