This tender in no longer available.

Tender description

Medicamente, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare. Conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea 98/2016, modificate prin OUG 107/2017.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante

La finalizarea evaluarii ofertelor. (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu maxim 3 castigatori). Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentiune: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Manager - Dr.Carp Gheorghe

— Director Financiar contabil - Ec.Maghiar Marcel

— Director medical – Dr. Daina Lucia

— Sef Serv.A.P.C.A.T. - Ec.Iurcov Bogdan

— Farmacist Primar şef – Neamţu Corina

— Ec. Silaghi Ioan – Serviciul APCAT

— Ec. Gavrilete Ramona – Serviciul APCAT

— Farmacist Bratu Lavinia

— Ec. Popovici Florin – Serviciul APCAT

— Consilier Juridic – Socolan Roxana

— Ec. Campan Ioana Maria – Serviciul Financiar

NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016 (conform Formular 3), impreuna cu DUAE.

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu maxim 3 castigatori).

Cerinta nr. 2 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 pri... detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Procedură

Data
2019-04-23
Condiții de deschidere a ofertelor

2019-04-23

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-08-23
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-03-13
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Compartiment Juridic

Str. Republicii nr. 37

Oradea

410475

+40 259437750

[email protected]

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care exista oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 3(trei)), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II fara a schimba clasamentul initial.

3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.

5.In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat.

6.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

7.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

8.Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.

9.Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Locul de livrare: 1) In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea:

— Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1,

— Stationar III – Calea Clujului, nr.50.

10.Documentul DUAE este in format editabil.

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

23 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Oradea

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

METHYLPREDNISOLONUM 125 mg

Value

RON Not specified

METHYLPREDNISOLONUM 125 mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 720bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII CLORAMFENICOL + BETHAMETAZONA 0,2 GR + 0,5 GR/100 GR UNG OFT

Value

RON Not specified

COMBINATII CLORAMFENICOL + BETHAMETAZONA 0,2 GR + 0,5 GR/100 GR UNG OFT

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

FLUOROMETHOLONUM SOL. OFT.

Value

RON Not specified

FLUOROMETHOLONUM SOL. OFT.

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ACIDUM GADOTERICUM 50ml

Value

RON Not specified

ACIDUM GADOTERICUM 50ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

BURETE GELATINOS 80*50/10MM

Value

RON Not specified

BURETE GELATINOS 80*50/10MM

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 155 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =3720 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

TAUROLIDINE-CITRATE HEP 500 -5ml

Value

RON Not specified

TAUROLIDINE-CITRATE HEP 500 -5ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 60bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1440bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

KETOROLACUM TROMETHAMIN 10mg

Value

RON Not specified

KETOROLACUM TROMETHAMIN 10mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

RIVANOL LACTAT DE ETACRIDINA Aethacridini lactas subst farm

Value

RON Not specified

RIVANOL LACTAT DE ETACRIDINA Aethacridini lactas subst farm

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CARBUNE MEDICINAL (Carbo medicinalis) 250 mg

Value

RON Not specified

CARBUNE MEDICINAL (Carbo medicinalis) 250 mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 720 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MICONAZOLUM NITRAT 200 MG OVULE

Value

RON Not specified

MICONAZOLUM NITRAT 200 MG OVULE

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 720 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

DICLOFENACUM 50 MG

Value

RON Not specified

DICLOFENACUM 50 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 160bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 3840bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

FLUTICASONUM 125mcg

Value

RON Not specified

FLUTICASONUM 125mcg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 4bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 96bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

KETOPROFENUM 150mg

Value

RON Not specified

KETOPROFENUM 150mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 200bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 4800bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SORBITOL 50g/l

Value

RON Not specified

SORBITOL 50g/l

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1000bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 24000bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII BETAMETAZONĂ ŞI CLORHIDRAT DE TETRIZOLINA spray

Value

RON Not specified

COMBINATII BETAMETAZONĂ ŞI CLORHIDRAT DE TETRIZOLINA spray

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP Glutamine Plus, neutral 500 ml

Value

RON Not specified

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP Glutamine Plus, neutral 500 ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 36bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 864bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MERCUROCROM subst farmaceutica

