This tender in no longer available.

Tender description

Achiziția de servicii de reparare și de întreținere a autocamioanelor, cuprind efectuarea tuturor operatiunilor de revizie tehnica, reparatii si intretineri pentru autocamioanele din parcul auto al Directiei Silvice Neamt, servicii necesare pentru mentinerea acestora in parametri tehnici corespunzatori pentru siguranta circulatiei. Serviciile de reparare si intretinere includ, pe langa manopera si piesele necesare care se inlocuiesc cu ocazia reparatiilor.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului unic sau ofertantului împreuna cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc în clasamentul intermediar urmatoarele documente justificative:

(a) certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii,

(b) certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(e) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va prezenta formularul „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice” care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: Doru Gherghel, Valentin Tămăslăcaru, Radu Matrescu, Ovidius Marcutianu, Doina Pana, Magda Mihalache, Mihaela Chitoi, Camelia Romaniuc, Ionel-Iulian Chindea, Ciprian Miron, Carmen Strugaru, Angela Tamaslacaru, Petru-Alexandru Munteanu, Catalina Harpa, Hortensia Teodora Miron.

Atentionari speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2)Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale asociatului/subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerința 1: operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a presta/furniza serviciile solicitate prin prezenta documentaţie. Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea/părțile de contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească efectiv.

Datele prezentate în certificate trebuie să fie reale/actuale la data de prezentare a docu […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile 2. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a prestat servicii similare. Prin servicii similare se inteleg categorii/tipuri de servicii avand ca obiect repararea si intretinerea autocamioanelor.

Loturile 1. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a prestat servicii similare. Prin servicii similare se inteleg categorii/tipuri de servicii avand ca obiect repararea si intretinerea autocamioanelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Inițial se va completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Documentele prezentate în vederea sustinerii experientei similare (recomandari, procese-verbale de receptie sau orice alte documente relevante care sa confirme prestările) vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de care tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, odata cu DUAE al ofertantului se va prezenta DUAE al subcontractantului insotit de acordul de subcontractare, urmand ca documentele care probeaza cele asumate in acord sa fie solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor.

Justificarea alegerii cerinței: inițial se va completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Documentele prezentate în vederea sustinerii experientei similare (recomandari, procese-verbale de receptie sau orice alte documente relevante care sa confirme prestările), vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de care tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, odata cu DUAE al ofertantului se va prezenta DUAE al subcontractantului insotit de acordul de subcontractare, urmand ca documentele care probeaza cele asumate in acord sa fie solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor.Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-05-23
Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Data
2020-01-23
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-01-23

15:00

In SEAP.

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Informații suplimentare

1) In situatia in care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi documente care contin preturi noi;

2) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu oferta. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge;

3) In temeiul art. 217 din Legea nr. 98 /2016, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Conform art. 123 alin. (1) din H.G. 395 /2016, ofertanții vor indica informațiile prezentate în cadrul procedurii care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Indicația se va face pe fiecare pagina a documentelor aflate în aceasta situatie. In lipsa acestei indicații, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor prezentate în cadrul procedurii;

4) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Daca ofertantul refuza sa-si prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare, oferta este respinsa ca innacceptabilă in conformitate cu art. 137 alin. (2) lit. i) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

5) Modul de accesare si completare a DUAE: conform instructiunilor disponibile la adresa www.e-licitatie.ro (SEAP)

6) Autoritatea contractanta îsi rezervă posibilitatea de a modifica contractul/acordul-cadru, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în baza art. 221 din Legea 98/2016.

Data expedierii prezentului anunț
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Compartiment Juridic, Direcția Silvică Neamț

Str. V. A. Urechia nr. 24, județ Neamț

Piatra Neamț

610100

+40 233211696

[email protected]

+40 233212736

http://neamt.rosilva.ro/

Main CPV code 50114000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 3.4 million

Locations

România, Piatra Neamț

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Servicii de reparare și întreținere autocamioane Renault

Value

RON 1.7 million

Servicii de reparare și întreținere autocamioane Renault Conform cerințelor caietului de sarcini.

Additional information

Se estimează încheierea unui contract subsecvent anual.

Main site or place of performance

Sediul prestatorului.

Award criteria

2) Garanție tehnică piese de schimb (Ptb)

10

1) Garanție tehnică manoperă (Pta)

10

3) Clasa de autorizare RNTR 9 (Ptc)

10

Prețul ofertei

70

Servicii de reparare și întreținere autocamioane multimarcă

Value

RON 1.7 million

Servicii de reparare și întreținere autocamioane multimarcă Conform caietului de sarcini.

Additional information

Se estimeaza incheierea contractelor subsecvente anual.

Main site or place of performance

Sediul prestatorului.

Award criteria

3) Clasa de autorizare RNTR 9 (Ptc)

10

2) Garanție tehnică piese de schimb (Ptb)

10

1) Garanție tehnică manoperă (Pta)

10

Prețul ofertei

70

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Port Talbot - Power tools

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Electrical signalling equipment for railways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 26.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 39.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Installation services of electrical equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 18.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Ambulances

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Malta : Santa Venera - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

Malta

Value: Not specified