This tender in no longer available.

Tender description

Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile si imobile sechestrate de executorii fiscali din cadrul DGRFP Ploiesti in scopul valorificarii prin procedurile de executare silita.

Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintelor: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat),valabile la data prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor consiliului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control din cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul Constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezentarii;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficiia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz;

5. declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. art. 59 si 60 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. Acest document se va prezenta o data cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura.

Persoane cu functie de decizie din cadrul DGRFP Ploiesti:

— director general – Marinel Rizea;

— director executiv colectare – Constantin Radulescu;

— director executiv servicii interne – Mihai Tiberiu Ciuperca;

— Serv. financiar buget si salarizare – Irina Datcu;

— Serv. juridic – Marius Georgescu;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Camelia Neacsu;

— Biroul achizitii publice – Dumitru Bejinariu;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Iulia Gheorghe;

— Serv. financiar, buget si salarizare – Alina Savu;

— Serv. contabilitate – Cristian Daus;

— Serv. Juridic – Elena Stasie;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Victor Gelu Draghici;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Daniel Constantin Draghici.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

— Modalitatea de indeplinire: completare Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoane juridice/fizice straine: In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotit de o traducere autorizata a acestuia in limba romana;

— Modalitatea de indeplinire: operatorul economic strain va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Ofertantul economic strain clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta (art. 173 din Legea 98/2016). Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta.

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au calitatea de evaluator autorizat ANEVAR.

„Calitatea de membru al ANEVAR. se probează cu: legitimaţia de membru şi parafa în cazul membrilor titulari şi acreditaţi, autorizaţia în cazul membrilor corporativi, diploma în cazul membrilor de onoare şi legitimaţia de membru în cazul membrilor stagiari.”

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantul economic strain clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta (art. 173 din Legea 98/2016). Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

1. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație;

2. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SICAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SICAP o noua propunere financiara, iar acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

3. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Serviciul juridic

Str. Aurel Vlaicu nr. 22

Ploiești

100023

+40 244407710

+40 244593906

www.anaf.ro

Main CPV code 71324000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.2 million

Locations

România, Ploiești

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile și imobile – județul Prahova

Value

RON 1.3 million

Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile și imobile – județul Prahova Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile si imobile, conform cerintelor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

AJFP Prahova.

Award criteria

Componenta tehnica

20

80

Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile și imobile – județul Călărași

Value

RON 446,400

Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile și imobile – județul Călărași Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile si imobile, conform cerintelor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

AJFP Calarasi.

Award criteria

Componenta tehnica

20

80

Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile și imobile – județul Ialomița

Value

RON 483,600

Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile și imobile – județul Ialomița Servicii de estimare/evaluare bunuri mobile si imobile, conform cerintelor caietului de sarcini.

Main site or place of performance

AJFP Ialomita.

Award criteria

Componenta tehnica

20

80

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Shepton Mallet - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Geotechnical engineering services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Building consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Odda - Advisory and consultative engineering services

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone