This tender in no longer available.

Tender description

Obiectul contractului de concesiune consta in delegarea gestiunii serviciului de iluminat public de pe raza orasului Popești-Leordeni. Concesionarul va asigura toate categoriile de servicii prevazute in caietul de sarcini prin HCL 76 din data de 25.6.2020 completat.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare la sapte zile fata de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerința nr. 1. Ofertanții participanți la procedura vor prezenta documente/certificate/contracte care sa releve faptul că în ultimii trei ani – 2017, 2018, 2019 au mai prestat servicii similare. Experienta similara trebuie sa priveasca servicii de mentenanta si/sau intretinere, modernizare si/sau reabilitare in domeniul sistemului de iluminat public similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin servicii similare cu cele ale prezentei proceduri se înţelege: concesiune si/sau modernizare si/sau extindere a sistemului public cu aparate de iluminat – minimum 1 500 de aparate, minimum 45 puncte de aprindere, prestate la nivelul a maximum trei contracte. Justificare: cerința respectă prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 si ale art. 35 din HG nr. 867/2016. Avand în vedere specificul contractului: indeplinirea acestei cerinţe va oferi autorităţii contractante o garanţie că ofertantul/candidatul este în măsură să îndeplinească contractul în bune condiţii.

Cerința nr. 1. Ofertanții participanți la procedura vor prezenta documente/certificate/contracte care sa releve faptul că în ultimii trei ani au mai prestat servicii similare. Experienta similara trebuie sa priveasca servicii de mentenanta si/sau intretinere, modernizare si/sau reabilitare in domeniul sistemului de iluminat public similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin servicii similare cu cele ale prezentei proceduri se înţelege: concesiune si/sau modernizare si/sau extindere a sistemului public cu aparate de iluminat – minimum 1 000 de aparate, minimum 10 puncte de aprindere, prestate la nivelul a maximum trei contracte. Justificare: cerința respectă prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 si ale art. 35 din HG nr. 867/2016. Avand în vedere specificul contractului: indeplinirea acestei cerinţe va oferi autorităţii contractante o garanţie că ofertantul/candidatul este în măsură să îndeplinească contractul în bune condiţii.

Standarde de asigurare a calității ISO 9001 sau echivalent.

Standarde de asigurare a protectiei mediului ISO 14001:2001 sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Modalitatea de îndeplinire: ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor). Ofertantilor li se va solicita orice document prin care isi poate demonstra indeplinirea experientei similare; ofertantul va prezenta copii ale contractelor sau ale paginilor din contract, proces-verbal de receptie al serviciilor/recomandari din partea beneficiarilor/certificate/orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare referitoare la experienta similara, emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice cantitatile, perioada si locul prestarii serviciilor de iluminat public si sa mentioneze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si prin care sa se demonstreze prestarea serviciilor, respectiv daca prestarea de servicii a fost dusa la bun sfarsit. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin depunerea angajamentului ferm. Documentele justificative enumerate in ceea ce priveste angajamentul ferm, vor fi prezentate de ofertanti conform art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii nominalizati in oferta, in copie. Eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice sau financiare. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta Acordul/acordurile de subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative acordurile de subcontractantare vor fi prezentate doar de catre ofertanti, conform. art.79-81 din Legea nr. 100/2016. Ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta, in copie „conform cu originalul”.

Modalitatea de îndeplinire: ofertantul va prezenta copii ale contractelor sau ale paginilor din contract, proces-verbal de receptie al serviciilor/recomandari din partea beneficiarilor/certificate/orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare referitoare la experienta similara, emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice cantitatile, perioada si locul prestarii serviciilor de iluminat public si sa mentioneze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si prin care sa se demonstreze prestarea serviciilor, respectiv daca prestarea de servicii a fost dusa la bun sfarsit. Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor). Ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire i se va solicita orice document prin care isi poate demonstra indeplinirea experientei similare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Documentele justificative enumerate in ceea ce priveste angajamentul ferm, vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta, in copie. Eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice sau financiare. Documentele justificative acordurile de subcontractantare vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, conform. art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta, in copie.

Ofertantul va prezenta un certificat emis in favoarea sa de catre un organism de certificare acreditat care atesta ca are implementat si mentine sistemul de management al calitatii conform cerintelor din standardul ISO 9001, sau echivalent, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Ofertantul va prezenta un certificat emis în favoarea sa de catre un organism de certificare acreditat care atesta ca are implementat si mentine sistemul de protectie a mediului conform cerintelor din standardul ISO 14001:2001, sau echivalent, în original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se completează si se prezinta Declaraţia privind cifra de afaceri. Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerintelor privind situatia economica si financiara, de regula, prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:

(a) prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele solicitate mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada. Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata in limba romana. Formularul – declaratia privind cifra de afaceri; nota: pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt întocmite in alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an de referinta.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta 1.

Ofertantii vor depune in original o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea lor în situatiile privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 42 si art. 43 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii conform formularului existent in sectiunea formulare.

Persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

— Iacob Petre – primar;

— Mitran Constantin – viceprimar;

— Preda Florin – administrator public;

— Pascu Marius Adrian – șef SFB;

— Cormoș Adrian – șef Serviciul achiziții publice și investiții;

— Gheorghiu-Ilina Silviu – consilier achizitii – Serviciul achiziții publice și investiții;

— Cernătescu Bogdan – director DADPP;

— Florin-Stelian Nițu – insp. Serviciu educatie, cultura si protectie civilă;

— Laurentiu-Cristian Ivănescu – șef Serviciu educatie, cultura si protectie civilă;

— Gabriela-Floricica Radu – inspector – Serviciul achiziții publice și investiții;

Cerinta 2.

