This tender in no longer available.

Tender description

Servicii de exploatare forestiera si transport busteni conform specificatiilor caietului de sarcini, de la firme atestate in domeniu.

Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 6-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.3) din fisa de date a achizitiei.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta să solicite ofertantului unic, sau ofertantului împreună cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc în clasamentul intermediar urmatoarele documente justificative:

a) Certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii.

b) Certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii.

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

d) Cazierul judiciar, valabil la data de depunere, al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

e) alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), va completa cerinta corespunzatoare in DUAE și va prezenta formularul DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 60 DIN LEGEA 98/2016, odată cu DUAE, până la termenul limită de depunere a ofertei.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt: Doru Gherghel, Valentin Tămăslăcaru, Radu Mătrescu, Ovidius Mărcuțianu, Doina Pană, Magda Mihalache, Mihaela Chițoi, Ionel-Iulian Chindea, Camelia Romaniuc, Ciprian Ilie, Dan Toderită, Roxana Maria Rosu, Angela Tămăslăcaru, Petru-Alexandru Munteanu, Hortensia-Teodora Miron, Cătălina Harpa.

ATENTIONARI SPECIALE:

1. Nepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, dupa caz.

3. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale asociatului/subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerința1: Operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentaţie. Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea / părțile de contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească efectiv.

Datele prezentate în certificate trebuie să fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC.

Modalitatea de îndeplinire:

Inițial... detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-05-08
Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Data
2020-01-08
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-01-08

15:00

In SEAP

Ora locală
15:00
Notice number in the OJ S
2019/S 212-520119
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Informații suplimentare

13. 1.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Daca ofertantul refuza sa-si prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare, oferta este respinsa ca innacceptabilă in conformitate cu art. 137, alin. (2), lit. i) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14. In situatia in care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi documente care contin preturi noi. In situatia in care ofertantii nu vor sa isi imbunatateasca oferta lotul se adjudeca de catre ofertantul care are o capacitate de exploatare (volum) neutilizat mai mare (volumul rezultat ca diferenta intre volumul maxim anual aprobat in Certificatul de atestare si volumul contractat sau adjudecat pana la data de prezentare a acestuia).

15. Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale îi sunt în defavarabile, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel încat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, înainte de data limita de depunere a ofertelor. Amendamentele la clauzele contractuale pot fi prezentate si odata cu depunerea ofertei urmând ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art. 137alin. (3) lit. (b) din H.G. nr. 395/2016 cu moficarile si completarile ulterioare.

16. In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Conform Art. 123 alin. (1) din HG 395 /2016, ofertanții vor indica informațiile prezentate în cadrul procedurii care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Indicația se va face PE FIECARE PAGINA a documentelor aflate în aceasta situatie. In lipsa acestei indicații, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor prezentate în cadrul procedurii.

17. Autoritatea contractanta îsi rezervă posibilitate de a modifica contractul/acordul cadru, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în baza art. 221 din Legea 98/2016.

Data expedierii prezentului anunț
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția Silvică Neamț – Compartiment Juridic

Str. V.A. Urechia nr. 24, județ Neamț

Piatra Neamț

610100

+40 233211696

[email protected]

+40 233212736

www.rosilva.ro

Main CPV code 77211100

Bidding information

Bidding deadline

8 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 3.0 million

Locations

România, Piatra Neamț

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

BORCA 1182

Value

RON 89,028

BORCA 1182 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BORCA

POAIANA TEIULUI 171

Value

RON 90,754

POAIANA TEIULUI 171 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI

TARCAU 626

Value

RON 380,267

TARCAU 626 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

TARCAU 395

Value

RON 184,779

TARCAU 395 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

TARCAU 643

Value

RON 72,111

TARCAU 643 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

TARCAU 659

Value

RON 22,838

TARCAU 659 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

TARCAU 651

Value

RON 14,346

TARCAU 651 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

BICAZ 616

Value

RON 45,099

BICAZ 616 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BICAZ

ROZNOV 504

Value

RON 34,339

ROZNOV 504 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

GARCINA 437

Value

RON 334,930

GARCINA 437 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC GARCINA

GARCINA 430

Value

RON 115,978

GARCINA 430 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC GARCINA

BICAZ 620

Value

RON 32,090

BICAZ 620 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BICAZ

TARCAU 649

Value

RON 24,097

TARCAU 649 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

ROZNOV 464

Value

RON 311,386

ROZNOV 464 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

TARCAU 653

Value

RON 13,375

TARCAU 653 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

TARCAU 551

Value

RON 210,235

TARCAU 551 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

BORCA 1178

Value

RON 14,898

BORCA 1178 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BORCA

PIPIRIG 201

Value

RON 17,263

PIPIRIG 201 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC PIPIRIG

ROZNOV 503

Value

RON 42,537

ROZNOV 503 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

GARCINA 442

Value

RON 32,431

GARCINA 442 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC GARCINA

GARCINA 426

Value

RON 30,566

GARCINA 426 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC GARCINA

PIPIRIG 215

Value

RON 9,087

PIPIRIG 215 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC PIPIRIG

ROZNOV 500

Value

RON 8,335

ROZNOV 500 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

TARCAU 657

Value

RON 53,753

TARCAU 657 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

TARCAU 658

Value

RON 57,767

TARCAU 658 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

GARCINA 361

Value

RON 123,190

GARCINA 361 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC GARCINA

TARCAU 644

Value

RON 64,318

TARCAU 644 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

BICAZ 619

Value

RON 57,696

BICAZ 619 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BICAZ

BICAZ 621

Value

RON 10,093

BICAZ 621 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BICAZ

BICAZ 622

Value

RON 44,662

BICAZ 622 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BICAZ

ROZNOV 505

Value

RON 71,479

ROZNOV 505 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

ROZNOV 506

Value

RON 61,132

ROZNOV 506 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

BICAZ 618

Value

RON 26,691

BICAZ 618 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BICAZ

TARCAU 655

Value

RON 11,344

TARCAU 655 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

TARCAU 656

Value

RON 29,472

TARCAU 656 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

BICAZ 617

Value

RON 42,201

BICAZ 617 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BICAZ

ROZNOV 502

Value

RON 74,033

ROZNOV 502 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

ROZNOV 499

Value

RON 84,372

ROZNOV 499 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC ROZNOV

TARCAU 654

Value

RON 21,724

TARCAU 654 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC TARCAU

BRATES 1026

Value

RON 50,384

BRATES 1026 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BRATES

BORCA 1175

Value

RON 14,982

BORCA 1175 Servicii de exploatare forestiera si transport busteni - conform specificatiilor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

OCOLUL SILVIC BORCA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Horticultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Floral arrangements

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.6 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Airport operation services

Ireland

Value: 600,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support to Rewilding Europe and Partners on Strengthening and Developing Forest, Wetland and other Ecosystem-based Projects under the Natural Capital Finance Facility

Luxembourg

Value: 368,500 Euro

United Kingdom : Maidstone - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified