This tender in no longer available.

Tender description

Salubrizare menajera, stradala si deszapezire in Orasul Popesti-Leordeni – valoarea contractului:

— valoarea anuala a fiecarei activitati:

—— 18 895 799,34 RON fara TVA – salubritate stradala;

—— 1 293 670 RON fara TVA – deszapezire;

—— 9 613 665,77 RON fara TVA – salubritate menajera;

— valoarea maxima totala anuala fara TVA:

—— 34 930 740,94 lei.

Valoarea estimata totala maximala a contractului fara TVA: 209 584 445,64 RON.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 11 zile fata de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Ofertantul va face dovada ca dispune de utilajele necesare realizarii prevederilor contractuale. Numarul si tipul/capacitatea acestora se va stabili de ofertant conform prevederilor legale, cat si celor cuprinse in cadrul caietului de sarcini; Utilajele folosite trebuie sa fie dotate cu GPS, sa fie noi si neutilizate, cat si sa corespunda normei de poluare Euro 6 sau sa prezinte motoare electrice sau hybrid. Ofertantul va prezenta documente solic. din care sa reiasa modul de „dispunere” a utilajelor(de ex.: contracte de inchiriere, facturi, contracte de comodat, taloane, cartea vehiculului etc.) in orice situatie acestea trebuind a fi disponibile in termen de 45 de zile de la data semnarii contractului. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea celui mai mare contract subsecvent (echipa de proiect):

1. manager de proiect;

2. manager proiect adjunct (pentru serviciile de colectare si transport deseuri);

3. manager proiect adjunct (pentru serviciile curatenie stradala si desapezire).

Profilul expertului nr. 1 – manager de proiect:

(a) studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma, în conformitate cu legislatia în vigoare;

(b) experienta profesionala generala în domeniul studiilor absolvite de minimum cinci ani;

(c) detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obtinut pe parcursul profesional cu referire la managementul de proiect, recunoscuta cel putin la nivel national, cum ar fi „Manager de proiect” – cod COR 241919/242101 sau echivalent);

(d) participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program în cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de manager de proiect/director de proiect/team-leader sau o pozitie similara (indifferent de domeniul proiectului);

(e) participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare (indiferent de pozitia ocupata).

Profilul expertului nr. 2 – manager de proiect adjunct (pentru serviciile de colectare si transport deseuri):

(a) studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma, în conformitate cu legislatia în vigoare;

(b) experienta profesionala generala în domeniul studiilor absolvite de minimum cinci ani;

(c) detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obtinut pe parcursul profesional cu referire la managementul de proiect, recunoscuta cel putin la nivel national, cum ar fi „Manager de proiect” – cod COR 241919/242101 sau echivalent);

(d) participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program în cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de manager de proiect/director de proiect/team-leader sau o pozitie similara (indiferent de domeniul proiectului);

(e) participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program având ca obiect prestarea serviciilor de colectare si transport deseuri (indiferent de pozitia ocupata).

Profilul expertului nr. 3 – manager de proiect adjunct (pentru serviciile curatenie stradala si desapezire):

(a) studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma, în conformitate cu legislatia în vigoare;

(b) experienta profesionala generala în domeniul studiilor absolvite de minimum cinci ani;

(c) detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificat de absolvire etc.;

(d) participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program în cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de manager de proiect, etc.;

(e) participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program având ca obiect prestarea serviciilor de curatenie stradala sau deszapezire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Documentele justificative se vor prezenta: declaratie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii trei ani. Angajament de sustinere tert – daca este cazul. Angajamentul de sustinere se ve prezenta odata cu depunerea ofertei de catre toti operatorii economici; documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante; declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru îndeplinirea contractului ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa modul de „dispunere” a utilajelor (de ex.: contracte de inchiriere, facturi, contracte de comodat, taloane, cartea vehiculului etc.) si declaratie a ofertantului privind utilajele de care dispune ofertantul pentru prestarea contractului.

Informatii privind subcontractarea – daca este cazul. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la momentul depunerii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor.

Informatii privind asocierea – daca este cazul. Acordul de asociere. Lista cu principalele servicii prestate in ultimii trei ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei, respectiv ultimii trei ani de la data-limita de depunere a ofertelor, nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului-limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Experienta similara: servicii prestate la nivelul ultimilor trei ani trebuie sa priveasca servicii similare celor prevazute in caietul de sarcini (servicii de salubritate menajera, curatenie stradala/deszapezire/inlaturare gheata, servicii de salubritate menajera etc.). Serviciile similare prestate trebuie sa insumeze valoarea de cel putin 104 792 222,82 RON fara TVA la nivelul unuia/mai multor contract/contracte. Ofertantul va prezenta contracte/certificari/orice alte documente relevante in sustinere cerintei, pentru dovada experientei similare; trebuie prezentate certificari din care sa reiasa tipul serviciilor prestate, beneficiarii, valoarea, perioada, modalitatea de indeplinire si locul prestarii serviciilor. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual al euro/alta valuta comunicat de BNR. Ofertantul va prezenta bilantul contabil din anul precedent vizat si înregistrat de organele competente la data de 31.12.2019/alt document justificativ din care sa reiasa cele solicitate de autoritatea contractanta. Daca nu s-a depus bilantul pentru anul 2019 se vor prezenta orice alte documente justificative echivalente

Serviciile prestate la nivelul ultimilor trei ani trebuie sa priveasca servicii similare celor prevazute in caietul de sarcini (servicii de salubritate menajera, curatenie stradala/deszapezire/inlaturare gheata, servicii de salubritate menajera etc.). Ofertantul va prezenta contracte/certificari/orice alte documente relevante in sustinere cerintei, pentru dovada experientei similare; trebuie prezentate certificari din care sa reiasa tipul serviciilor prestate, beneficiarii, valoarea, perioada, modalitatea de indeplinire si locul prestarii serviciilor. Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta contracte și certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiarul contractului) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale. Nota 1: serviciile indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – va fi prezentata de catre toti participantii la procedura.

Persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

— Iacob Petre – primar;

— Mitran Constantin – viceprimar;

— Preda Florin – administrator public;

— Pascu Marius Adrian – șef SFB;

— Cormoș Adrian – șef Serviciul achiziții publice și investiții;

— Gheorghiu-Ilina Silviu – consilier achizitii – Serviciul achiziții publice și investiții;

— Cernătescu Bogdan – director DADPP;

— Mariana Sandu – inspector – Serviciul achiziții publice și investiții;

2. Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ – pentru straini se accepta documente echivalente;

3. Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si subcontractanti – daca este cazul;

4. Certificat de cazier fiscal pentru persoana juridica ofertanta emis de catre ANAF, acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii;

5. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.) sa fie valabile la momentul prezentarii.

Nota nr. 1.

Operatorii economici participanti vor prezenta si Angajamentul ferm al terților (după caz), acord de asociere și de subcontracatare (după caz), declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 – Formularul nr. 3. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator și subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urmatoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si a unitatilor beneificare, implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: persoanele cu functie de decizie sunt:

— Iacob Petre – primar;

— Mitran Constantin – viceprimar;

— Preda Florin – administrator public;

— Pascu Marius Adrian – șef SFB;

— Cormoș Adrian – șef Serviciul achiziții publice și investiții;

— Gheorghiu-Ilina Silviu – consilier achizitii – Serviciul achiziții publice și investiții;

— Cernătescu Bogdan – director DADPP;

— Mariana Sandu – inspector – Serviciul achiziții publice și investiții;

Nota nr. 2.

Pentru a asigura verificarea modului de indeplinire a cerintei nr. 4, în conformitate cu Nota nr. 1 de mai sus se vor prezenta documente edificatoare ce contin informatii cu privire la membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al fiecarei entitati implicate în procedura de atribuire, precum si persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora.

Nota nr. 3.

Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii/companiei. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figureaza cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota nr. 4.

Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor, vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ, cat si prin raportare la dispozitiile OUG 6/2019.

Nota nr. 5.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990 (doc. în original/copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata) din care sa rezulte informatii reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat pentru prestarea serviciului conform: ANRSC, trebuie sa detina: licenta ANRSC de gradul I art. 2, 13, 20, 21, 29, 33 si urmat din Legea 51/2006. Aceasta cerinta este in concordanta cu prev. art, 10 si 11 din HG 745/2007. Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Licentele se vor prezenta in copie legalizata sau certificata conform cu originalul si trebuie sa prezinte informatii reale la momentul prezentarii.

Certificatul ONRC/documentele echivalente emise in tara de rezidenta, din care trebuie sa rezulte date reale si valabile la momentul prezentarii

Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Codul CAEN pentru care ofertantul este abilitat sa presteze activitati trebuie sa fie in corelare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat.

Nota: documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna si trebuie sa prezinte informatii reale si valabile la momentul prezentarii.

Modalitate de indeplinire: certificatul de inregistrare/documentele echivalente emise in tara de rezidenta, din care trebuie sa rezulte date reale si valabile la momentul prezentarii.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cifra anuala de afaceri medie globala a ultimilor trei ani, sa fie de minimum: 104 792 222,82 RON sau echivalent euro/alta valuta.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau a maximum trei contracte, servicii de salubrizare a localitatilor cu o valoare individuala sau cumulata de minimum 104 792 222,82 RON lei si care au presupus cel putin efectuarea urmatoarelor activitati: colectarea si transportul deseurilor municipale si a deseurilor provenite din locuinte; maturatul, spalatul, stropirea si întretinerea cailor publice; curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet.Procedură

Data
2020-08-13
Ora locală
12:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare
Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.
Precise information on deadline(s) for review procedures
da
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10 Main CPV code 90511000

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 209.6 million

Locations

România, Popești-Leordeni

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 209.6 million

Salubrizare menajera, stradala si deszapezire in Orasul Popesti-Leordeni valoare contractului:

— valoarea anuala a fiecarei activitati:

—— 18 895 799,34 RON fara TVA – salubritate stradala;

—— 1 293 670 RON fara TVA – deszapezire;

—— 9 613 665,77 RON fara TVA – salubritate menajera;

— valoarea maxima totala anuala fara TVA:

—— 34 930 740,94 lei.

Valoarea estimata totala maximala a contractului fara TVA: 209 584 445,64 RON.

Main site or place of performance

Orașul Popești-Leordeni.

Award criteria

Pretul ofertei

Componenta tehnica

Componenta tehnica

Componenta tehnica

Componenta tehnica

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Crawley - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Cleaning services

Ireland

Value: 640,000 Euro

Norway : Vinterbro - Sludge transport services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Cleaning services

Ireland

Value: 400,000 Euro