Value

RON Not specified

MERCUROCROM subst farmaceutica

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 55bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1320bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

GLUCOSUM 20 % 500ML

Value

RON Not specified

GLUCOSUM 20 % 500ML

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 720bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

BROMOCRIPTINA 2.5 MG

Value

RON Not specified

BROMOCRIPTINA 2.5 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NITRAT DE BUTOCONAZOL crema

Value

RON Not specified

NITRAT DE BUTOCONAZOL crema

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 5bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 120bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nutritie enterala hipercalorica (P:L:G:F 20:30:50), EPA+DHA 0,05g/100ml echiv NUTRICOMP ENERGY NEUTRAL

Value

RON Not specified

Nutritie enterala hipercalorica (P:L:G:F 20:30:50), EPA+DHA 0,05g/100ml echiv NUTRICOMP ENERGY NEUTRAL

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 720bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP DRINK Renal Vanilie 200 ml

Value

RON Not specified

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP DRINK Renal Vanilie 200 ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 48bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1152bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CALCII CHLORIDUM 12.2 %

Value

RON Not specified

CALCII CHLORIDUM 12.2 %

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MICONAZOLUM NITRAT 2 % CREMA

Value

RON Not specified

MICONAZOLUM NITRAT 2 % CREMA

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 3 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 72 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MISOPROSTOLUM 200mcg

Value

RON Not specified

MISOPROSTOLUM 200mcg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 5bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 120bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CLINDAMYCINUM 300 MG

Value

RON Not specified

CLINDAMYCINUM 300 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 32bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 768bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

OFLOXACINUM SOL OFT 0.3 %

Value

RON Not specified

OFLOXACINUM SOL OFT 0.3 %

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 5bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 120bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CLOPIDOGRELUM 300 MG

Value

RON Not specified

CLOPIDOGRELUM 300 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 840 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =20160 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NITROGLYCERINUM 0,5 MG

Value

RON Not specified

NITROGLYCERINUM 0,5 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 180 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =4320 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ALCHEMILLA pic orale 50 ml

Value

RON Not specified

ALCHEMILLA pic orale 50 ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 15 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 360 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

APA OXIGENATA 3 % 1000ml

Value

RON Not specified

APA OXIGENATA 3 % 1000ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 350 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 8400 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ACIDUM TRANEXAMICUM 0,5g/5ml

Value

RON Not specified

ACIDUM TRANEXAMICUM 0,5g/5ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 420 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =10080 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

DIPYRIDAMOLUM 25mg

Value

RON Not specified

DIPYRIDAMOLUM 25mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =720 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

OXID DE ZINC AEROSOL echiv Zinkoxid, MULTILIND spray

Value

RON Not specified

OXID DE ZINC AEROSOL echiv Zinkoxid, MULTILIND spray

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =720 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

TAUROLIDINE-CITRATE HEP 500 -10ml

Value

RON Not specified

TAUROLIDINE-CITRATE HEP 500 -10ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 13bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 300bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

TOBRAMYCINUM 3MG/G UNG OFT TUB 3.5 G

Value

RON Not specified

TOBRAMYCINUM 3MG/G UNG OFT TUB 3.5 G

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 5bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 120bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII ECHINACEEA + ALBASTRU DE METIL echiv Septosol

Value

RON Not specified

COMBINATII ECHINACEEA + ALBASTRU DE METIL echiv Septosol

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 17bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

OBIDOXIMI CHLORIDUM 250 MG/ML

Value

RON Not specified

OBIDOXIMI CHLORIDUM 250 MG/ML

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 5bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 280bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

FLUTICASONUM 2mg/2ml

Value

RON Not specified

FLUTICASONUM 2mg/2ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 510bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 12240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SILDENAFILUM 50mg

Value

RON Not specified

SILDENAFILUM 50mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 12bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 288bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NICARDIPINUM 10mg/10ml

Value

RON Not specified

NICARDIPINUM 10mg/10ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 15 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =360 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

FLUTICASONUM 0.5mg/2ml

Value

RON Not specified

FLUTICASONUM 0.5mg/2ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Dezinfectant Clorhexidina 2 % + Alcool izopropilic 70 % echiv NEX CLOREX 2 % PREP

Value

RON Not specified

Dezinfectant Clorhexidina 2 % + Alcool izopropilic 70 % echiv NEX CLOREX 2 % PREP

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 50 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1200 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nutritie enterala normocalorica (P:L:G 15:30:55), EPA+DHA 0,05g/100ml echiv NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL

Value

RON Not specified

Nutritie enterala normocalorica (P:L:G 15:30:55), EPA+DHA 0,05g/100ml echiv NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 33bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 780bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP Hepa, chocolate 500 ml

Value

RON Not specified

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP Hepa, chocolate 500 ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 24bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 576bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

FLUTICASONUM 250mcg

Value

RON Not specified

FLUTICASONUM 250mcg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 4bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 96bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII echiv DECASEPT

Value

RON Not specified

COMBINATII echiv DECASEPT

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =2400 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII MOMETASONUM FUROAT + ACID SALICILICUM unguent

Value

RON Not specified

COMBINATII MOMETASONUM FUROAT + ACID SALICILICUM unguent

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CLONAZEPAMUM 0.5 MG

Value

RON Not specified

CLONAZEPAMUM 0.5 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1200bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 28800bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

HYDROCORTISONUM 500 MG liof + solv

Value

RON Not specified

HYDROCORTISONUM 500 MG liof + solv

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 120bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2880 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ERYTHROMYCINUM 200mg

Value

RON Not specified

ERYTHROMYCINUM 200mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII echiv PRISMASOL

Value

RON Not specified

COMBINATII echiv PRISMASOL

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 220bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 5280bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CARBUNE ACTIVAT ADULTI

Value

RON Not specified

CARBUNE ACTIVAT ADULTI

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 20bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 480bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

PARACETAMOLUM 125 MG supoz

Value

RON Not specified

PARACETAMOLUM 125 MG supoz

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 110bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2640bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

BRINZOLAMIDUM 10 MG/ML 10 ML SOL OFT

Value

RON Not specified

BRINZOLAMIDUM 10 MG/ML 10 ML SOL OFT

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 2bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 48bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

PROPOFOLUM 1 % 50 ML IN EMULSIE LIPIDICA MCT/LCT

Value

RON Not specified

PROPOFOLUM 1 % 50 ML IN EMULSIE LIPIDICA MCT/LCT

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 80bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1920bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CLORURA DE ETIL SPRAY echiv KELEN

Value

RON Not specified

CLORURA DE ETIL SPRAY echiv KELEN

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 5 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 116 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ROCURONIUM BROMIDE 50 MG inj/perf

Value

RON Not specified

ROCURONIUM BROMIDE 50 MG inj/perf

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 60bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1440bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII TOBRAMYCINUM 0.3 % + DEXAMETAZONUM 0.1 % UNG.OFT.

Value

RON Not specified

COMBINATII TOBRAMYCINUM 0.3 % + DEXAMETAZONUM 0.1 % UNG.OFT.

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 6bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 140bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

HIALURONAT DE SODIU 0,15 % cu aminoacizi

Value

RON Not specified

HIALURONAT DE SODIU 0,15 % cu aminoacizi

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NETILMICINUM SULFAT 0.3 % 5 ML SOL OFT

Value

RON Not specified

NETILMICINUM SULFAT 0.3 % 5 ML SOL OFT

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 720bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

TALC STERIL PUDRA FARMACEUTICA

Value

RON Not specified

TALC STERIL PUDRA FARMACEUTICA

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 24bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MANNITOLUM 20 % 250 ML

Value

RON Not specified

MANNITOLUM 20 % 250 ML

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 435 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =10440 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NATRII CHLORIDUM 0,9 % 2000 ML

Value

RON Not specified

NATRII CHLORIDUM 0,9 % 2000 ML

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 200 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =4800 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MENTOL subst farmaceutica

Value

RON Not specified

MENTOL subst farmaceutica

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 2bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 48 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

AMITRIPTYLINUM 25 MG

Value

RON Not specified

AMITRIPTYLINUM 25 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 50bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1200bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MIDAZOLAMUM 1mg/ml