Ofertantii vor depune acte care sa certifice neincadrarea lor in situatiile prevazute la art. 79, art. 80 si art. 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii respectiv:

— certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv sau dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2), art. 84 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

— certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic îsi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local; se va prezenta certificatul eliberat atât pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata; documentele se vor prezenta în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Documentele mai sus precizate vor fi depuse de catre ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti.

Note:

1. In cazul ofertantilor straini se accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca acestia nu se încadreaza în una intre situatiile prevazute la art. 79-81 orice document considerat edificator din acest punct de vedere în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;

2. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute la alin. (1);

3. În ceea ce priveste situatile prevazute la art. 81, în conformitate cu legislatia interna a statului în care sunt stabiliti candidatii/ofertantii, solicitarile prevazute la alin. (2) se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.

Documentele prezentate într-o alta limba decît limba româna vor fi depuse în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata legalizata a acestora în limba româna.

Cerința nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor prezenta următoarele documente justificative:

— certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează sa fie prezentate numai la solicitarea autorității contractante. Informaţiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestora. Pentru persoane juridice/fizice străine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere in limba romana.

Justificare: cerința a fost impusă în virtutea art. 75 din Legea nr. 100/2016.

Informatii si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

— pentru persoane juridice/fizice romane: certificat constatator de eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, în original, copie legalizata, sau copie cu mențiunea „conform cu originalul” valabil la data depunerii ofertelor din care sa rezulte: adresa actuala si obiectul de activitate al societății. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale la momentul prezentării. In cazul in care operatorul economic a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, depunerea documentului in original sau in copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente;

— persoane juridice/fizice străine: documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata „conform cu originalul”, semnate si stampilate de reprezentantul legal si traducere autorizata in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) va completa cerinţa corespunzătoare cu documentele care vor fi specificate in documentația de atribuire. Acest certificat trebuie prezentat și de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz) pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire.

In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinței.

Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoțite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantul va face dovada deținerii a licenței de minim clasa III emisa de ANRSC pentru serviciul de iluminat public sau cel puțin pentru activitatea a) din art. 2 din Legea nr. 101/2006 cu modificările si completările ulterioare. In cazul unei asocieri de operatori economici, cel puțin unul dintre membrii asocierii trebuie sa facă dovada deținerii licenței de minim clasa III emisa de ANRSC. Licența, in copie conform cu originalul certificata de operatorul economic acolo in cazul in care deja exista. In cazul in care operatorul nu deține la data semnării contractului licența va prezenta o declarație pe propria răspundere precum ca se obliga ca in termen de 90 de zile sa obțină licența.

Ofertantul va prezenta atestate ANRE: B, C1A, C2A, in copie conform cu originalul. In cazul unei asocieri de operatori economici, cel puțin unul dintre membrii asocierii, cel ce va derula activitatea relevanta atestata, trebuie sa facă dovada deținerii atestatului respectiv.

Operatorul economic – persoana juridica înregistrata în alt stat membru UE, in care este instituita o procedura de acordare a licențelor/autorizațiilor/atestatelor pentru prestarea serviciului de iluminat public, va prezenta licența sau documentul echivalent emis de autoritatea relevanta din tara de origine, însoțita de traducere autorizata în limba româna, precum si documentele prin care ANRSC recunoaște si echivalează licența deținuta, prin aplicarea art. 8 alin. (1) si (3) din HG 745/2007.

Operatorul economic – persoana juridica înregistrata în alt stat membru UE, in care nu este instituita o procedura de acordare a licențelor/autorizațiilor/atestatelor pentru prestarea serviciului de iluminat public, va prezenta licența emisa de ANRSC prin aplicarea art. 8 alin. (2) din HG 745/2007.

Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoțite de traducere autorizata in limba romana. Înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani – 2017, 2018 2019 trebuie sa fie cel puțin egala cu 6 000 000,00 RON.

Procedură

Data
2020-08-14
Ora locală
12:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare
da
Precise information on deadline(s) for review procedures
da
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Administrația Publică Locală Orașul Popești-Leordeni

Piața Sfânta Maria nr. 1

Popești-Leordeni

077160

[email protected]

www.ppl.ro

Main CPV code 50232100

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 32.5 million

Locations

România, Popești-Leordeni

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 32.5 million

Valoarea estimată a contractului care face obiectul prezentei proceduri de atribuire este de 32 512 632,00 RON fără TVA, compusă din:

Investiții în vederea reabilitării, modernizare și extindere – conform studiu de fezabilitate – 23 668 934,00 RON.

Finanțarea investițiilor în ipoteza realizării investițiilor în doi ani și o plată eșalonată în cinci ani (în procent de 17 % din valoarea C + M de 23 668 934 RON) – 4 023 718,00 RON.

Întreținerea și menținerea sistemului de iluminat public reabilitat pe perioada celor cinci ani – 900 480,00 RON.

Iluminatul festiv realizat anual în perioada de sărbători/cinci ani prin servicii de închiriere echipamente și montare/demontare – 3 919 500,00 RON.

Fondurile vor fi asigurate din bugetul local (100 %).

Main site or place of performance

Orașul Popești-Leordeni.

Award criteria

Componentă tehnică

Componentă tehnică

Pretul ofertei

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone