This tender in no longer available.

Tender description

Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de produse: materiale sanitare, consumabile dializa si dezinfectanti aparatura hemodializa necesare derularii Programului National Tratamentul de Supleere a Functiei Renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica, cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii [cum ar fi certificate care atesta lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)] trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cazier judiciar al operatorului economic, cazier judiciar pentru orice persoana care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. In acelasi timp, prin aceste documente, operatorul economic poate demonstra ca poate sa beneficieze de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Acestea urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) coroborat cu art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— dr. Vasilescu Alin, manager,

— dr. Ciugulea Nicolae, director medical,

— ec. Brasoveanu Claudia Angela, director financiar contabil,

— as. Stanciu Mirela, director de ingrijiri.

Ofertantii trebuie, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Nota: se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire

Acestea urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciu […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente probatorii pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: se vor prezenta documente pt. sustinerea cifrei de afaceri (bilanturi contabile, audituri financiare/alte documente). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

1) Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente probatorii pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor (ex. documente constatatoare, recomandari, procese-verbale de receptie, facturi fiscale etc.) emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care confirma livrarile de produse. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2) Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste esantioane trebuie transmise la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

1) Declaratie privind lista cu principalele livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;

2) Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante conf. art. 179 lit. l) din Legea 98/2016.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile 1, 2, 3, 4. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018).

Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-04-16
Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Data
2020-01-16
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-01-16

15:00

In SEAP.

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/19.5.2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-12-13
Informații suplimentare

1) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse;

2) In cazul in care exista oferte pe locul 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 3, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofertantilor situati initial pe locul 2. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 2, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofertantilor situati initial pe locul 1;

3) Atribuirea contractelor subsecvente se va face lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata perioada de valabilitate a acordului-cadru si de existenta creditelor bugetare aprobate; autoritatea contractanta nu este obligata sa achizitioneze intreaga cantitate maxima estimata a acordului-cadru;

4) Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot si va incheia acordul-cadru doar cu acel operator economic:

5) DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Main CPV code 33181520

Bidding information

Bidding deadline

16 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 954,650

Locations

România, Petroșani

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dezinfectant – dedurizare aparate de dializă

Value

RON 2,250

Dezinfectant – dedurizare aparate de dializă Dezinfectant – dedurizare aparate de dializa cu continut de acid citric 50 %.

Main site or place of performance

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 137A, Petrosani, jud. Hunedoara.

Dializoare capilar sintetic high flux, concentrate acid pentru hemodializă, cartuș bicarbonat, linii sânge pompă simplă

Value

RON 934,400

Dializoare capilar sintetic high flux, concentrate acid pentru hemodializă, cartuș bicarbonat, linii sânge pompă simplă

1) Dializor capilar sintetic high flux-dializor capilar high flux, cu suprafata de 1,7 m

2

;

2) Dializor capilar sintetic higth flux-dializor capilar high flux, cu suprafata de 2,1 m

2

;

3) Dializor capilar sintetic high flux-dializor capilar high flux, cu suprafata de 1,9 m

2

;

4) Concentrat acid pentru hemodializa – concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat cu concentratii de Ca 1,50 mmol/L, Na 138 mmol/L, Mg 0,5 mmol/L, CH3COO-3,0 mmol/L, HCO3-32,0 mmol/L, CI 109,0 mmol/L, K 2,0 mmol/L, fara glucoza, saci pvc cu 2 conectori/canistre de 5,5 l, compatibil si autorizat pentru utilizarea pe aparate de hemodializa Nipro Surdial 55 Plus, sterile minim 12 luni din momentul livrarii;

5) Concentrat acid pentru hemodializa – concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat cu concentratii de Ca 1,50 mmol/L, Na 138 mmol/L, Mg 0,5 mmol/L, CH3COO-3,0 mmol/L, HCO3-32,0 mmol/L, CI 110,0 mmol/L, K 3,0 mmol/L fara glucoza, saci pvc c

6) Cartus bicarbonat – cartus bicarbonat ce contine pudra de bicarbonat de sodiu in cantitate de 750 g, compatibil si autorizat pentru utilizarea pe aparate de hemodializa Nipro Surdial 55 Plus, sterile minim 12 luni din momentul livrari;

7) Linii sange pompa simpla – set linii de sange pentru hemodializa (arteriala + venoasa) metoda „o pompa/2 ace” compatibile cu aparate Nipro Surdial 55 Plus (aflate in dotare), cu segment de pompa linie arteriala (Ø 8,0 x 240 mm), volum de umplere 133 ml, traductor de presiune pe linia arteriala si linia venoasa, cu filtre hidrofobe, cu punga colectoare (2 litri) pe linia venoasa, cu cleme de clampare/declampare cu mentinerea integritatii circuitului, sterilizate cu ETO, sterile minim 12 luni din momentul livrarii, cu punerea la dispozitie a 6 aparate de hemodializa Nipro Surdial 55 Plus si asigurarea service-ului tehnic autorizat.

Main site or place of performance

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 137A, Petrosani, jud. Hunedoara.

Fistuline arteriale cu calibru 16 G, fistuline venoase cu calibru 16 G

Value

RON 8,000

Fistuline arteriale cu calibru 16 G, fistuline venoase cu calibru 16 G Fistuline arteriale cu calibru 16 G cu cleme de clampare/declampare, fluturasi de fixare, ambalate individual, sterile minim 12 luni din momentul livrarii, fistuline venoase cu calibru 16 G cu cleme de clampare/declampare, fluturasi de fixare, ambalate individual, sterile minim 12 luni din momentul livrarii.

Main site or place of performance

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 137A, Petrosani, jud. Hunedoara.

Dezinfectant monitoare de dializă

Value

RON 10,000

Dezinfectant monitoare de dializă Cu continut de hipoclorit de sodiu 5,25 %.

Main site or place of performance

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 137A, Petrosani, jud. Hunedoara.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - General-purpose trailers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Scheduling software development services

Ireland

Value: 900,000 Euro

Norway : Oslo - Pest-control services

Norway

Value: 14.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

Denmark : Herning - Ammonia

Denmark

Value: 2.9 million Danish Krone