Tender description

AC servicii de imagistica medicala.

Solicitarile de clarificari vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016; se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz;

— Certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidate (eliberat de D.G.F.P.); se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016

— Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: ec. Silaghi Maria – manager, ec. Dance Nicolae Sebastian – director financiar-contabil, dr. Burta Ovidiu Pavel – director medical, as. Vesa Claudia – director de îngrijiri, Gherman Sorin – şef Serviciu administrativ, ing. Marge Ileana Adina – sef Serviciu achizitii publice, contractare, Chertes Cristina, dr. Barbu Marin, dr. Dragnea Dumitru, ec. Balint Ioan, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finanţării contractelor de achizitie publica;

— Certificat constatator emis de ONRC. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 Notificarea nr.240/2016; documentele justificative in original/copie legalizata care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Procedură

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-03-23

15:00

In SEAP.

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-09-23
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Data
2020-03-23
Ora locală
15:00
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-02-11 Main CPV code 85150000

Bidding information

Bidding deadline

23 Mar 2020

23 days remaining

Total estimated value

RON 2.4 million

Locations

România, Oradea

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

RMN abdomen nativ și cu SDC pentru rezonanța magnetică nucleară a ficatului

Value

RON 55,000

RMN abdomen nativ și cu SDC pentru rezonanța magnetică nucleară a ficatului RMN abdomen nativ si cu SDC pentru rezonanta magnetica nucleara a ficatului – cant. min. AC 5, cant. max. AC 100, cant. min. ctr. subs. 5, cant. max. ctr. subs. 15 buc., valoare min. AC 2 750 RON, valoare max. AC 55 000 RON, valoare min. ctr. subs. 2 750 RON, valoare max. ctr. subs. 8 250 RON, PU estimat 550 RON.

Main site or place of performance

Oradea.

Award criteria

Termenul de eliberare rezultat

10

90

CT

Value

RON 1.4 million

CT

CT nativ 1 segment – cant. min. AC 65, cant. max. AC 2 000, cant. min. ctr. subs. 65, cant. max. ctr. subs. 195 buc., valoare min. AC 4 160 RON, valoare max. AC 128 000 RON, valoare min. ctr. subs. 4 160 RON, valoare max. ctr. subs. 12 480 RON, PU estimat 64 RON.

CT coloana vertebrala nativ/segment – cant. min. AC 5, cant. max. AC 200, cant. min. ctr. subs. 5, cant. max. ctr. subs. 15 buc., valoare min. AC 300 RON, valoare max. AC 12 000 RON, valoare min. ctr. subs. 300 RON, valoare max. ctr. subs. 900 RON, PU estimat 60 RON.

CT membre nativ/membru – cant. min. AC 5, cant. max. AC 200, cant. min. ctr. subs. 5, cant. max. ctr. subs. 15 buc., valoare min. AC 300 RON, valoare max. AC 12 000 RON, valoare min. ctr. subs. 300 RON, valoare max. ctr. subs. 900 RON, PU estimat 60 RON.

CT nativ si cu SDC 1 segment – cant. min. AC 65, cant. max. AC 1 700, cant. min. ctr. subs. 65, cant. max. ctr. subs. 195 buc., valoare min. AC 11 050 RON, valoare max. AC 289 000 RON, valoare min. ctr. subs. 11 050 RON, valoare max. ctr. subs. 33 150 RON, PU estimat 170 RON.

CT nativ 2 segmente – cant. min. AC 20, cant. max. AC 700, cant. min. ctr. subs. 20, cant. max. ctr. subs. 60 buc., valoare min. AC 2 880 RON, valoare max. AC 100 800 RON, valoare min. ctr. subs. 2 880 RON, valoare max. ctr. subs. 8 640 RON, PU estimat 144 RON.

CT nativ si cu SDC 2 segmente – cant. min. AC 30, cant. max. AC 900, cant. min. ctr. subs. 30, cant. max. ctr. subs. 90 buc., valoare min. AC 7 380 RON, valoare max. AC 221 400 RON, valoare min. ctr. subs. 7 380 RON, valoare max. ctr. subs. 22 140 RON, PU estimat 246 RON.

CT nativ 3 segmente – cant. min. AC 10, cant. max. AC 200, cant. min. ctr. subs. 10, cant. max. ctr. subs. 30 buc., valoare min. AC 2 000 RON, valoare max. AC 40 000 RON, valoare min. ctr. subs. 2 000 RON, valoare max. ctr. subs. 6 000 RON, PU estimat 200 RON.

CT nativ si cu SDC 3 segmente – cant. min. AC 65, cant. max. AC 2 000, cant. min. ctr. subs. 65, cant. max. ctr. subs. 195 buc., valoare min. AC 20 150 RON, valoare max. AC 620 000 RON, valoare min. ctr. subs. 20 150 RON, valoare max. ctr. subs. 60 450 RON, PU estimat 310 RON.

Main site or place of performance

Oradea.

Award criteria

Termenul de eliberare rezultat

10

90

Mamografie în 2 planuri/1 sân

Value

RON 7,000

Mamografie în 2 planuri/1 sân Cant. min. AC 10, cant. max. AC 200, cant. min. ctr. subs. 10, cant. max. ctr. subs. 30 buc., valoare min. AC 350 RON, valoare max. AC 7 000 RON, valoare min. ctr. subs. 350 RON, valoare max. ctr. subs. 1 050 RON, PU estimat 35 RON.

Main site or place of performance

Oradea.

Award criteria

Termenul de eliberare rezultat

10

90

Ecografie

Value

RON 17,500

Ecografie Cant. min. AC 20, cant. max. AC 500, cant. min. ctr. subs. 20, cant. max. ctr. subs. 60 buc., valoare min. AC 700 RON, valoare max. AC 17 500 RON, valoare min. ctr. subs. 700 RON, valoare max. ctr. subs. 2 100 RON, PU estimat 35 RON.

Main site or place of performance

Oradea.

Award criteria

Termen de eliberare rezultat

10

90

RMN

Value

RON 900,000

RMN

RMN nativ – cant. min. AC 65, cant. max. AC 2 000, cant. min. ctr. subs. 65, cant. max. ctr. subs. 195 buc., valoare min. AC 9 425 RON, valoare max. AC 290 000 RON, valoare min. ctr. subs. 9 425 RON, valoare max. ctr. subs. 28 275 RON, PU estimat 145 RON.

RMN nativ si cu SDC – cant. min. AC 65, cant. max. AC 1 500, cant. min. ctr. subs. 65, cant. max. ctr. subs. 195 buc., valoare min. AC 15 925 RON, valoare max. AC 490 000 RON, valoare min. ctr. subs. 15 925 RON, valoare max. ctr. subs. 47 775 RON, PU estimat 245 RON.

Angio RMN/segment – cant. min. AC 15, cant. max. AC 600, cant. min. ctr. subs. 15, cant. max. ctr. subs. 45 buc., valoare min. AC 3 000 RON, valoare max. AC 120 000 RON, valoare min. ctr. subs. 3 000 RON, valoare max. ctr. subs. 9 000 RON, PU estimat 200 RON.

Main site or place of performance

Oradea.

Award criteria

Termenul de eliberare rezultat

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Torquay - Welfare services not delivered through residential institutions

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Greater London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Tonbridge - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling