Tender description

Activitatile vizeaza implementarea corespunzatoare a contractului conform cerintelor caietului de sarcini, astfel:

1) reabilitarea si integrarea unui numar important de puncte de monitorizare SCADA executate in perioada 1999-2001, precum si integrarea acelor elemente de camp care se pastreaza;

2) integrarea sistemelor SCADA local realizate in perioada 2007-2013 (POS 2007-2013);

3) realizarea unor puncte de monitorizare noi si integrarea acestora in acestora in sistemul centralizat;

4) integrarea sistemelor SCADA local aferente MHC-urilor,

5) integrarea monitorizarii obiectivelor noi sau reabilitate (SPAU, SEAU, captari, statii tratare, statii clorinare etc.);

6) realizare monitorizare si control de la distanta pentru vanele motorizate de pe magistrala si rezervoare, statiile de pompare apa potabila;

7) implementarea unui sistem antiefractie si de supraveghere video;

8) realizarea unui sistem SCADA centralizat (dispecer central) care sa preia toate punctele mo […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 si 73 din Legea nr. 99/2016.

­ Neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.

­ Neincadrarea in prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.

­ Neincadrarea in prevederile art. 180 din Legea nr. 99/2016, pentruofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.

­ Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.

Modalitatea de indeplinire: se completeaza DUAE.

Toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociati, subcontractanti si terti sustinatori) impreuna cu DUAE vor prezenta Formularul nr. 5 – declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante: nume si prenume, functia ocupata:

— Cristian Andrei Ionica, director general,

— Monica Tarcea, sef Departament Dezvoltare,

— Florin Donisa, sef Departament Exploatare,

— Roxana Benke, sef Departament Economic,

— Melania Faur, sef Serviciul Juridic.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

—­ certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), art. 179, art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice,

— orice document considerat edificator din acest punct de vedere în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens..

Precizari:

— Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz,

— Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici (operator economic ofertant/asociat/terti sustinatori/subcontractanti propusi),

— Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de tra […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa, sunt: ­ copii ale unor certificate de predare-primire, scrisori de recomandare, procese-verbale de receptie/de punere in functiune/certificari de buna executie/certificate constatatoare. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre tert/terti, se solicita prezentarea unui angajament ferm de catre tertii sustinatori participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, completat conform Formularului nr. 7 si Formularului nr. 7A. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii susţinători din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178, art. 180 si art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Se completeaza DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Pentru fiecare subcontractant se vor completa sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa Formularul nr. 8 – acordul sau scrisoarea preliminara de subcontractare care va fi depus odata cu DUAE, pentru fiecare subcontractant in parte. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Daca este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre entitatea contractanta si acesta.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE, cum ar fi bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul declarat castigator. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre tert/terti, se solicita ca odata cu DUAE si angajamentul tertului sustinator, completat conform Formularului nr. 6 si Formularului nr. 6A, se vor depune si documentele anexa la angajament transmise acestora de catre tert/terii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie depuse doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante. In cazul unui asocieri de operatori economici, sustinerea acordata de catre tert va fi oferita asocierii si nu unuia dintre membrii asocierii. La momentul depunerii ofertei tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 73, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. 1. Experienta similara a operatorului economic: ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat intr-o perioada de cel mult ultimii 3 ani un sistem SCADA la nivelul a minimum un contract – maximum 3 contracte de furnizare sau de lucrari, cu o valoare cumulata de cel putin 13 559 200 RON.

Note:

1) Numărul de ani aferenți experienței similare, respectiv perioada de cel mult ultimii 3 ani, se calculează prin raportare la data limită a depunerii ofertei, stabilită de entitatea contractantă în anunțul de participare. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului-limita prevazut in anuntul de participare publicat, avand in vedere prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea presedintelui ANAP nr. 2/2017. Astfel, in concordanta cu prevederea legala mentionata, daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare;

2) Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana;

3) Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte (http://www.ecb.int).

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul subcontractarii, ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri anuala generala. Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara. Se solicita declararea media cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani, respectiv 2016, 2017, 2018. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv 13 559 268 RON. Nota: pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta, comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http://www.ecb.int).

Procedură

Data
2020-04-09
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-07-09
Tip de concurs
Open
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-04-09

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare.

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Informații suplimentare

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat anuntului de participare, la „Documentatie, clarificari si decizii” la adresa de internet www.e-licitatie.ro

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile.

Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara, cu exceptia pretului, sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala (Formularul nr. 15).

Data expedierii prezentului anunț
2020-02-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 42961200

Bidding information

Bidding deadline

9 Apr 2020

42 days remaining

Total estimated value

RON 13.6 million

Locations

România, Petroșani

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 13.6 million

Contractul include:

1) reabilitarea si integrarea unui numar important de puncte de monitorizare SCADA executate in perioada 1999-2001, precum si integrarea acelor elemente de camp care se pastreaza;

2) integrarea sistemelor SCADA local realizate in perioada 2007-2013 (POS 2007-2013);

3) realizarea unor puncte de monitorizare noi si integrarea acestora in acestora in sistemul centralizat;

4) integrarea sistemelor SCADA local aferente MHC-urilor,

5) integrarea monitorizarii obiectivelor noi sau reabilitate (SPAU, SEAU, captari, statii tratare, statii clorinare etc.);

6) realizare monitorizare si control de la distanta pentru vanele motorizate de pe magistrala si rezervoare, statiile de pompare apa potabila;

7) implementarea unui sistem antiefractie si de supraveghere video;

8) realizarea unui sistem SCADA centralizat (dispecer central) care sa preia toate punctele monitorizate – noi, reabilitate si/sau existente (care se pastreaza);

9) realizare software pentru sistemul SCADA centralizat;

10) amenajarea si dotarea cu mobilier si echipamente specifice spatiului destinat dispeceratului central SCADA (computere, monitoare, sistem de climatizare etc.).

Termene: 24 luni + perioada de garantie – 36 luni.

Valoarea estimata a contractului este de: 13 559 268 RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

Main site or place of performance

Valea Jiului, jud. Hunedoara.

Additional information

Contributie UE – Fondul de Coeziune 85 %; contributie publica nationala – buget de stat 13 %; contributie locala – buget local 2 %.

Award criteria

Componenta tehnică

20

Componenta tehnică

10

Componenta tehnică

10

60

Yes

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA (VALEA JIULUI) 2014-2020

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Luton - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.9 million Pound Sterling

Norway : Hamar - Ground-stabilisation work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Trim - Architectural design services

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Egersund - Electric motors, generators and transformers

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Perth - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Bridge

Norway

Value: Not specified