Value

RON Not specified

MIDAZOLAMUM 1mg/ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1533bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 36800bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SOTALOLUM 80mg

Value

RON Not specified

SOTALOLUM 80mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =240 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

DEXPANTENOL CREMA

Value

RON Not specified

DEXPANTENOL CREMA

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 20 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =480 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ERYTHROMYCINUM crema

Value

RON Not specified

ERYTHROMYCINUM crema

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 33 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =792 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

DEQUALINIUM ovule

Value

RON Not specified

DEQUALINIUM ovule

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 36 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =864 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ATOSIBANUM 7.5mg/ml -5ml

Value

RON Not specified

ATOSIBANUM 7.5mg/ml -5ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 16bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

BIFONAZOLUM CREMA 10 MG/G

Value

RON Not specified

BIFONAZOLUM CREMA 10 MG/G

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 6 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =144 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII DE AMINOACIZI, EMULSIE LIPIDICA SI GL IN PG TRICAM CU ADMINISTRARE CENTRALA echiv NUTRIFLEX LIPID PLUS

Value

RON Not specified

COMBINATII DE AMINOACIZI, EMULSIE LIPIDICA SI GL IN PG TRICAM CU ADMINISTRARE CENTRALA echiv NUTRIFLEX LIPID PLUS

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 15 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 360 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII SULFAT DE FE 50 MG + ACID FOLIC echiv TARDYFERON FOLIC 80MG

Value

RON Not specified

COMBINATII SULFAT DE FE 50 MG + ACID FOLIC echiv TARDYFERON FOLIC 80MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =2400 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CEFAZOLINUM 1 GR PULB PT SOL IMJ

Value

RON Not specified

CEFAZOLINUM 1 GR PULB PT SOL IMJ

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 300bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 7200bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII GLICINA 1 % + MANITOL 1 %

Value

RON Not specified

COMBINATII GLICINA 1 % + MANITOL 1 %

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 400bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 9600bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII BENFOTIAMINA + CIANCOBALAMINA echiv MILGAMMA NA

Value

RON Not specified

COMBINATII BENFOTIAMINA + CIANCOBALAMINA echiv MILGAMMA NA

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 50bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1200bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NITROGLYCERINUM 1MG/ML

Value

RON Not specified

NITROGLYCERINUM 1MG/ML

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 420 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =10080 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

TRAMADOLUM 100 MG R

Value

RON Not specified

TRAMADOLUM 100 MG R

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 900 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 21600bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ZANAMIVIR 5mg

Value

RON Not specified

ZANAMIVIR 5mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 20bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 480bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SILDENAFILUM 25mg

Value

RON Not specified

SILDENAFILUM 25mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 48bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1152bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

TALC STERIL SPRAY

Value

RON Not specified

TALC STERIL SPRAY

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 24bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

FENTANYLUM INJ 0.05 MG/ML F 5 ML

Value

RON Not specified

FENTANYLUM INJ 0.05 MG/ML F 5 ML

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 280bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 6720bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VERAPAMILUM 40 MG

Value

RON Not specified

VERAPAMILUM 40 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 120 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =2880 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)

Value

RON Not specified

COMBINATII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 15 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =360 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ACID SALICILIC subst farmaceutica

Value

RON Not specified

ACID SALICILIC subst farmaceutica

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 50bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1200bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ACIDUM BORICUM subst farmaceutica

Value

RON Not specified

ACIDUM BORICUM subst farmaceutica

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1500bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 36000 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

TOBRAMYCINUM 40mg/ml

Value

RON Not specified

TOBRAMYCINUM 40mg/ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

MIDAZOLAMUM 7,5 MG

Value

RON Not specified

MIDAZOLAMUM 7,5 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 100bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2400bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ACIDUM GADOTERICUM 10ml

Value

RON Not specified

ACIDUM GADOTERICUM 10ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 50bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1200bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

EMPLASTRU MEDICAMENTOS cu LIDOCAINA 5 % 10X14cm echiv VERSATIS

Value

RON Not specified

EMPLASTRU MEDICAMENTOS cu LIDOCAINA 5 % 10X14cm echiv VERSATIS

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 30 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =720 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NORADRENALINE AGUETTANT 16 mg/8 ml

Value

RON Not specified

NORADRENALINE AGUETTANT 16 mg/8 ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 283 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =6780 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

KETOCONAZOLUM 2 % CREMA

Value

RON Not specified

KETOCONAZOLUM 2 % CREMA

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 3 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =72 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

PROPOFOLUM 1 % 20 ML IN EMULSIE LIPIDICA MCT/LCT

Value

RON Not specified

PROPOFOLUM 1 % 20 ML IN EMULSIE LIPIDICA MCT/LCT

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1020bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 24480bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM 1200000 UI PULB. PT SOL INJ

Value

RON Not specified

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM 1200000 UI PULB. PT SOL INJ

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 20bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 480bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ACICLOVIRUM UNG OFT

Value

RON Not specified

ACICLOVIRUM UNG OFT

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 24bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

IPRATROPIUM 20mcg aerosol

Value

RON Not specified

IPRATROPIUM 20mcg aerosol

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 11bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 264bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SILDENAFILUM 100mg

Value

RON Not specified

SILDENAFILUM 100mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 8bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 192bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

FOSFOMYCINUM 3gr

Value

RON Not specified

FOSFOMYCINUM 3gr

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 12bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 288bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

COMBINATII echiv PHOXILIUM

Value

RON Not specified

COMBINATII echiv PHOXILIUM

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 50bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1200bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP DRINK Soup 200 ml

Value

RON Not specified

Nutritie enterala echiv NUTRICOMP DRINK Soup 200 ml

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 48bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 1152bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NISTATIN PULVIS subst farmaceutica

Value

RON Not specified

NISTATIN PULVIS subst farmaceutica

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

OXID DE ZINC subst farm

Value

RON Not specified

OXID DE ZINC subst farm

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 800bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 19200bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nutritie parenterala echiv NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ML

Value

RON Not specified

Nutritie parenterala echiv NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ML

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 240bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

OFLOXACINUM UNG OFT 0.3 %

Value

RON Not specified

OFLOXACINUM UNG OFT 0.3 %

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 5bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 120bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SIMETHICONUM SUSP ORALA echiv SAB SIMPLEX

Value

RON Not specified

SIMETHICONUM SUSP ORALA echiv SAB SIMPLEX

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 15 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 360 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

ALBASTRU DE METILEN Methylthioninii chloridum subst farmaceutica

Value

RON Not specified

ALBASTRU DE METILEN Methylthioninii chloridum subst farmaceutica

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 25bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 600bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

GINKGO BILOBA 120mg

Value

RON Not specified

GINKGO BILOBA 120mg

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 120bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 2880bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

AZOTAT DE ARGINT subst farmaceutica

Value

RON Not specified

AZOTAT DE ARGINT subst farmaceutica

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 40bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 960bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

NEOMICINA subst farm

Value

RON Not specified

NEOMICINA subst farm

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 500bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni = 12000bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SPIRONOLACTONUM 50 MG

Value

RON Not specified

SPIRONOLACTONUM 50 MG

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 1500 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =36000 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

CHLORQUINALDOLUM 3 % PUDRA

Value

RON Not specified

CHLORQUINALDOLUM 3 % PUDRA

Cantitatea minima acord cadru pe 24 luni = 10 bucati;

Cantitatea maxima acord cadru pe 24 luni =240 bucati;

Additional information

Specificatiile tehnice solicitate sunt prezentate in caietul de sarcini al prezentei proceduri

Main site or place of performance

Livrarea si receptia produselor se va face in incinta farmaciilor spitalului, de luni pana vineri între orele 08:00-14:00, în baza

Comenzilor emise. Sâmbăta nu se fac ... detalii pe www.e-licitatie.ro

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Cardiff - Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Kolbotn - Toilet and kitchen linen

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Huntingdon - Checking and testing apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Anti-inflammatory and anti-rheumatic products

Malta

Value: Not specified

Norway : Vadsø - CT scanners

Norway

Value: 8.5 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Miscellaneous medical devices and products

Malta

Value: Not specified